Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningar för chefer och ledare

Här ser du vilka kurser, utbildningar och workshops som erbjuds för det ansvar som ingår i chefsuppdraget på Lunds universitet.

Innehåll på sidan:

Courses in English:


Introduktion

Det finns många online-utbildningar som du kan ta del av när det passar dig. Du kan också göra en intresseanmälan för utbildningar som just nu inte har något planerat startdatum och därför inte syns i utbildningskalendern på HR-webbens startsida.

Gå till utbildningskalendern på HR-webbens startsida

När du medverkar i kurser och utbildningar förutsätts du ha grundläggande kännedom om chefsansvaret och om universitetets riktlinjer för chefsuppdrag.

Ladda ner riktlinjer för chefsuppdrag i Regelverket på Medarbetarwebben

Kursen vänder sig till alla nya chefer med personalansvar vid Lunds universitet. Även mer erfarna chefer i behov av  grundläggande uppfräschning kan delta. Utbildningen introducerar de nödvändiga verktyg som behövs och är en inkörsport till andra utbildningar och workshops som ytterligare stärker den kompetens som ett chefsuppdrag kräver, med särskilt fokus på arbetsgivarrollen.

Deltagarna ska

 • få en grundläggande förståelse för och förberedelse inför uppdraget som chef vid Lunds universitet, med särskilt fokus på arbetsgivarrollen 
 • öka chefers kunskap och medvetenhet om vad som ingår i chefsuppdraget och bidra till att skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats med en hållbar arbetsmiljö.

Innehåll:

 • Delkurs 1: Arbetsgivarrollen
 • Delkurs 2: Arbetsrättslig grund
 • Delkurs 3: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) samt Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD).     

Kursen kommer även innehålla information om vilket stöd som finns och var man kan hitta det. 

Efter genomförd kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskap i bland annat följande moment:   

 • Arbetsgivarrollen, åtagande och ansvar 
 • Att vara chef vid Lunds universitet  
 • Att vara chef i staten 
 • Kollektivavtal, anställningsvillkor och MBL-förhandlingar 
 • Misskötsamhet 
 • Arbetsbrist  
 • Rekrytering
 • Hur tillbud och arbetsskador rapporteras och hanteras  

För mer information, anmälan eller intresseanmälan - gå till Kompetensportalen

På engelska

Denna utbildning ges även på engelska; Fundamental introduction to the employer role. 

Se Develop yourself in your employer responsibilities

Kursen är en introduktion och orientering inom arbetsrätten i staten, och specifikt universitets- och högskolesektorn.

Kursen ska ge dig som arbetsgivarföreträdare för Lunds universitet råd och ramar inom det arbetsrättsliga området.

Efter kursen ska du ha fått en övergripande bild av de regleringar inom arbetsrätten som du ska förhålla dig till, samt vet vart du ska vända dig i arbetsrättsliga frågor.

Kursen är uppbyggd i tre delar som handlar om

 • anställningens ingående
 • under anställningen
 • anställningens avslutande.

Den behandlar regelverket kring rekrytering och därtill sammanhängande frågor, medbestämmandeförhandlingar, anställningsskydd, arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter, omställning och anställningens avslut.

Kursen omfattar en heldag, med föreläsningar och gruppdiskussioner.

Målet är att du efter kursen ska ha 

 • fått ökade kunskaper inom det arbetsrättsliga området.
 • stärkt dig i rollen som chef och arbetsgivarföreträdare.

För mer information, anmälan eller intresseanmälan - gå till Kompetensportalen

Denna självstudiekurs, online, ger dig kunskaper kring regler och lagar du behöver känna till som anställd vid Lunds universitet utifrån offentlighetsprincipen.

Kursen syftar till att säkerställa att handlingar vid Lunds universitet handhas korrekt enligt gällande regler och lagar. Men även att underlätta ditt eget arbete och ha bättre kontroll på de dokument du själv hanterar i arbetet. Vikten av diarieföring och arkivering av våra handlingar.

Målet är att du ska 

 • tillägna sig kunskap om vilka bestämmelser du behöver förhålla dig till i ditt arbete och vad dessa innebär i praktiken för dig som myndighetsanställd.
 • få insikt om vad begreppet allmän handling innefattar och hur dessa ska hanteras av dig som anställd vid Lunds universitet.

Kursen består av två avsnitt med speakerröst. Under utbildningens gång kommer du att se olika ugglor som alla representerar varsin lag.

Du kan hoppa mellan avsnitten och du behöver inte gå hela utbildningen på en gång, utan återvända när du har tid.


För mer information, anmälan eller intresseanmälan - gå till Kompetensportalen

Utbildningen ger grundläggande kunskap om hur arbetsmiljölagstiftningen är uppbyggd, vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär, hur Lunds universitet har organiserat arbetsmiljöarbetet, vilka olika roller och ansvar vi har, samt hur vi samverkar i arbetsmiljöfrågor.

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskap om lagstiftning inom arbetsmiljöområdet med en fördjupning av området systematiskt arbetsmiljöarbete samt de olika arbetsmiljöaktörerna och deras roller.

Innehåll, utifrån arbetsmiljölagstiftningen:

 • chefens ansvar
 • rättigheter och skyldigheter för skyddsombud och anställda
 • vilket stöd chefer och skyddsombud kan få inom universitetet
 • hur chefer och anställda ska samverka
 • information om universitetets regler och verktyg för arbetsmiljöarbetet

Kursen är en webbaserad utbildning.

Utbildningen kan med fördel kompletteras med exempelvis ett halvdagsseminarium innehållande diskussioner och gruppövningar kring riskbedömning och åtgärdsplanering.

