Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Instruktion för skyddsombud vid Lunds universitet

Skyddsombud ska företräda de anställda i diverse arbetsmiljöfrågor. Vid Lunds universitet finns det skyddsombud, huvudskyddsombud och LU-gemensamma skyddsombud som alla har lite olika uppgifter. Instruktionerna på den här sidan kompletterar arbetsmiljöavtalet.

Informationen på den här sidan är fastställd i Central skyddskommitté vid Lunds universitet den 20 mars 2018. Reviderad 2023-05-24.

Innehåll på sidan:


Allmänt

Skyddsområdesindelning och val av skyddsombud inom universitetet regleras i lokalt kollektivavtal om arbetsmiljö och ska ske enligt fastställda processer. De fackliga organisationerna beslutar efter samråd med arbetsgivaren om skyddsområden och utser skyddsombud samt deras ersättare efter val vid arbetsplatserna. Huvudskyddsombud utses bland skyddsombuden.

Skyddsombud och huvudskyddsombud utför sitt uppdrag inom ramen för sin anställning. Skyddsombud har för fullgörande av sina uppgifter rätt att i erforderlig omfattning befrias från sina ordinarie arbetsuppgifter (AML 6 kap 5 §). Skyddsombud har inte något ansvar för arbetsmiljön och kan därför inte ställas till svars för brister i arbetsmiljön eller för att åtgärder inte vidtas. 

Föreliggande instruktioner för skyddsombud kompletterar arbetsmiljöavtalet och är framtagna i samverkan mellan arbetsgivaren och personalorganisationerna.

Instruktion för skyddsombud (SO)

Skyddsombud företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor inom sitt skyddsområde. Skyddsombud ska verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen. Skyddsombud ska också verka för de anställdas medverkan i detta arbete samt vara en resurs och samtalspartner till den arbetsmiljöansvariga chefen.

Till skyddsombuds uppgifter hör att

 • delta vid undersökning, risk- och konsekvensbedömning, upprättande av handlingsplaner och uppföljning av planer inom det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • ta initiativ till att brister i arbetsmiljön så snart som möjligt uppmärksammas och åtgärdas och därigenom bidra till att arbetsgivaren arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet
 • delta i planeringen, och överväga konsekvenser för arbetsmiljön, av sättet att organisera arbetet, arbetsmiljöutbildning, införande av ny teknik och arbetsmetoder
 • ta initiativ till att åtgärder vidtas vid signaler på arbetsrelaterad ohälsa, eller annan bristande anpassning av arbetet till anställdas förutsättningar och behov
 • delta i planering, och överväga konsekvenser för arbetsmiljön, av användning av ämnen, t ex biologiska eller kemiska ämnen, som kan medföra ohälsa eller olycksfall
 • yttra sig över konsekvenser för arbetsmiljön vid ny- och ombyggnads-, inrednings- och utrustningsärenden
 • delta i skyddsronder och andra undersökningar av arbetsmiljön inom sitt skyddsområde
 • delta i tillsynsmyndighets inspektion eller undersökning
 • medverka vid introduktion av nyanställda
 • delta vid utredning av riskobservation, tillbud och arbetsskada
 • som utsedd ledamot delta i det arbete som bedrivs i lokal skyddskommitté
  respektive HMS-kommitté
 • hänskjuta fråga till överordnad chef eller överordnat samverkansorgan om 
  oenighet kring bedömning av risk eller åtgärd för att undanröja risk uppstår 
  mellan skyddsombud och arbetsmiljöansvarig chef
 • hänvisa frågor till huvudskyddsombud när skyddsombudet inte kan fullgöra 
  sina uppgifter på grund av jäv eller andra hindrande omständigheter.

För att kunna fullgöra sina uppgifter ska skyddsombudet

 • skaffa sig kännedom om arbetsmiljöförhållanden inom sitt skyddsområde ur organisatorisk, social och fysisk synvinkel t ex genom att delta i informationsmöten inom skyddsområdet, genom att föra en kontinuerlig dialog med de anställda och genom att hålla möten med de anställda på i förväg och med arbetsgivaren planerade tidpunkter
 • delta i de utbildningar som arbetsgivaren erbjuder inom universitetet rörande relevanta lagar, förordningar, föreskrifter samt lokala avtal och regler för arbetsmiljöarbetet  
 • ha kännedom om innehållet i de avtal, överenskommelser med mera som har betydelse för arbetsmiljöarbetet
 • ha kännedom om annan lagstiftning och information i den utsträckning denna har betydelse för den verksamhet som bedrivs.

