Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Du som chef kan i vissa fall begära att en deltidsarbetande anställd ska arbeta utöver sin ordinarie dagliga arbetstid. Läs mer om vad som gäller för mertid.

Om du som chef bedömer att det finns särskilda skäl för det, kan du begära att en deltidsarbetande anställd ska arbeta utöver sin ordinarie dagliga arbetstid. Detta kan göras upp till ordinarie arbetstidsmått för en motsvarande heltidsanställning. Detta kallas mertid och anses som arbete på ordinarie arbetstid. Precis som vid övertid ska anställda som frivilligt åtar sig mertidsarbete anlitas i första hand och befrielse från mertid bör godkännas om den anställde är förhindrad och har godtagbara skäl.

Anställd som är partiellt sjukskriven, partiellt ledig med stöd av lag eller för vård av barn kan inte beordras att arbeta mertid. Delpensionslediga anställda kan endast beordras mertid- och övertidsarbete under högst 25 timmar per kalenderår.

Du som chef kan begära att en deltidsarbetande anställd (utöver arbete på mertid) ska arbeta på övertid. Under ett kalenderår får den uttagna mertiden och övertiden sammanlagt för en arbetstagare vara högst 200 timmar. Mertiden får dock inte överstiga 175 timmar under ett kalenderår.

Den anställde som på chefens begäran arbetar mertid ska registrera den fullgjorda arbetstiden i Primula och ansöker då om mertidsersättningen antingen som ekonomisk kompensation eller kompensationsledighet. Notera att för anställd som arbetar enligt Lunds universitets flextidsavtal ska mertid kompenseras med kompensationsledighet (mertidstillägg är bortreglerat i flextidsavtalet). 

När mertid och dess ersättningsform beviljats i Primula kan man inte ändra detta till en annan ersättningsform. 

Ersättning för mertid

Enligt de centrala kollektivavtalen inom staten ersätts arbete på mertid  i form av ledighet eller pengar (mertidstillägg) och ska lämnas i den form som den anställde önskar, om inte du som chef av särskilda skäl bestämmer något annat. Kompensationsledighet vid mertidsarbete ges timme för timme.

Mertidstillägg utbetalas per timme och är:

  • den individuella lönen per månad (uppräknad till heltid) dividerat med 142.

Mertidstillägg betalas inte för kortare tid än 15 minuter i följd.

Enligt flextidsavtalet tillämpas inte mertidstillägg (pengar) för deltidsanställda.

Om en deltidsarbetande anställd enligt arbetsgivarens beslut utför arbete på en lördag, söndag eller helgdag eller med helgdag likställd dag (det vill säga påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton) likställs detta med övertidsarbete.

Läs mer om övertid

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.