Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övertid

Du som chef kan i vissa fall begära att en anställd ska arbeta utöver sin ordinarie dagliga arbetstid. Läs mer om vad som gäller för övertid.

Innehåll på sidan:


Om det inträffar något som gör att den ordinarie arbetstiden inte räcker till kan du som chef begära att en anställd ska arbeta utöver sin ordinarie dagliga arbetstid det vill säga på övertid. Arbete på övertid ska dock i möjligaste mån undvikas och får bara utnyttjas för tillfälliga behov.

I första hand ska anställda som frivilligt åtar sig övertidsarbete anlitas. Befrielse från övertid bör godkännas om den anställde är förhindrad och har godtagbara skäl. Med godtagbara skäl anses t ex att den anställde inte hinner ordna barnomsorg. Anställd som är partiellt sjukskriven, partiellt ledig med stöd av lag eller för vård av barn kan inte beordras att arbeta övertid. Av en delpensionsledig anställd får arbetsgivaren begära övertidsarbete under högst 25 timmar per kalenderår.

Vid förläggning av övertid bör övertiden ur arbetsmiljösynpunkt fördelas mellan flera anställda.

Det är lag- och avtalsreglerat hur mycket övertid en anställd får arbeta. Om du som chef bedömer att det finns särskilda skäl för det, kan du begära att en anställd ska arbeta på övertid högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 150 timmar under ett kalenderår. Arbetstidslagen kan medge ytterligare övertid, kontakta alltid din närmaste personalfunktion för råd.

Övertid ska vara beordrat i förväg. Övertid kan i undantagsfall även godkännas i efterhand. En förutsättning för detta är dock att du och den anställde varit överens om att hantera övertidsfrågan på detta sätt.

Övertid vid tjänstgöring inom och utom flexramen

För anställda som omfattas av Lunds universitets flextidsavtal kan övertid uppkomma både vid tjänstgöring inom och utom flexramen:

  • Övertid vid tjänstgöring inom flexramen – om en anställd enligt beslut av arbetsledning under en arbetsdag tjänstgör på tid utöver normtidsmåttet är denna tid övertid. Normtidsmåttet är 8 timmar för varje helgfri måndag-fredag. För vissa dagar i anslutning till helger är normtidsmåttet kortare. För deltidsanställda uppkommer inte övertid förrän den totala arbetstiden inom flexramen överstiger normtidsmåttet för en heltid. Bestämmelserna om mertid i 4 kap. 8-11 §§ i Villkorsavtalen tillämpas inte.
  • Övertid vid tjänstgöring utom flexramen – om en anställd enligt beslut av arbetsledning tjänstgör på tid som ligger utom flexramen, är tiden för denna tjänstgöring övertid. Flexramen är tiden klockan 07.00-19.00.

Ersättning för arbete på övertid

En anställd som enligt arbetsgivarens beslut har arbetat på övertid har rätt till ersättning.

Ersättning vid arbete på övertid ges i form av pengar (övertidstillägg) eller som ledighet (kompensationsledighet).

Kompensationsledighet ska ges under förutsättning att arbetstagaren önskar det och att arbetsgivaren bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhetens krav.

Kompensationsledighet ska tas ut senast kalendermånaden efter den då övertidsarbetet fullgjordes. Om anställd redan har ett kompsaldo bör ytterligare övertid mot ledighet inte beviljas, med motivering att det kan bli svårt att hinna ta ut tiden. 

Den anställde som på chefens begäran arbetar övertid ska registrera den fullgjorda arbetstiden i Primula och ansöker då om övertidsersättningen antingen som ekonomisk kompensation eller kompensationsledighet. 

När övertid och dess ersättningsform beviljats i Primula kan man inte ändra detta till en annan ersättningsform. 

Övertidstillägg

Övertidstillägg utbetalas för kvalificerad eller enkel övertid beroende på när övertiden är förlagd.

Med kvalificerad övertid avses övertidsarbete på följande tider:

  • mellan klockan 19.00 på fredag och klockan 07.00 på måndag,
  • mellan klockan 19.00 på dag före Trettondedag Jul, Första Maj, Kristi Himmelsfärds dag eller Nationaldagen och klockan 07.00 närmast följande vardag,
  • mellan klockan 19.00 på Skärtorsdagen och klockan 07.00 på dagen efter Annandag Påsk,
  • mellan klockan 19.00 på dag före midsommarafton, julafton eller nyårsafton och klockan 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen

samt

  • i övrigt mellan klockan 22.00 och 06.00.

Övertidstillägg utbetalas per timme enligt följande:

Kvalificerad övertid: den individuella lönen per månad dividerat med 72.

Övrig tid är enkel övertid.

Övertidstillägg för enkel övertid utbetalas per timme enligt följande:

  • Enkel övertid: den individuella lönen per månad dividerat med 94.

Övertidstillägg betalas inte för kortare tid än 15 minuter i följd.

Kompensationsledighet

Kompensationsledighet per övertidstimme:

  • vid enkel övertid en och en halv gång så lång tid som övertidsarbetet
  • vid kvalificerad övertid dubbelt så lång tid som övertidsarbetet.

Kompensationsledighet ska tas ut senast kalendermånaden efter den då övertidsarbetet fullgjordes, om inte chef och anställd kommer överens om något annat.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.