Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD)

Innehåll på sidan:


Om diskrimineringslagen

Syfte

Diskrimineringslagen (2008:567) finns för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Gäller för arbetsgivare och utbildningssamordnare

Diskrimineringslagen gäller för arbetsgivare och för utbildningsanordnare, det vill säga för universitetet i förhållande till såväl dess medarbetare som dess studenter. Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska enligt 3 kap. diskrimineringslagen (2008:567) arbeta med aktiva åtgärder.

Arbeta förebyggande – löpande och systematiskt

Diskrimineringslagen klargör att arbetsgivare och utbildningsanordnare löpande och systematiskt ska arbeta förebyggande mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,  funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Aktiva åtgärder i fyra steg, SFAD

Det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering med aktiva åtgärder i fyra steg (SFAD) innebär att arbetsgivaren och utbildningsanordnaren hela tiden ska arbeta med de fyra stegen, på motsvarande sätt som i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Arbetet avslutas inte när man slutfört steg 4, uppföljning, utan arbetet fortsätter vidare till steg 1 igen.

Ramen för arbetet mot diskriminering anges av diskrimineringslagen som fyra steg, där varje steg följer på ett annat. Inget steg får hoppas över, alla steg är lika viktiga, som i ett årshjul eller en cirkel. De fyra stegen är:

 1. Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.
 2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder.
 3. Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
 4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3.

De fyra stegen ska dokumenteras och arbetet ska ske i samverkan, som också ska dokumenteras.

Utbildningsanordnarens ansvar

Med utbildningsanordnaren menas här den chef som i sin roll som verksamhetsansvarig ansvarar för utbildningsverksamheten lokalt.

Utbildningsanordnaren ska, i samverkan med arbetstagare och studenter, genomföra ett fortlöpande arbete i de fyra stegen (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden:

 • Antagning och rekrytering
 • Undervisningsformer och organisering av utbildningen
 • Examinationer och bedömningar
 • Studiemiljö
 • Möjligheter att förena studier med föräldraskap

Utbildningsanordnaren ska genomföra arbetet fortlöpande. Det betyder att arbetet ska vara ständigt pågående. De åtgärder som identifieras och konstateras vara realistiska och skäliga ska ska planeras och genomföras så snart som möjligt.

Arbetsgivarens ansvar

Med arbetsgivare menas här den chef som i sin roll som arbetsgivare har ansvar för anställda lokalt. Arbetsgivaren ska, i samverkan med anställda, t ex genom fackliga företrädare, fortlöpande genomföra arbetet i de fyra stegen (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom följande fem områden:

 • Arbetsförhållanden
 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 • Rekrytering och befordran
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling
 • Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap

Arbetsgivaren ska även genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner.

Arbetsgivaren ska dokumentera arbetet, inklusive hur samverkansskyldigheten fullgörs.

Checklista för SFAD – aktiva åtgärder i fyra steg (PDF 230 kB, ny flik

Illustration över det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering, på Lunds universitet.
Klicka på bilden, för större bild.

Återkoppla gärna era erfarenheter av SFAD-arbetet och ge förslag på utveckling av mallar med mera till SFAD-teamet.

E-post SFAD-teamet [at] hr [dot] lu [dot] se (SFAD-teamet[at]hr[dot]lu[dot]se)

Mallar

Här är några mallar som kan underlätta struktureringen och dokumentationen av arbetet.

Det systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering ska löpande dokumenteras i ett Lika villkorsbokslut som årligen ska skickas in till Rådet för jämställdhet och lika villkor.

Verktyg för samtal kring diskriminering

Diskrimineringsspelet

Utöver mallarna finns också ett verktyg som kallas diskrimineringsspelet. Spelet är uppbyggt utifrån de fyra stegen i SFAD-arbetet och har en visuell koppling till allmän risk- och konsekvensbedömning.

Spelet har en struktur som är tänkt att hjälpa till att hålla fokus på SFAD-arbetet, med ett antal påståenden som kan diskuteras och bedömas utifrån steg 1: ”Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten”.

Spelet finns på svenska och på engelska och varje fakultet har tillgång till några exemplar, hör med er fakultets HR-funktion eller SFAD-samordnare.  

Fler exemplar kan beställas från Media-Tryck.

Har du frågor och funderingar om diskrimineringsspelet? Hör gärna av dig Lena Lindell i SFAD-teamet.

Kontakt: SFAD-teamet [at] hr [dot] lu [dot] se (SFAD-teamet[at]hr[dot]lu[dot]se)

Presentationer

Använd gärna baspresentationerna nedan om SFAD-arbetet och diskrimineringslagen, på svenska respektive engelska, för att ge en introduktion till det löpande arbetet eller som inledning till diskrimineringsspelet.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida

Lästips!

Lunds universitets SFAD-arbete uppmärksammas i tidningen Universitetsläraren. 

Sexuella trakasserier kan missas av hemmablindhet (universitetslararen.se)