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på din fakultet/motsvarande för intresseanmälan och planering av eventuell ytterligare arbetsmiljöutbildning.

För mer information, anmälan eller intresseanmälan - gå till Kompetensportalen

På engelska

Denna utbildning ges även på engelska; Systematic work environment management at LU (online).

Se Develop yourself in your employer responsibilities

Workshop i sal, ca 3 timmar. 

Målgruppen är chefer med personalansvar. Utbildningen ska stärka den kompetens som ditt chefsuppdrag kräver att du har, med särskilt fokus på arbetsgivarrollen.

Utbildningen bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4, och fokuserar på hur du som chef vid Lunds universitet kan arbeta med förebyggande insatser för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Denna workshop bygger till stor del på de frågor och utmaningar som deltagarna lämnar inför kursstart (frågor och utmaningar skickas till kursansvarig i god tid före utbildningen). 

Du förutsätts ha grundläggande kännedom om vad systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär, till exempel genom att ha gått e-utbildningen Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Lunds universitet. Du ska också ha kännedom om innehållet i föreskriften AFS 2015:4, genom att till exempel ha sett filmen om OSA innan deltagandet i denna kurs. 

Efter genomgången utbildning ska du som chef ha kännedom om

 • vilka verktyg som finns för att arbeta förebyggande med OSA
 • universitetets rutiner för att hantera kränkande särbehandling
 • roller och ansvar för arbetsgivare, anställda och skyddsombud
 • de stödfunktioner som finns inom universitetet

För mer information, anmälan eller intresseanmälan - gå till Kompentensportalen

Föreläsning i workshopform med praktiska övningar och erfarenhetsutbyte.  

Kursen stärker den kompetens som ditt chefsuppdrag kräver att du har, med särskilt fokus på arbetsgivarrollen. 

Workshopen fokuserar på arbetsrätten kopplad till misskötsamhet och hur du som chef kan förebygga och hantera misskötsamhet i en myndighet. Workshopen kräver aktivt deltagande från deltagarna. 

Du förutsätts ha grundläggande kännedom om chefsansvaret och Riktlinjer för chefsuppdrag vid Lunds universitet (PDF, ny flik) samt ha tagit del av dokumentet "Stöd för chefer – Hantering och utredning av misskötsamhet" som finns på HR-webbens sida Hantera misskötsamhet (HR-webben)

Efter genomgången kurs ska du

 • ha kännedom om arbetsgivarens arbetsrättsliga skyldigheter och rättigheter i samband med misskötsamhet, 
 • ha kännedom om hur misskötsamhetsärenden hanteras i en myndighet som Lunds universitet,
 • kunna hantera ett misskötsamhetsärende med stöd från HR,
 • ha kännedom om förebyggande arbete mot vissa former av misskötsamhet,
 • känna dig tryggare med att leda ovana samtal, till exempel medvetandegörande samtal.

För mer information, anmälan eller intresseanmälan - gå till Kompetensportalen

På engelska

Denna utbildning ges även på engelska; Workshop for Managers: Prevention and handling of misconduct.

Se Develop yourself in your employer responsibilities

https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/ActivityDeta…

Utbildningen tar upp begreppsdefinitioner, reder ut arbetsgivarens och medarbetarens rättigheter och skyldigheter samt ger ett par exempel på hur vi som arbetsgivare kan arbeta med förebyggande insatser. Ger kunskap om det skriftliga chefsstöd som finns för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Kursen stärker den kompetens som ditt chefsuppdrag kräver att du har, med särskilt fokus på arbetsgivarrollen.

Föreläsning i workshopform, cirka 2 timmar. Utrymme för diskussioner och reflektioner.

Efter genomgången kurs ska deltagaren

 • ha kännedom om definitionerna för kränkande särbehandling respektive trakasserier/sexuella trakasserier
 • ha kännedom om universitetets gemensamma rutiner för att hantera kränkande särbehandling respektive trakasserier/sexuella trakasserier
 • ha kännedom om roller och ansvar för arbetsgivare, anställda och skyddsombud
 • ha kännedom om de stödfunktioner som finns inom universitetet
 • kunna påbörja en korrekt hantering av misstänkt kränkande särbehandling/trakasseri/sexuellt trakasseri och veta vilka personer som kan hjälpa till med hanteringen på rätt sätt
 • kunna fortsätta arbeta förebyggande mot diskriminering och för en god arbetsmiljö

Förkunskaper

Deltagaren förutsätts ha

För mer information, anmälan eller intresseanmälan - gå till Kompetensportalen

På engelska

Denna utbildning ges även på engelska; Workshop for managers: Victimisation and harassment - what to do and how to prevent.

Se Develop yourself in your employer responsibilities

Grundläggande utbildning gällande rutiner för hat, hot och våld.

Målgrupper: anställda, chefer, HR, arbetsmiljösamordnare och skyddsombud på LU.

Syfte med utbildningen:

 • öka kunskapen om hur hot- och våldsituationer inom LU:s verksamhet kan förebyggas
 • uppmärksamma anställda på vilka rutiner som finns för att hantera hot- och våldsituationer om de skulle uppstå.

Utbildningen är tänkt att genomföras i två delar: en filmad föreläsning och en diskussionsövning med tillhörande skriftlig handledning. Filmen tar ca 25 minuter att se. Ca 1 timme behöver avsättas till att genomföra diskussionsövningen.

Erbjuds även på engelska. 

Logga in i Kompetensportalen för att ta del av utbildningen.

På engelska

Denna utbildning ges även på engelska; Filmed lecture: Basic training regarding routines for hatred, threats and violence (online).

Se Develop yourself in your employer responsibilities

Grundläggande genomgång av Adatos funktioner som verktyg i anpassnings- och/eller rehabiliteringsprocessen.

