Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bisyssla

På denna sida finns information om anmälan och bedömning av bisysslor samt hantering av otillåtna bisysslor.

Innehåll på sidan:


Allmänt om bisyssla

En bisyssla är i princip varje syssla som utövas tillfälligt eller permanent vid sidan av anställningen.

Huvudregeln är att bisysslor är tillåtna. En bisyssla får dock inte vara förtroendeskadlig enligt lagen om offentlig anställning och inte heller konkurrerande eller arbetshindrande utifrån centrala kollektivavtal, se mer information under respektive rubrik nedan.

Som chef har du ett ansvar att informera dina anställda om reglerna kring bisysslor.

Som stöd i denna information finns en kort utbildning om ” Att rapportera bisyssla - hur ska jag tänka” för alla anställda i kompetensportalen. Vi rekommenderar att alla anställda, såväl chefer som nyanställda tar del av denna utbildning. 

Länk till utbildningen finns i högerspalten.

Årlig anmälan av bisysslor för lärare

Lärare samt chefer som ingår i universitetets lokala chefskrets ska årligen anmäla om de har bisyssla eller ej. 
Anmälan ska ske i primula under det första kvartalet, dvs senast den 31 mars.

Anmälan ska sedan bedömas med en motivering av dig som chef, senast den 30 april. Även eventuella beslut om att upphöra med bisyssla fattas senast den 30 april.

Detta framgår av universitetsgemensam rutin samt årscykel som du hittar under relaterade dokumnet i högerspalten. 

Till dig som prefekt finns det en universitetsgemensam mall med information (på svenska och på engelska) att skicka ut till lärare, när att det är dags för den årliga anmälan av bisyssla.

Nyanställda lärare ska göra en anmälan snarast dock senast inom en månad från anställningens början,

Övriga anställda

För övriga anställda gäller att de endast är skyldiga att lämna anmälan om bisyssla när chef begär detta, när den anställde är osäker på om bisysslan är tillåten, eller vill att arbetsgivaren bedömer den. 

Även förändring av befintlig bisyssla (exempelvis ändrad omfattning eller art) ska anmälas, samt om den anställde får en annan befattning vid Lunds universitet som kan påverka tidigare bedömning.

Bedömning av bisyssla

En rad olika omständigheter spelar in när du ska bedöma en bisyssla och en anmäld bisyssla ska bedömas i varje enskilt fall. Varje bedömning ska motiveras i Primula. 

Det är viktigt att du tagit del av såväl föreskrifter som PM om bisysslor inför bedömning av anmälda bisysslor. Till din hjälp i bedömningen finns en checklista (se relaterade dokument i högerspalten). 

Vid osäkerhet i bedömning kontakta din HR partner/kontaktperson för bisysslor på din fakultet eller motsvarande.

Hantering av otillåten bisyssla

Om det uppmärksammas att en anställd utövar en otillåten bisyssla bör saken i första hand lösas genom rådgivning och samtal med den anställda. 

Enligt lagen om offentlig anställning (LOA 7 c §) och kollektivavtal ska universitetet fatta ett särskilt beslut om att en anställd ska upphöra med en otillåten bisyssla eller förbjuda den anställda att åta sig en bisyssla. Inför ett sådant beslut är det viktigt att du vänder dig till din HR partner/utsedd kontaktperson för bisyssla vid din fakultet.

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet inför beslut

Det är arbetsgivaren som beslutar om tillåtligheten av en konkurrerande bisyssla och bedömer om en bisyssla kan anses arbetshindrande och därför ska upphöra.

Arbetshindrande bisysslor och konkurrerande bisysslor regleras i kollektivavtal. Det medför att arbetsgivaren har en förhandlingsskyldighet enligt MBL med den fackliga organisationen innan beslut fattas om att den anställde måste avveckla bisysslan som bedömts som otillåten.

Vid förtroendeskadliga bisysslor finns ingen sådan förhandlingsskyldighet eftersom de inte får förekomma enligt lag.

Delegation

Vem som har delegation att fatta beslut om att en bisyssla ska upphöra (eller förbjuda att åta sig) regleras i föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet.

Ladda ner föreskrifterna under Relaterade dokument i högerspalten.

Arbetsrättsliga konsekvenser 

Att inte uppge bisysslor, att ange felaktiga uppgifter, eller att inte upphöra med bisysslan efter bedömning/beslut att den anses förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande kan komma att bedömas arbetsrättsligt och kan i allvarligare fall riskera att den anställde skiljs från sin anställning vid Lunds universitet.

För mer information om bisysslor

Ta del av PM, föreskrifter, årscykel med mera gällande bisysslor, under Relaterade dokument i högerspalten.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.

Utbildning för anställda – om bisyssla

När en bisyssla ska anmälas, och vilka typer av bisysslor som är tillåtna och inte? Att rapportera bisyssla – hur ska jag tänka? 

Utbildningen finns i Kompetensportalen och tar 15 minuter att genomföra. Inom kort kommer utbildningen även att finnas på engelska.   

Länk till utbildningen: Att rapportera bisyssla – hur ska jag tänka?