Skyddsombud har rätt att

 • begära samråd med chef med ansvar för arbetsmiljöfrågor om såväl organisatoriska och sociala som fysiska arbetsmiljöfrågor inom skyddsområdet
 • påkalla arbetsgivarens eller lokala skyddskommitténs behandling av arbetsmiljöfråga
 • få skriftlig bekräftelse från arbetsgivaren eller lokala skyddskommittén på framställan som inlämnats
 • i samverkan med arbetsgivaren företa regelbunden tillsyn inom skyddsområdet
 • delta vid brandsyn
 • fortlöpande och i god tid bli involverad vid planering av förändringar av betydelse för arbetsmiljön inom sitt skyddsområde med beaktande av sekretesslagstiftningen ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som är av betydelse ur arbetsmiljösynpunkt
 • med närvaro- och yttranderätt delta i sammanträden vid institutionen/arbetsplatsen där arbetsmiljöfrågor behandlas, samt få sin mening antecknad i protokollet
 • söka råd i arbetsmiljöfrågor utanför skyddsområdet
 • påkalla ingripande av tillsynsorgan, till exempel Arbetsmiljöverket
 • om det finns en omedelbar och allvarlig fara för anställds liv eller hälsa avbryta arbetet inom skyddsområdet i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.

Instruktion för huvudskyddsombud (HSO)

Huvudskyddsombud utses genom val bland skyddsombuden inom ett huvudskyddsområde och efter gemensamt godkännande av de fackliga organisationerna.

Till huvudskyddsombuds uppgifter hör att

 • ge stöd till skyddsombud och samordna deras verksamhet
 • träda in i skyddsombuds ställe om skyddsombud saknas eller när skyddsombudet inte kan fullgöra sina uppgifter på grund av jäv eller andra hindrande omständigheter
 • ansvara för introduktion av nya skyddsombud inom huvudskyddsområdet
 • delta i skyddsronder i gemensamma lokaler utifrån information från skyddsombuden och de anställda medverka till att brister i arbetsmiljön upptäcks i tid och påtalas till arbetsledning och/eller lokal skyddskommitté, samt om möjligt lämna förslag till åtgärder för att undanröja rapporterad brist
 • tillsammans med skyddsombud yttra sig över konsekvenser för arbetsmiljön vid ny- och ombyggnads-, inrednings- och utrustningsärenden som spänner över flera skyddsområden
 • tillsammans med skyddsombud delta i planeringen, och överväga konsekvenser för arbetsmiljön, av sättet att organisera arbetet, arbetsmiljöutbildning, införande av ny teknik och arbetsmetoder och som spänner över flera skyddsområden
 • tillsammans med skyddsombud delta i planering, och överväga konsekvenser för arbetsmiljön, av användning av ämnen, t ex biologiska eller kemiska ämnen, som kan medföra ohälsa eller olycksfall och som spänner över flera skyddsområden
 • delta i tillsynsmyndighets inspektion eller undersökning
 • som utsedd ledamot delta i det arbete som bedrivs i den centrala skyddskommittén, lokal skyddskommitté eller HMS-kommitté
 • hänvisa frågor till överskyddsombud när huvudskyddsombudet inte kan fullgöra sina uppgifter på grund av jäv eller andra hindrande omständigheter 
 • hänskjuta frågan till överordnad chef eller överordnat samverkansorgan om oenighet kring bedömning av risk eller åtgärd för att undanröja risk uppstår mellan skyddsombud/huvudskyddsombud och arbetsmiljöansvarig chef.

För att kunna fullgöra sina uppgifter ska huvudskyddsombud

 • skaffa sig kännedom om arbetsmiljöförhållanden inom sitt huvudskyddsområde ur organisatorisk, social och fysisk synvinkel till exempel genom terminsvisa möten med skyddsombud inom huvudskyddsområdet 
 • delta i de utbildningar som arbetsgivaren erbjuder inom universitetet rörande relevanta lagar, förordningar, föreskrifter samt lokala avtal och regler för arbetsmiljöarbetet
 • ha kännedom om innehållet i de avtal, överenskommelser m. m. som har betydelse för arbetsmiljöarbetet
 • ha kännedom om annan lagstiftning och information i den utsträckning denna har betydelse för den verksamhet som bedrivs.

Huvudskyddsombud har rätt att

 • företräda skyddsombud i fråga som rör flera skyddsområden
 • begära att undersökning eller kontroll av arbetsmiljöförhållandena inom huvudskyddsområdet genomförs
 • göra framställning om arbetsmiljöförbättrande åtgärder till arbetsgivaren, lokal skyddskommitté eller centrala skyddskommittén
 • få skriftlig bekräftelse från arbetsgivaren, lokala skyddskommittén eller centrala skyddskommittén på framställan som inlämnats
 • med beaktande av sekretesslagstiftningen ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som är av betydelse ur arbetsmiljösynpunkt
 • med närvaro- och yttranderätt delta i sammanträden inom fakulteten/motsvarande där arbetsmiljöfrågor behandlas, samt få sin mening antecknad i protokollet
 • påkalla ingripande av tillsynsorgan, till exempel Arbetsmiljöverket
 • om det finns en omedelbar och allvarlig fara för anställdas liv eller hälsa avbryta arbetet inom huvudskyddsområdet i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.