Adato är Lunds universitets sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg där du som chef dokumenterar dina anpassnings- och/eller rehabiliteringsärenden. Du kan få signaler från systemet om när ett anpassnings-/rehabiliteringsärende ska påbörjas.

Inga krav på förkunskaper, i Adato. Det är dock en fördel om du har grundläggande kännedom om Lunds universitets anpassnings- och rehabiliteringsprocess eller har erfarenhet av att ha arbetat med anpassnings- och rehabiliteringsärenden.

Efter genomgången kurs ska du

 • kunna använda Adato som stöd i att dokumentera rehabiliteringsärenden
 • kunna ta fram rapporter/statistik över ärenden inom den egna enheten.

För mer information, anmälan eller intresseanmälan - gå till Kompetensportalen

Kursen omfattar en heldag och genomförs i seminarieform.

Utbildningen ger behörighet till workshopen Kompetensbaserad rekrytering - steg 2 som ges i anslutning (separat anmälan krävs).

Målgruppen för kursen är alla som arbetar med rekrytering; prefekter, chefer, forskningsledare, personalsamordnare, personaladministratörer med flera. 

Syftet med kursen är att höja kvalitén och träffsäkerheten vid rekrytering genom att ge deltagarna kunskap om rekryteringsprocessen och verktyg som stödjer rekryteringsarbetet. Genom att använda metodiken kompetensbaserad rekrytering, där verksamhetens behov och kraven för arbetet på ett effektivt sätt matchas med individens förutsättningar och kompetens, ökar vi sannolikheten för en lyckad rekrytering.


För mer information, anmälan eller intresseanmälan - gå till Kompetensportalen

Kursen omfattar en heldag och genomförs i workshop-form, och är en praktisk fördjupning för personer som redan deltagit i den teoretiska utbildningsdagen i kompetensbaserad rekrytering (steg 1).

Deltagande i kursen Kompetensbaserad rekrytering - steg 1 är en förutsättning för att delta. 

I workshop:en kompletteras den teoretiska kunskapen från steg 1-kursen med fördjupad kunskap och praktiska övningar.

Under fördjupningsdagen arbetar ni med ett case från den egna verksamheten med start i framtagande av en kravspecifikation. Detta kan exempelvis vara en rekrytering ni gjort nyligen eller en rekrytering ni vet är på gång. Kopplat till dessa kravspecifikationer tar vi sedan fram förslag på arbetsprover och tränar på intervjuteknik.

Fördjupningsdagen anpassas så att fokus läggs på de områden där LU och deltagarna känner att det finns störst behov.

För mer information, anmälan eller intresseanmälan - gå till Kompetensportalen

Kursen riktar sig till dig som är lönesättande chef vid Lunds universitet och är en webbaserad utbildning. Utbildningen bör kompletteras med lokala sammankomster innehållandes diskussioner kring lönefrågor vid lokal verksamhet.

Vid Lunds universitet tillämpas lönesättande samtal för anställda som är medlemmar i Saco-S och för anställda som är oorganiserade. 

Utbildningen går igenom principer för lönesättning, lönepåverkande faktorer och lönesättande samtal som metod.

Innan du går kursen förväntas du ha läst Lunds universitets lönepolitiska program och reflekterat över hur lönesättning sker i praktiken inom din verksamhet.

Efter genomgången kurs ska du känna en större trygghet inför att genomföra det lönesättande samtalet med dina anställda samt fått en grundförståelse för hur lönesättning vid Lunds universitet ser ut i praktiken. Läs mer på HR-webben: Lönesättning och lönerevision | HR-webben (lu.se)


För mer information, anmälan eller intresseanmälan - gå till Kompetensportalen

Samtliga Saco-anslutna anställda vid Lunds universitet får sedan 2018 sin nya lön inom ramen för den årliga lönerevisionen fastställd genom ett lönesättande samtal. I det lönesättande samtalet är det du som lönesättande chef som tillsammans med den anställde diskuterar det gångna årets prestation och utifrån denna meddelar ny lön.

Denna kurs hålls i seminarieform och riktar sig till dig som är lönesättande chef vid Lunds universitet, som har Saco-anslutna anställda under dig och som inte tidigare genomgått utbildning.

Kursen syfte är att ge dig som chef en teoretisk förståelse för processen och ge dig praktiska verktyg för att genomföra lönesättande samtal.

Förkunskaper

Du förväntas ha genomgått Lunds universitets onlineutbildning "Lönesättande samtal – lönesättning i dialog mellan chef och anställd" i Kompetensportalen

På engelska

Denna utbildning ges även på engelska; Salary-setting appraisals – an introduction for managers


För mer information och anmälan, logga in i Kompetensportalen

 

Som föreståndare eller ställföreträdande föreståndare för brandfarlig vara har du från tillståndshavaren tilldelats uppgifter att säkerställa att hantering av brandfarlig vara sker på ett korrekt sätt. Det är då viktigt att du har goda kunskaper om brandfarliga varor och de risker som hanteringen kan innebära samt det ansvar och skyldigheter som föreståndarskapet innebär.  

Syftet med utbildningen är att du ska kunna motta en delegation som föreståndare för brandfarlig vara vid Lunds universitet. Syftet kan också vara att du som redan har mottagit delegation får en påminnelse om vad du åtagit dig.

Efter genomgången kurs har du

 • förståelse för ämneskategorins risker och egenskaper,
 • kännedom i lagstiftningens uppbyggnad och de föreskrifter som gäller för hanteringen,
 • kunskap om riskutredning och klassning av explosiv atmosfär,
 • förståelse för vilka krav som ställs på föreståndaren samt tillräcklig kunskap för att kunna verka som föreståndare för brandfarlig vara.

Utbildningen består av teori och diskussioner. Visst stödmaterial delas ut under kurstillfället. 

Kursmaterial skickas ut till dig efter kurstillfället. Visst material får du vid kursstart.


För mer information, anmälan eller intresseanmälan - gå till Kompetensportalen

Kursen vänder sig till dig i din chefsroll, eller som attestant av olika ärenden i Primula.

För att gå kursen ska du vara chef enligt Lunds universitets riktlinjer för chefsuppdrag samt inneha behörigheten attestant i Primula. Du är därmed sista ledet i Primulaärenden som ska vara väl förberedda av källrapportör och granskade, innan de kommer till dig.

I kursen får du lära dig om din roll och vad du ska tänka på, men också bakgrund om hur informationen från Primula flödar. Du kommer även få hjälp med vart du kan vända dig.

Målet med kursen är att vägleda dig i din ärendehantering för att betala ut rätt lön till rätt medarbetare i rätt tid på ett effektivt och korrekt sätt. Kursen är också tänkt att vara ett lättillgängligt stöd som du alltid kan komma tillbaka till, och när du behöver ta ställning i ärenden i Primula. 

Längd: cirka 30 minuter. 


Logga in i Kompetensportalen och gå kursen

Programmet vänder sig till dig som är ny i rollen och vill bygga upp en grundläggande förståelse för rollen. Detta erbjuds i en miljö som varvar utvalda teoriavsnitt med övningar, fördjupade samtal och inspel från ämnesexperter som gästar programmet och delar med sig av kunskap och erfarenheter.

Innehåll och upplägg

Utvalda teman är direkt kopplade till det som sker ledarskapet i verksamheten och kunna tillämpas i den vardagliga praktiken som ledare.

Förutom gemensamma träffar erbjuds också fördjupade samtal i triader och kontinuerlig dokumentation där du som deltagare identifierar det du finner viktigast för att utveckla ditt personliga ledarskap.

Mål

Efter genomfört program ska du känna dig tryggare och nyfiknare att möta ledarskapets utmaningar och möjligheter. Därtill också funnit nya kontakter och nätverk för fortsatt utforskning och lärande om ledarskap.

Målet är att du som deltagare ska få syn på dig själv i rollen som ledare och ges utrymme att utforska möjligheter, utmaningar och genom detta stärka och fördjupa ledarskapet.

Anmälan

För mer information, anmälan och intresseanmälan - gå till Kompetensportalen

Programmets röda trådar:

 • Att skapa förutsättningar för en hög chefsroll genom att göra den meningsfull, hanterbar och begriplig.
 • Att genom metoden Lead Forward, som utgår från en strukturerad feedbackkartläggning, få en nulägesbild av det egna ledarskapet och skapa en plan för sin fortsatta utveckling som ledare.
 • Urval av ledande teorier och modeller om ledarskap, förändringsledning, ledning och utveckling av team med flera, som kopplas till behov i egna ledarskapet och verksamheten.
 • Ett pedagogiskt upplägg som bygger på tre steg:
  1. Det individuella (först ge egeninsikt)
  2. Det kollektiva (utbyta tolkningar i grupp)
  3. Det organisatoriska lärandet (officiell status i organisationen).

För mer information, anmälan eller intresseanmälan – logga in i Kompetensportalen


Läs om vad deltagare tycker om utbildningen!

Introduktionskurs som riktar sig till nyblivna chefer och personer som har ledaruppdrag, men inte en chefsroll, vid Lunds universitet.

Syfte

Syftet med kursen är att erbjuda nyblivna chefer och ledare en fördjupning i vad forskningen säger om ledarskap, på vilket sätt det kan utövas på bättre eller sämre sätt, samt vad forskning kring motivation och målbilder kan bidra med.

Mål

Efter genomförd utbildning och workshop har du reflekterat över din egen ledarroll och fått verktyg för att utveckla den. Kursen omfattar självstudier och en webbaserad kurs á åtta timmar, samt en workshop á tre timmar.

Anmälan

För information, anmälan eller intresseanmälan - gå till Kompetensportalen

Denna utbildning går i första hand att koppla till rollerna som verksamhetsansvarig och ledare. För mer information om roller se Riktlinjer för chefsuppdrag (länk som öppnas i ny flik).

Målsättningen och syftet med utbildningen är att erbjuda chefer och ledare en fördjupning i vad forskningen säger kännetecknar välfungerande ledningsgrupper och vad man kan göra för att hjälpa dem att fungera bättre. 

Efter genomförd utbildning och workshop har du verktyg för att reflektera över styrkor och utvecklingsområden i den ledningsgrupp du leder eller ingår i. Du kommer även ha med dig grundläggande kunskaper om generella och praktiska interventioner och ha fått ett kunskapsutbyte med kollegor i liknande situationer.

Förkunskaper

Erfarenhet av att leda eller ingå i ledningsteam är önskvärt, eller att arbeta i en roll som har en tydlig koppling till att hjälpa ledningsgrupper att utvecklas, till exempel HR eller processledare.

Innehåll

Kursmomentet består av 4 delar: Instudering, gemensam föreläsning och workshop samt ett fördjupande samtal med Henning Bang. 

Inledningsvis får du tillgång till boken ”En liten bok om ledningsgrupper” av Stefan Söderfjäll och ett poddavsnitt av Henning Bang.  Parallellt med poddavsnittet rekommenderas egen inläsning av Henning Bangs artikel.

Instuderingen fungerar som förberedelse för workshopen ”En liten dag om ledningsgrupper”.

Det individuella förarbetet tar cirka 4 timmar, författarsamtal och workshop 3 timmar och 30 min.

Antal platser

Antal deltagare är maximerat till 20 personer per workshop. Du kommer att få ett slutgiltigt besked om du är antagen en månad före kursstarten. Då vi har väldigt många sökande kommer utbildningsansvariga att göra ett urval bland de registrerade. Detta för att säkra en så stor spridning som möjligt bland deltagarna, och utgöra ett bra underlag för vidare utveckling av konceptet. 

För mer information och anmälan, gå till Kompetensportalen


Läs om vad deltagare tycker om utbildningen!

Ett individuellt anpassat chefsstöd med individuell coaching och uppföljning. Programmet innehåller också ett trepartssamtal med chefens närmaste chef.

Anmälan

För mer information, anmälan eller intresseanmälan - gå till Kompetensportalen


Deltagare: Den lyxigaste chefsutbildningen man kan gå!

Upphandlad utbildning - se mer information i högerspalten.

Kursen genomförs enligt försvarshögskolans fastställda gällande riktlinjer. 

Syfte

UGL syftar till att deltagaren ska få en större förståelse för gruppdynamik, hur du som chef påverkar och påverkas av gruppen och de olika faser av grupputveckling som finns. Du tränar problemlösning i grupp, ledarskap, kommunikation och feedback.

Du går utbildningen tillsammans med människor du aldrig mött innan, vilket ger bättre förutsättningar för att lyckas. Ju större öppenhet och engagemang som skapas, desto större utbyte för deltagarna.

Mål

När du avslutat de fem dagarna kommer du dessutom ha påbörjat en individuell utvecklingsplan för hur du ska omsätta det du lärt dig i din vardag.

På svenska och engelska

Utbildningen ges på svenska och engelska.

Avtalsleverantör för denna utbildning är Gällöfsta Perlan Ledarskap AB. 

För mer information

UGL | Sveriges mest genomförda utbildning | Gällöfsta Perlan (gallofsta.se)

Anmälan

Boka utbildning hos Gällöfsta Perlan (gallofsta.se)

Det finns även information om denna utbildning i Kompetensportalen.

Lund University has signed a framework agreement with one contractual supplier regarding:

UGL - Understanding Group and Leader which is carried out according to the current guidelines established by the Swedish Defence University.

The supplier offers at least 10 open course opportunities per year, of which at least two are in English.

Short description

UGL (Understanding Group and Leader) gives you an increased understanding of how group dynamics affect results and how leadership styles should be adapted to the group’s maturity stage and specific task at hand.

UGL will provide you with insight as to why people behave in certain ways in certain situations and why conflicts arise in the group.

You attend the training together with people you have never met before, which provides better conditions for success. The greater openness and commitment that is created, the greater the return for the participants.

When you have finished the five days, you will also have started an individual development plan for how to implement what you learned in your everyday life.

For more information 

There is also information about this course in Kompetensportalen

Upphandlad utbildning - se mer information i högerspalten.

Kursen genomförs enligt försvarshögskolans fastställda gällande riktlinjer. Avtalsleverantörer för utbildningen är 

 • CoreCode International Kommanditbolag och Humanova utbildning AB (kontakt: Kurt Karlsson kurt [dot] karlsson [at] corecode [dot] se (kurt[dot]karlsson[at]corecode[dot]se))
 • Humanova (kontakt: Irene Häll Irene [dot] hall [at] humanova [dot] com (Irene[dot]hall[at]humanova[dot]com))

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som leder andra. Du kanske är chef, ledare eller projektledare och önskar skapa en arbetsmiljö som lockar fram det bästa både av dig själv och dina medarbetare. Det är inget krav på att du som deltagare ska ha formellt personalsvar med du behöver ha någon form av ledarroll.

Innehåll

Utbildningen inleds med att inventera ledarens aktuella ledarskapsbeteende med analysverktyget ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning). Både överordnade och underordnade får möjlighet att bedöma ditt ledarskap samtidigt som du själv gör en självskattning.

Leverantörerna CoreCode International och HumaNova utbildning AB erbjuder flera öppna kurstillfällen per år men kan även arrangera interna kurstillfällen.

UL internt

Vill du genomföra en intern UL utbildning? Kontakta Kristian Bergén Kristian [dot] berg%C3%A9n [at] hr [dot] lu [dot] se (Kristian.bergén[at]hr[dot]lu[dot]se) på sektionen HR.  

Mer information

För att delta i öppna utbildningar, läs mer på nedanstående webbplatser

Det finns även information om denna utbildning i Kompetensportalen

Anmälan

Upphandlad utbildning – se mer information i högerspalten. 

Kursen genomförs enligt försvarshögskolans fastställda gällande riktlinjer. Avtalsleverantör för denna utbildning är Humanova utbildning AB (kontakt: Irene Häll).

Målgrupp

Indirekt ledarskap vänder sig till chefer på högre organisatorisk nivå, som vill påverka organisationen genom att agera som förebilder samt skapa tillit.

Innehåll

Utbildningen har sin förankring i Försvarshögskolans modell för Indirekt Ledarskap (IL). Det innebär att man är chef på en högre organisatorisk nivå och leder verksamheten via andra chefer.

För att påverka och nå ut i organisationen arbetar vi inom det strategiska ledarskapet med två kanaler som en chef på högre organisatorisk nivå har till sitt förfogande:

 • Att vara en förebild inom hela organisationen.
 • Det direkta ledarskapet (kommunikationen) med mellanchefer.

Det här ledarskapet kräver andra förmågor än det operativa ledarskapet. En av dem är att förstå HUR man får organisationens vision och mål att stämma överens med medarbetarnas personliga visioner och mål.

