Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vem gör vad?

Rutin för chefer med ansvar för anställdas arbetsmiljö

Vem gör vad i arbetet med riskbruk och skadligt bruk?

Den som är anställd vid Lunds universitet ska hålla sig informerad om och följa Lunds universitets riktlinjer och tillhörande rutiner gällande riskbruk och skadligt bruk. 

En anställd som är i behov av arbetsanpassning eller rehabilitering eller som är orolig för en arbetskamrat vänder sig i första hand till sin närmaste chef. 

I samband med egen arbetsanpassning och rehabilitering har den anställda en skyldighet att delta aktivt.

Närmaste chef med personalansvar ansvarar för att Lunds universitets riktlinjer och tillhörande rutiner gällande riskbruk och skadligt bruk är kända för och efterlevs av de anställda. 

I ansvaret ingår att genomföra förebyggande åtgärder på arbetsplatsen, i samverkan med skyddsombud och anställda, liksom att vara uppmärksam på signaler om ohälsa, initiera anpassnings- och rehabiliteringsinsatser och följa upp på eventuell misskötsamhet. 

Skyddsombud verkar för en god arbetsmiljö och företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor inom skyddsområdet. Skyddsombudet uppmärksammar brister i arbetsmiljön samt deltar i risk- och konsekvensbedömningar och upprättande av handlingsplaner.

Fackligt ombud från arbetstagarorganisationerna är ett stöd för sin medlem och företräder medlemmen i individfrågor, om hen vill det.

HR-partner ger stöd till chefer i frågor som rör riskbruk och skadligt bruk. 

De vägleder chefer kring såväl stödåtgärder som arbetsrättsliga åtgärder, de bistår i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, vid beställning av företagshälsovård och annan behandling samt vid upprättande av överenskommelse om behandling vid skadligt bruk. 

Sektionen HR tillhandahåller riktlinjer, rutiner och mallar i arbetet med riskbruk och skadligt bruk. De är i första hand ett stöd åt HR-partners och ger rekommendationer vid upprättande av anpassnings- och rehabiliteringsplaner samt överenskommelse om behandling vid skadligt bruk.

Sektionen HR är rådgivande vid beställning av företagshälsovård och stöd från externa aktörer. Sektionen HR stöttar även vid eventuell misskötsamhet och arbetsrättsliga åtgärder.  

Företagshälsovården gör medicinsk bedömning, bedömer arbetsförmåga och hänvisar till lämplig vård eller behandling. Företagshälsovården samverkar med chef och anställd och ger rekommendationer i utformning av anpassnings- och rehabiliteringsplan och överenskommelse vid behandling. De är delaktiga i uppföljande behandling samt provtagning.

Externa aktörer kontaktas vid behov för bedömning, rådgivning och vård. 

Den offentliga hälso- och sjukvården och socialtjänsten i kommunen erbjuder olika stöd- och vårdalternativ. 

Universitetet har även avtal med leverantörer som erbjuder sluten internatbehandling såväl som öppen dagbehandling. 

Säkerhetssamordnarna vid avdelningen Säkerhet och Miljö ger vägledning och stöd till verksamheterna i frågor om säkerhetsåtgärder i ärenden som har koppling till riskbruk och skadligt bruk.

Kontakt

Kontakta din HR-partner på fakultetsnivå/motsvarande. Din HR-partner kan i sin tur få vägledning från sektionen HR via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.