Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppehållstillstånd för doktorander

Innehåll på sidan: 

 1. Vad gäller för doktorander? 
 2. Antagningsbeslut, studie- och anställningsintyg 
 3. Ansökan om uppehållstillstånd 
 4. Beslut och anställning
 5. Uppehållstillståndskort  
 6. Medföljande 
 7. Förlängning 
 8. Vad gäller för utbytesdoktorander och doktorander på stipendium?

1. Vad gäller för doktorander?

Doktorander som är antagna till doktorandstudier vid Lunds universitet ska ansöka om uppehållstillstånd för studier om studierna varar längre än 90 dagar. Detta ger rätt att både bo och arbeta i Sverige.

Notera att utbytesdoktorander tillhör en annan tillståndskategori. Se punkt 8, nedan.

2. Antagningsbeslut, studie- och anställningsintyg 

När en person blivit antagen till doktorandstudier vid Lunds universitet ska institutionen/antagningen utfärda ett officiellt antagningsbeslut.  

Som komplement till antagningsbeslutet behöver Migrationsverket även se ett studieintyg, för att ge en bättre bild av doktorandens roll på lärosätet. 

Checklistor och exempel för studieintyg gällande studier på forskarnivå (doktorandstudier) (Migrationsverket, PDF, ny flik)

Engelsk version av ovanstående checklista: 

Checklists and examples of attestation of third-cycle studies (doctoral studies) (Migrationsverket, PDF, new tab)

De doktorander som anställs vid Lunds universitet ska även bifoga ett anställningsintyg:

Mall för anställningsintyg, doktorander (Word 219 kB, ny flik)

Det är av stor vikt att alla begärda uppgifter fylls i både i studieintyget samt anställningsintyget. Eventuella kompletteringar till Migrationsverket kan fördröja ärendet flera månader, och i värsta fall leda till avslag. 

Antagningsbeslut, studieintyg och anställningsintyget ska bifogas vid doktorandens ansökan om uppehållstillstånd. Det är i regel doktoranden själv som skickar in ansökan om uppehållstillstånd. 

3. Ansökan om uppehållstillstånd

När det är dags att ansöka om uppehållstillstånd gör doktoranden detta på Migrationsverkets hemsida. 

Det är av stor vikt att alla handlingar är korrekta och att ansökan är komplett. Vid eventuella felaktigheter och behov av kompletteringar kan det ta flera månader extra för att ansökan ska bli godkänd. Det finns möjlighet att använda sig av Lunds universitets relocationtjänster för att underlätta ansökningsprocessen. 

Läs mer om relocationtjänster

Ansökan om uppehållstillstånd ska bland annat innehålla följande dokument:

 • kopia på pass 
 • formellt beslut om antagning som doktorand med information om tidpunkten för antagningen, utfärdat av lärosätet (antagningsbeslut)
 • kompletterande intyg gällande doktorandstudierna, utfärdat av lärosätet (studieintyg)
 • dokument som visar tryggad försörjning (anställningsintyg)

Uppehållstillstånd kan utfärdas för upp till fyra år i taget under förutsättning att doktorandens pass är giltigt under hela tiden. Informera därför doktoranden (och eventuella medföljande) om att se över sina pass så att giltighetstiden är tillräckligt lång. 

4. Beslut och anställning 

Beslut om uppehållstillstånd skickas till institutionen samt till den ambassad som doktoranden angav i sin ansökan. 

Observera att tillståndet måste vara beslutat innan avresa från hemlandet! Om en person åker in i Sverige innan Migrationsverket fattat beslut riskerar hen att få avslag på den grunden.

Arbetsgivaren måste spara de dokument som visar att en arbetstagare har rätt att arbeta i Sverige. Beslutet och övriga dokument som rör tillståndsärendet skall därför laddas upp i anställningsärendet i rekryteringssystemet Varbi. Beslut om anställning kan skrivas när kvitto från Migrationsverket finns, i vilket det framgår att uppehållstillstånd beviljats. 

När institutionen går vidare med anställningen behöver man även underrätta Skatteverket när man anställer en medborgare från ett land utanför EU. Detta görs genom att fylla i en blankett hos Skatteverket. 

5. Uppehållstillståndskort 

Uppehållstillståndskort är bevis på att man har tillstånd att vistas under en längre tid i Sverige. Kortet har ett datachip som innehåller biometriska uppgifter. Observera att kortet inte uttryckligen visar vilket slags tillstånd (studier, anknytning, osv) en person har, men ger uppgift om tillståndets längd. 

Observera vidare att visum och uppehållstillstånd är två olika processer för olika ändamål. Man ska ansöka om visum för kortare vistelser (upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod) medan man ska ansöka om uppehållstillstånd för vistelser som är längre än 90 dagar. Ett visum klistras in i sökandens pass medan ett uppehållstillståndskort utfärdas för utlänningar med uppehållstillstånd. Frågan om en sökande behöver visum till Sverige eller inte har dock bäring på var och när sökanden kan få sitt uppehållstillståndskort. 