Information och anmälan 

Arrangören genomför flera öppna kurstillfällen per år, men kan även arrangera interna kurstillfällen. För mer information och anmälan, besök avtalsleverantören Humanovas webbplats.

Om du vill genomföra en intern IL utbildning, kontakta Kristian Bergén, kristian [dot] bergen [at] hr [dot] lu [dot] se, på sektionen HR.

Det finns även information om denna utbildning i Kompetensportalen

Målgrupp

Ansökande deltagare ska vara utnämnda till rollen som prefekt och ha påbörjat sitt prefektskap.  

Övergripande syfte och mål med prefektprogrammet

På individnivå är målen att deltagarna blir trygga i hanteringen av rollen som prefekt. Detta sker genom att belysa krav och förväntningar som riktas från olika intressenter och att få en medvetenhet om vilket stöd som finns kopplat till prefektrollen. Vidare är målet att deltagaren utvecklas i sitt personliga ledarskap och får konkreta kunskaper i handledningsmetodik och kompetens att själv tillämpa arbetssättet efter avslutat program.

På gruppnivå är målet att deltagare bygger ett stabilt kollegialt nätverk och erfarenhetsutbyte vilket skapar möjlighet att öka varandras verksamhetsförståelse och kunskaper om prefektskapets innehåll på övergripande och detaljerad nivå.

Programmet har också som mål att programgruppen ska bidra till ökad organisatorisk kunskap om prefektrollens utmaningar, möjligheter och hur rollen kan förbättras och utvecklas.  

Deltagartid

 • 4 heldagar där samtliga deltagare träffas samlat 
 • 5 halvdagar grupphandledning - backstage (3 timmar/tillfälle)
 • 2-3 dagars eget arbete för inläsning av litteratur

Anmälan 

För mer information och anmälan, logga in i Kompetensportalen 

Som verksamhetsansvarig i ditt chefsuppdrag har du det yttersta ansvaret för att driva den verksamhet som ingår i uppdraget. I detta ansvar ingår att tillsammans med medarbetarna planera, genomföra, följa upp och kontinuerligt utveckla verksamheten utifrån mål, uppdrag och budget.

Denna utbildning handlar huvudsakligen om det ansvar som följer med rollen som verksamhetsansvarig. Utbildningen består av tre delkurser. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen ska

 • öka chefers kunskap och medvetenhet om vad som ingår i chefsuppdraget och bidra till att skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats med en hållbar utveckling av verksamheten.
 • introducera chefer för de nödvändiga verktyg som behövs och är en inkörsport till andra utbildningar och workshops för att ytterligare stärka den kompetens som ett chefsuppdrag kräver, med särskilt fokus på verksamhetsrollen.

Kursen kommer även innehålla information om vilket stöd som finns och var man kan hitta det. 

Utbildningen genomförs i lokal och av interna kursledare i huvudsak från universitetsledningens staber.

Syfte och mål

Syftet är att chefer ska få en grundläggande förståelse och förberedelse inför uppdraget som chef vid Lunds universitet med särskilt fokus på verksamhetsansvarig. 

Målet är att deltagarna efter genomförd kurs ska ha grundläggande kunskap i följande:   

 • Universitetets ekonomiska struktur. 
 • Åtagande och ansvar i rollen som verksamhetsansvarig. 
 • Förändringsledning.
 • Förståelse för olika beslutsvägar och styrning.
 • Vilket stöd som finns att tillgå i rollen som verksamhetsansvarig.

Delkurser

 • Delkurs 1: Lunds universitets ekonomiska struktur utifrån rollen som verksamhetsansvarig.
 • Delkurs 2: Driva och utveckla verksamheten.
 • Delkurs 3: En förståelse för styrning och verksamhetsnära ledarskap.

Deltagande i samtliga tre delkurser och moment är obligatoriska för ett berättigat kursintyg.

För mer information och anmälan, logga in i Kompetensportalen.

En utbildning i ekonomi som vänder sig till dig som är i arbetsledande ställning och har fått eller ska få ekonomiskt ansvar. 

Kursens syfte är att stärka dig som chef i rollen som verksamhetsansvarig, och är obligatorisk för nya prefekter.

Deltagarna ska lära sig några centrala begrepp inom företagsekonomi samt förstå det ekonomiska kretsloppet vid universitetet.

Efter kursen ska deltagaren

 • kunna överblicka och förstå verksamheten vid Lunds universitet och sin institution/avdelning ur ett ekonomiskt perspektiv
 • genom att förstå ekonomiska begrepp kunna tolka rapporter och bokslut
 • finna möjligheter att planera, styra och följa upp sin institutions/avdelnings verksamhet.

För mer information och anmälan (Kompetensportalen)

Om finansiering av den gemensamma stödverksamheten.

Kursen är en självstudiekurs och genomförs helt online. Huvudspåret tar ca 30 minuter och med fördjupningar ca 60 minuter. Efter avslutad kurs kan du återkomma till den när du önskar.

Kursen ger en övergripande orientering kring begreppet ”full kostnadstäckning”, en viktig ekonomisk princip som innebär att utbildningen och forskningen vid universitetet ska bära sina fulla kostnader – både direkta (till exempel kostnader för lärare, forskare och material) och sin andel av indirekta (det vill säga gemensamma stöd som finns på institutionen, på fakulteten och för universitetet som helhet i form av exempelvis ledningsstöd, bibliotek, datanät och studerande-, personal- och ekonomiadministration).

Målgrupp för kursen är ledningspersonal för utbildnings- och forskningsverksamheten vid Lunds universitet.


Kursen syftar till att ge en förståelse för begreppen full kostnadstäckning, overhead, indirekta kostnader, kostnadsbärare etc – vad som ligger bakom begreppen och hur det påverkar planering och uppföljning av utbildnings- och forskningsverksamheten.

Målet är ge en grundläggande förståelse för principen om full kostnadstäckning och förstår hur modellen för att hantera full kostnadstäckning påverkar den egna ekonomiska planeringen och uppföljningen

För mer information och anmälan, gå till Kompetensportalen

The target group for this course is management personnel for education and research activities at Lund University.

The aim is to increase the level of knowledge regarding the concept of full costing, overhead, indirect costs, the concept of cost units etc – what´s behind the concepts and how it affects planning and follow-up of education and research at the University.

Course outline: 

 • The training course is divided into following sections:
 • Definition of the concept of OH
 • The Full costing principle and the SUHF model
 • How the University´s costs are distributed to the projects
 • How the department´s overhead percentage rates are calculated
 • Calculation and co-financing
   

Click here for more information and registration

Med jämna mellanrum bjuds det in till en introduktionsdag för nya chefer. 

Syftet med introduktionsdagen är att få en bild av den kontext du verkar i som chef på Lunds universitet, att förstå hur universitetets styrs, hur stödet är organiserat och din roll i det sammanhanget. 

Omfattning och innehåll

En halv dags introduktion för dig som är ny chef vid Lunds universitet.

Du får bland annat lyssna till Lunds universitets planeringschef, förvaltningschef och rektor, samt höra mer om vad chefsrollen innebär och hur några av alla de chefer som redan finns i verksamheten upplever sitt uppdrag. Dessa chefer kommer även att dela med sig av tips och goda råd till dig som ny chef och det kommer finnas möjlighet för dig som deltagare att ställa frågor.

Målet med introduktionsdagen är att du som är ny chef ska få en grundläggande bild av vad chefsuppdraget på Lunds universitet innebär.

Anmäl intresse för nästa tillfälle av introduktionsdagen via Kompetensportalen 

The role of a manager differs depending on where you are in the organisation, but there are also certain university-wide expectations placed on managers.

Being a manager at Lund University means you have an important assignment in your three roles as employer, leader and organisational manager. Good leadership plays a huge part in the University’s chances for success in research, education and external engagement with wider society.

During this half-day you will get the chance to hear more about what the role of manager entails and how some of the managers already working in the organisation experience their assignment. There will be an opportunity for you to ask questions.

The purpose of the introduction day is to get a picture of the context in which you operate as a manager at Lund University, to understand how the University is governed, how administrative support is organised and your role in that context.

Register your interest for the next introduction day, in Kompetensportalen

Onlineutbildning (film).

Som anställd av svenska universitet och högskolor är du statsanställd. Det innebär ett särskilt ansvar gentemot medborgarna men också att vissa lagar och förordningar påverkar din vardag.

Den här utbildningen fokuserar på det som gör att din arbetsplats skiljer sig från andra och är tänkt att vara ett stöd som gör dig trygg i din roll som statsanställd.

Vårt uppdrag - min roll som statsanställd vid universitet och högskola (film)


Courses in English

The target group for this course is all new managers at Lund University with responsibility for staff. As a manager at Lund University, you have three roles – employer, leader, and organisational manager. This course mainly covers the responsibilities linked to your role as an employer.

The course is to increase managers’ knowledge and awareness of what a management position involves and contribute to creating conditions for an attractive workplace with a sustainable work environment. The course will introduce managers to the essential knowledge and contain information about the support that is available and where you can find it.

Content

Module 1: The employer role 

The course provides an introduction to being an employer at the University and in the public sector. We cover the responsibilities and obligations that are part of the employer role and the support that is available to you as a manager.

Module 2: Basis in labour law 

The course gives a brief run through of the basis in labour law for your duties in the role as employer: legislation, agreements, negotiations etc. We cover roles and responsibilities, and the support that is available to you as a manager.

Module 3: SAM, OSA, SFAD 

The course introduces the concepts of systematic work environment management (Swedish abbreviation, SAM), organisational and social work environment (Swedish abbreviation, OSA), and systematic preventive work against discrimination (Swedish abbreviation, SFAD). We cover roles and responsibilities, and the support that is available to you as a manager.

On completion of the course, the participants will have basic knowledge on the following components:

 • The employer role, obligations and responsibilities
 • Being a manager at LU
 • Being a manager in the public sector
 • Collective agreements
 • Terms of employment
 • Negotiations in compliance with Swedish Employment (Co-Determination in the Workplace) Act (MBL)
 • Negligence
 • Redundancy
 • Recruitment
 • What systematic work environment management entails
 • How incidents and occupational injuries are reported and managed
 • The way in which the organisational and social work environment is included in systematic work environment management
 • What is entailed in working systematically and preventively against discrimination

For more information and registration, log into Kompetensportalen

This training course provides basic knowledge of how work environment legislation is structured, what systematic work environment management entails, how Lund University has organised its work environment management, what roles and responsibilities we have, and how we collaborate on work environment issues.

The training course aims to provide participants with basic knowledge of work environment legislation, with a more in-depth look at systematic work environment management, the various work environment stakeholders and their respective roles.

Content, on the basis of Swedish work environment legislation:
• the manager’s responsibility
• the rights and obligations of health and safety representatives and employees
• support available to managers and health and safety representatives within the University
• how managers and employees are to cooperate
• information on the University’s rules and tools for work environment management

This online course addresses systematic work environment management and the various work environment stakeholders and their roles.

The training course can usefully be complemented with a half-day seminar consisting of discussions and group exercises on risk assessment and planning of measures, for example.

Contact your nearest human resources officer or work environment coordinator at your faculty/equivalent to express interest and plan any additional work environment training.

Notice of interest - for future courses

Lecture in the form of a workshop. Time for discussions and practical training. A Labour law lawyer and an HR specialist with current experience of the process lead the workshop.

The workshop will focus on the Swedish labour law connected to misconduct and the handling of misconduct in a Swedish Government Agency as Lund University. The workshop includes cases for practice. The workshop demands active participation from the participants. 

After completing the workshop, you will be stronger in your role as employer and more confident in handling and investigating professional misconduct.

You should also have acquainted yourself with Support material for managers – handling and investigating professional misconduct, which you will find on this page: Hantera misskötsamhet | HR-webben (lu.se).

After completing the workshop, you should

 • have knowledge of the employers’ obligations and rights in connection with professional misconduct, in a Swedish Government Agency as Lund University,
 • be able to handle a professional misconduct with the support of your HR-coordinator (personalsamordnare),
 • have knowledge about preventive work against some forms of misconduct,
 • be more confident in the lead role in awareness raising dialogue with employees.

For more information about the workshop and to register, go to Kompetensportalen

The workshop will help you sort out what you need and must do as an employer regarding both the handling of cases of victimisation and harassment, and the preventive work against victimisation and harassment. You will also be clearer on what kind of support you can get and where to get it.

Content

 • A walkthrough of the leaglities of victimisation, harassment and sexual harassment.
 • Definitions of victimisation, harassment and sexual harassment.
 • Tools and support material for the employer.
 • Preventive work – how do we do it?

Previous knowledge

The goal of the workshop is that you as an employer knows the basics of your responsibilities. You also know who to contact if and when something happens, to get support.

The workshop will be held in a classroom situation, unless the circumstances demands otherwise. There will be room for questions and discussions.

Notice of interest for future courses

Target groups

 • Managers
 • HR
 • All employees
 • Work environment coordinators
 • Health and safety representatives.

This basic training aims to increase the knowledge of how threat and violent situations within LU's operations can be prevented. The training also aims at drawing the attention of all employees to the routines that exist for dealing with threatening and violent situations should they arise.

The film would take about 25 minutes to watch.

Fore more information and to watch the film, go to Kompetensportalen

Training for new managers at Lund University, in English.

 The event is aimed at international staff with limited experience of Swedish employment legislation and policies.

The purpose of the introduction event is for you to get a better picture of the context you’re operating in – how the university is governed and the support available to you.

During an afternoon you will learn more about what the role as a manager entails. You will also get the opportunity to ask questions and to meet and discuss with your peers.

For more information and registration, log in to Kompetensportalen

Lund University has signed a framework agreement with one contractual supplier regarding Understanding Group and Leader (UGL) which is carried out according to the current guidelines established by the Swedish Defence University.

The supplier offers at least 10 open course opportunities per year, of which at least two are in English.

Short description

UGL (Understanding Group and Leader) gives you an increased understanding of how group dynamics affect results and how leadership styles should be adapted to the group’s maturity stage and specific task at hand.

UGL will provide you with insight as to why people behave in certain ways in certain situations and why conflicts arise in the group.

You attend the training together with people you have never met before, which provides better conditions for success. The greater openness and commitment that is created, the greater the return for the participants.

When you have finished the five days, you will also have started an individual development plan for how to implement what you learned in your everyday life.

For more information 

There is also information about this course in Kompetensportalen

Training for managers and leaders.

As a manager at Lund University, you have three roles: employer, leader and manager. This training can primarily be linked to the roles as manager and leader.

After completing the preparation, training and workshop, you will have tools to reflect on the strengths and development areas of the management team you lead or are part of. 

You will also have basic knowledge of general and practical interventions and will have exchanged knowledge with colleagues in similar situations.

For more information and registration, log in to Kompetensportalen

A Swedish version of the course is also offered. For more information, log in to Kompetensportalen.

The target group for this course is management personnel for education and research activities at Lund University.

The aim is to increase the level of knowledge regarding the concept of full costing, overhead, indirect costs, the concept of cost units etc – what´s behind the concepts and how it affects planning and follow-up of education and research at the University.

Course outline: 

 • The training course is divided into following sections:
 • Definition of the concept of OH
 • The Full costing principle and the SUHF model
 • How the University´s costs are distributed to the projects
 • How the department´s overhead percentage rates are calculated
 • Calculation and co-financing

Click here for more information and registration

The role of a manager differs depending on where you are in the organisation, but there are also certain university-wide expectations placed on managers.

Being a manager at Lund University means you have an important assignment in your three roles as employer, leader and organisational manager. Good leadership plays a huge part in the University’s chances for success in research, education and external engagement with wider society.

During this half-day you will get the chance to hear more about what the role of manager entails and how some of the managers already working in the organisation experience their assignment. There will be an opportunity for you to ask questions.

The purpose of the introduction day is to get a picture of the context in which you operate as a manager at Lund University, to understand how the University is governed, how administrative support is organised and your role in that context.

Register your interest for the next introduction day, in Kompetensportalen

Avropa upphandlad ledarutbildning (UGL, UL och IL)

Leverantörerna antas utan inbördes rangordning, se kontaktpersonerna nedan. Läs mer om utbildningarna under Utveckla rollen som ledare.

UGL 

 • Gällöfsta Perlan Leadership AB
  Kontakt: Tel 070-377 95 86.
  Boka utbildning: gallofsta.se

UL

 • Humanova utbildning AB
  Kontakt: Irene Häll Irene [dot] hall [at] humanova [dot] com.
 • CoreCode International Kommanditbolag AB
  Kontakt: Kurt Karlsson kurt [dot] karlsson [at] corecode [dot] se

IL

 • Humanova utbildning AB
  Kontakt: Irene Häll Irene [dot] hall [at] humanova [dot] com