Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lönesättning och lönerevision

Du som är lönesättande chef behöver veta vilka rutiner som finns kring lönesättning och lönerevision. Här får du veta mer om vilka rutiner som finns när det är aktuellt.

Lönesättningen är ett av instrumenten för att styra verksamheten. För att den ska fungera väl behöver du som lönesättande chef vara tydlig med vad du förväntar dig av dina anställda, och du ska kunna förklara enligt vilka principer lönen sätts. 

På kommande sidor kan du läsa mer om det du som lönesättande chef behöver veta gällande lönesättning och lönerevision.

Lönepolicy och lönepåverkande faktorer

En viktig utgångspunkt när du som chef ska sätta ny lön för dina anställda är att lönesättningen genomförs i linje med Lunds universitets lönepolitik. I det lönepolitiska programmet anges de lönepolitiska målen och de övergripande lönepåverkande faktorerna för Lunds universitet. Du förankrar lönepolitiken hos dina medarbetare bland annat genom utvecklingssamtal och lönesamtal.

Läs mer om Lunds universitets lönepolitiska program, de lönepolitiska målen och de övergripande lönepåverkande faktorerna

Lönesättning

Det förslag på ny lön som kommer från dig som lönesättande chef ska grunda sig på den för universitetet fastställda lönepolitiken och på dialogen mellan dig och den enskilde medarbetaren.

Läs  mer om hur lönesättningen ska gå till

Lönesamtal

Som chef ska du erbjuda dina anställda ett lönesamtal före lönerevisionen som sker varje höst. Efter lönerevision ska du erbjuda ett uppföljande samtal där du motiverar den nya lönen efter lönerevisionen.

Läs mer om lönesamtal

Lönesättande samtal

Lönesättande samtal är en utveckling av lönesamtalet där du som lönesättande chef för en dialog med din anställde om dennes lön. Lönesättande samtal kan endast erbjudas Saco-S medlemmar och oorganiserade. 

Läs mer om vad du ska tänka på när du håller i lönesättande samtal

Lönerevision

Med lönerevision menas en översyn (revision) av lönen. När och hur löner ska ses över finns bestämt i centrala ramavtal (RALS). Här får du som lönesättande chef veta rutinerna kring lönerevision.

Läs mer om rutiner kring lönerevisionen

Förändra lön vid annan tidpunkt än lönerevision

Löneökningar mellan lönerevisionerna kan endast göras vid vissa särskilda tillfällen. Exempelvis kan det vara aktuellt att ändra lönen när en anställd får en ny kompetens, om arbetsuppgifterna ändras i sådan utsträckning att det blir en ny anställning eller när det finns risk att en anställd väljer att lämna universitetet.

Läs mer om vid vilka tillfällen som förändrad lön är aktuellt

Uppdragstillägg

Uppdragstillägg ska utgå till ledningsfunktioner som vicerektor, dekan, prodekan, vicedekan, prefekt, biträdande prefekt och föreståndare.

Här får du läsa mer om vad som gäller kring dessa uppdrag

Lönekartläggning

Lunds universitet ska som arbetsgivare göra en årlig lönekartläggning enligt diskrimineringslagen. 

Informationen är under konstruktion. Mer information kommer inom kort.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.

Avtalsdatum för lönerevision 1 okt 2022

För medarbetares som behöver rapportera in förändrad inkomstuppgift till Försäkringskassan gäller nedanstående avtalsdatum efter den senaste lönerevisionen (221001). Försäkringskassan kan behöva dessa uppgifter för att fastställa sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

MEDARBETARE:
Medlemmar i Saco-S 
Avtalsdatum: 2022-10-04

Medlemmar i OFR/S
Avtalsdatum: 2022-12-23

Medlemmar i Seko
Avtalsdatum: 23-01-13

Ej fackligt anslutna medarbetare
Avtalsdatum: 2022-10-04 


DOKTORANDER:
Medlemmar i Saco-S
Avtalsdatum: 2022-10-04 

Medlemmar i OFR/S 
Avtalsdatum: 2022-09-23 

Medlemmar i Seko 
Avtalsdatum: 2022-09-19

Ej fackligt anslutna doktorander
Avtalsdatum: 2022-10-04