Medborgare som behöver visum för att resa in i Sverige

De medborgare som behöver visum för att resa in i Sverige ska så snart som möjligt besöka närmsta svenska ambassad för att bli fotograferade samt lämna fingeravtryck så att Migrationsverket kan tillverka uppehållskortet och se till att detta levereras korrekt. Detta går bra att göra redan innan beslut om uppehållstillstånd har fattats för att snabba på processen. Uppehållstillståndskortet ska visas upp tillsammans med pass vid inresa till Sverige.

Observera att det tar cirka fyra veckor att tillverka och leverera uppehållstillståndskortet. Kortet skickas till den sökande i hemlandet eller hämtas via ambassaden. 

Läs mer om länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige, på regeringens webbplats

Medborgare som inte behöver visum för att resa in i Sverige

De medborgare som inte behöver visum för att resa in i Sverige kan ordna uppehållstillståndskort när de är på plats i Sverige. Ansökan, fotografering och biometri görs hos Migrationsverket så snart som möjligt efter ankomst. Det går bra att boka tid för detta på deras hemsida. 

6. Medföljande 

Medföljande familjemedlemmar kan få uppehållstillstånd för samma tidsperiod som doktoranden om de uppfyller villkoren för detta. Som familjemedlem räknas make/maka, sambo, egna eller partnerns ogifta barn under 18 år. 

Familjemedlemmar får arbeta under tillståndstiden om uppehållstillståndet hos den huvudsökande är längre än 6 månader. 

Om hela familjen ansöker samtidigt är det personen som fått ett tillstånd för studier som ansöker för familjen i sin egen webbansökan. Om han eller hon redan är i Sverige kan familjemedlemmar göra sin egen webbansökan. 

7. Förlängning 

I det fall en förlängning av uppehållstillståndet behövs, ska detta ske i god tid innan det nuvarande tillståndet slutar gälla. Migrationsverket skickar inte ut någon påminnelse, både för individen och för HR/chef, så det gäller att hålla koll på datumen för tillståndet själv. Om doktoranden missar att söka i tid måste denne lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd (istället för förlängning) från utlandet. Observera: Om förlängning inte söks i tid har vederbörande inte rätt att ha kvar sin anställning till dess att nytt tillstånd finns på plats!

Migrationsverket beviljar inga förlängningar tidigare än sex månader innan tillståndet löper ut.  

Migrationsverkets hemsida om förlängning av doktorandstudier  

Doktoranden har rätt att arbeta och studera i väntan på beslut i det fall hen har klarat av minst en termins doktorandstudier och ansökt om förlängning korrekt. Observera dock att det kan bli problem att åka iväg utanför Sverige innan det förlängda tillståndet har  beviljats. Vissa länder tar inte emot personer som inte har giltigt svenskt uppehållstillstånd. Det kan också bli problem att resa tillbaka till Sverige utan ett nytt tillstånd om det gamla har gått ut. Viseringsfria personer kan dock nyttja 90 dagar av fri rörlighet för att korsa gränserna ovanpå det gamla tillståndet. Vid en sådan resa ska individen ha med sig all dokumentation om det tidigare uppehållstillståndet och den nya ansökan!

Om doktoranden har medföljande familj som också vill förlänga sitt tillstånd, ska doktoranden söka för dem i samma webbansökan. 

Förlängningsansökan ska innehålla 

 • kopia av pass (igen)
 • kopia av antagningsbesked (igen)
 • nytt studieintyg med information om hur studierna fortskrider samt
 • intyg om försörjning

Använd Lunds universitets mall som sammanfattar de två sista punkterna

Engelsk version av ovanstående checklista: 

Checklists and examples of attestation of third-cycle studies (doctoral studies) (Migrationsverket, PDF, new tab)

Med det nya uppehållstillståndet måste doktoranden, och eventuella medföljande, även få nya uppehållstillståndskort utfärdade. Biometriska uppgifter måste lämnas på nytt då dessa inte sparas i Migrationsverkets system. 

Efter avslutade studier

Doktorander har, efter avslutade studier, möjlighet att söka ett särskilt tillstånd som gör det möjligt att stanna i Sverige och söka arbete i landet. Detta gäller om personen inte redan har permanent uppehållstillstånd. 

Uppe­hålls­till­stånd för att söka arbete efter studier - Migrationsverket

8. Vad gäller för utbytesdoktorander och doktorander på stipendium?

"Utbytesdoktorand” är en doktorand som är antagen till studier i ett annat land och som är inbjuden för att studera eller forska i Sverige som en del av sin doktorandutbildning (OBS ej avlönad i Sverige). Dessa ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök. Notera att personer med uppehållstillstånd för besök inte har rätt att ingå anställning i Sverige.

Stipendiedoktorander som antas vid Lunds universitet ska ansöka uppehållstillstånd för studier. Samma krav vad gäller uppehållstillstånd och försörjningskrav ställs på stipendiedoktorander som på doktorander med anställning.

Kontakt

Erik Kvist
Internationell koordinator
+46 79 066 17 83
erik [dot] kvist [at] er [dot] lu [dot] se

Följ INLU-bloggen!

För mer information om migrationsprocessen för tredjelandsmedborgare och aktuella frågor på migrationsområdet, följ INLU-bloggen som vänder sig till universitets internationella nätverk (INLU).