Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kränkningar och trakasserier

Här hittar du som chef eller verksamhetsansvarig för utbildning information och stöd i arbetet för att förebygga och hantera fall av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

I Lunds universitets lika villkorsplan står det att verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet samt service och mänskliga fri- och rättigheter.

Verksamheten grundar sig också på jämställdhet, lika villkor och mångfald – med stöd i den strategiska planen och diskrimineringslagen. Det innebär bland annat att anställda, studenter och de som söker arbete eller studieplats vid Lunds universitet ska behandlas och bedömas utan ovidkommande hänsyn till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. 

Lunds universitet ska vara en plats fri från diskriminering och har nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Universitetet har också nolltolerans mot att de som påtalar brister eller missförhållanden utsätts för repressalier. Att alla som arbetar och studerar på universitetet visar varandra respekt och förståelse är avgörande för en god arbets- och lärandemiljö.

Samma rutin och liknande hantering för olika slags kränkningar

Lunds universitet har en gemensam rutin för hur olika slags kränkningar ska hanteras. Rutinen är i stort sett densamma, men hanteringen skiljer sig något åt om det är anställda eller studenter som beter sig kränkande. Syftet med att ha en gemensam rutin är att det ska vara enkelt för chefer, anställda och studenter att veta hur man går till väga vid händelse av kränkning.

När du som chef eller verksamhetsansvarig för utbildning får reda på något som kan vara en kränkning ska du agera skyndsamt. Du är ansvarig för att en utredning sätts igång. Du ansvarar också för att sätta in de åtgärder som krävs för att kränkningarna ska upphöra och för det främjande arbete som behövs för att de inte ska återuppstå.

Till din hjälp finns det stöd att få, både på de följande sidorna och från olika stödfunktioner i verksamheten som till exempel din närmaste personalsamordnare och arbetsmiljösamordnare på institutionen eller fakulteten. Det finns också stöd för utbildningsanordnaren. Stödet kan se olika ut på olika fakulteter. Dessutom finns det specialiststöd hos SFAD-teamet och upphandlade leverantörer av såväl utredning som arbetsmiljöinsatser.

SFAD-teamet

Lunds universitet har avsatt resurser som är dedikerade till att säkra en professionell hantering av ärenden som rör kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Dessa resurser kallas SFAD-teamet. SFAD-teamet ska också arbeta som stöd i det förebyggande arbetet mot kränkningar och diskriminering. 

Läs mer om SFAD-teamet


Centrala begrepp: definitioner och information

På den här sidan hittar du universitetets definitioner av och information om centrala begrepp när det kommer till kränkningar och trakasserier. Definitionerna utgår bland annat från diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Läs mer om definitioner av och information om centrala begrepp

Arbetsgivarens checklista

Du som chef har ett ansvar och en skyldighet att agera när du får reda på något som skulle kunna vara någon form av kränkning. Här får du reda på hur du ska gå tillväga för att utreda händelsen och vad som är viktigt att tänka på.

Läs mer om arbetsgivarens checklista vid händelse av kränkning

Utbildningsanordnarens checklista

Du som verksamhetsansvarig för utbildning har ett ansvar och en skyldighet att agera när du får reda på något som skulle kunna vara någon form av kränkning. Här får du reda på hur du ska gå tillväga för att utreda händelsen och vad som är viktigt att tänka på.

Läs mer om utbildningsanordnarens checklista vid händelse av kränkning

En strukturerad utredning

I mer allvarliga och komplexa fall av eventuell kränkning kan du behöva tillsätta en strukturerad utredning. Då är det viktigt att ha en kunnig och opartisk utredare. På den här sidan hittar du arbetsgången för en strukturerad utredning och annan information som kan vara bra att ha i åtanke när en eventuell kränkning utreds.

Läs mer om strukturerade utredningar

Resultat, åtgärder och förebyggande arbete

Oavsett resultatet av en utredning behöver du sätta in åtgärder för att förhindra liknande situationer i framtiden. Åtgärderna kan sättas in på olika nivåer beroende på den specifika situationen. På den här sidan hittar du information om arbetet efter en utredning och om hur du kan arbeta förebyggande tillsammans med olika stöd.

Läs mer om resultat, åtgärder och förebyggande arbete

Hantera anonym berättelse

Det kan vara svårt att utreda om den som känner sig utsatt vill vara anonym, men du har ändå en skyldighet enligt lag att göra det. Om du vet vem den utsatta är – försök få hen att känna sig tillräckligt trygg för att delta i en utredning. Du kan alltid sätta in generella förebyggande åtgärder för att förhindra framtida kränkningar.

Läs mer om att hantera anonyma berättelser

Diarieföring och sekretess

Händelser som kan vara en kränkning ska dokumenteras och diarieföras. I diariet kan du starta ett utredningsärende och har möjlighet att sekretessmarkera ärendet i diariet. Det är dock ingen garanti för sekretess om handlingarna begärs ut i form av allmänna handlingar.

Läs mer om diarieföring och sekretess vid kränkningar

Rutin vid anmälan till DO eller polisen

En student eller anställd som känner sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier har alltid rätt att göra en anmälan. På den här sidan hittar du rutiner för hur du ska agera om någon har gjort en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller polisen.

Läs mer om rutiner vid anmälan till DO eller polisen

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion, SFAD-samordnare eller närmaste stöd för utbildningsanordnaren på din fakultet eller motsvarande. Tillsammans kan ni få extra stöd av SFAD-teamet.