Ersättare för huvudskyddsombud respektive ersättare för skyddsombud

Finns ersättare för huvudskyddsombud respektive skyddsombud kan denne träda in vid frånvaro för ordinarie skyddsombud. Arbetsgivaren ska i förväg underrättas om för vilken tidsperiod som ersättare träder in.

Ersättare ska beredas möjlighet att delta i de utbildningar som arbetsgivaren erbjuder inom universitetet rörande relevanta lagar, förordningar, föreskrifter samt lokala avtal och regler för arbetsmiljöarbetet.

Ordinarie skyddsombud och/eller huvudskyddsombud ska bidra till att ersättare får den information som behövs, och med hänsyn till sekretesslagstiftningen, för att vid behov kunna gå in i rollen som skydds- respektive huvudskyddsombud.

Instruktion för LU-gemensamma skyddsombud (ÖSO)

Universitetet har 2012 beslutat att inrätta tre gemensamma skyddsombud och att de fackliga organisationerna Saco-S, OFR och Seko ska vardera utse ett. Dessa skyddsombud benämns vanligen överskyddsombud (ÖSO).

Till de LU-gemensamma skyddsombudens (överskyddsombud) uppgifter hör att

 • ge stöd till huvudskyddsombud och samordna deras verksamhet
 • ge stöd i övergripande frågor till enskilda skyddsombud inom ett huvudskyddsområde, om huvudskyddsombud saknas eller när huvudskyddsombudet inte kan fullgöra sina uppgifter på grund av jäv eller andra hindrande omständigheter
 • ansvara för introduktion av nya skyddsombud och huvudskyddsombud
 • ansvara för att arbetsgivaren har en aktuell förteckning över skyddsområden och skyddsombud
 • utifrån information från huvudskyddsombuden och anställda medverka till att brister i arbetsmiljön upptäcks i tid och påtalas till arbetsmiljöansvarig chef eller den centrala skyddskommittén, samt om möjligt lämna förslag till åtgärder för att undanröja rapporterad brist 
 • ansvara för att, i samråd med rektor för Lunds universitet, vart tredje år initiera valprocess för att utse skyddsombud
 • som utsedd ledamot delta i det arbete som bedrivs i den centrala skyddskommittén.

För att kunna fullgöra sina uppgifter ska LU-gemensamma skyddsombud

 • skaffa sig kännedom om arbetsmiljöförhållanden inom universitetet ur organisatorisk, social och fysisk synvinkel till exempel genom möten, synkroniserade med den centrala skyddskommitténs årshjul, med huvudskyddsombud inom universitetet
 • ha god kännedom om innehållet i arbetsmiljölagstiftningen och de föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket som är tillämplig inom verksamhetsområdet
 • ha god kännedom om innehållet i de avtal, överenskommelser m.m. som har betydelse ur arbetsmiljösynpunkt
 • ha kännedom om annan lagstiftning och information i den utsträckning denna har betydelse för den verksamhet som bedrivs
 • delta i de utbildningar som arbetsgivaren erbjuder inom universitetet rörande relevanta lagar, förordningar, föreskrifter samt lokala avtal och regler för arbetsmiljöarbete.

LU-gemensamma skyddsombud har rätt att

 • företräda huvudskyddsombud i frågor som är aktuella inom ett eller flera huvudskyddsområden
 • företräda skyddsombud i frågor som är aktuella inom ett eller flera skyddsområden
 • begära att undersökning eller kontroll av arbetsmiljöförhållandena som rör flera huvudskyddsområden genomförs
 • göra framställning om arbetsmiljöförbättrande åtgärder till lokal skyddskommitté eller centrala skyddskommittén
 • få skriftlig bekräftelse från arbetsgivaren, lokala skyddskommittén eller centrala skyddskommittén på framställan som inlämnats. 

Sekretess

Skyddsombud eller ledamot i skyddskommitté har rätt att ta del av alla de handlingar som behövs för att han eller hon ska kunna sköta sina uppgifter. Skyddsombud eller ledamot i skyddskommitté får inte obehörigen röja eller utnyttja sådan information om exempelvis enskilds personliga förhållande om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Jäv

Se universitetets arbetsordning. 

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida