Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Instruktion för studerandeskyddsombud vid Lunds universitet

Studerandeskyddombud företräder studenter i arbetsmiljöfrågor. Vid Lunds universitet finns det studerandeskyddsombud, huvudstuderandeskyddsombud och överstuderandeskyddsombud. Instruktionerna på den här sidan kompletterar arbetsmiljöavtalet.

Informationen på den här sidan är fastställd i Central skyddskommitté vid Lunds universitet den 14 maj 2018.

Innehåll på sidan:


Allmänt

Studerandeskyddsombud företräder studenterna i arbetsmiljöfrågor. Ombuden utses av studenterna, valprocesserna för detta sköts av respektive kår och Lunds Universitets Studentkårer (LUS). Kårerna ansvarar också för att valda studerandeskyddsombud vet vilket/vilka studieområde (studenter, kurser, program etc.) de företräder. Bland studerandeskyddsombuden ska det inom respektive kår utses ett eller flera huvudstuderandeskyddombud och inom LUS ska överstuderandeskyddsombud utses. LUS ansvarar för att aktuell förteckning av studerandeskyddsombud och studieområde tillhandahålles Centrala 
skyddskommittén.

Huvudmannen för utbildningen (LU) ska tillse att studerandeskyddsombud får den ledighet som behövs för fullgörande av sina uppgifter. Huvudmannen ansvarar också för att studerandeskyddsombuden får utbildning för sitt uppdrag (6 kap 18 § Arbetsmiljölagen).

På Lunds universitet består utbildningen för studerandeskyddsombud dels av en webb-utbildning rörande systematiskt arbetsmiljöarbete, dels en föreläsning/workshop med fokus på studerandeskyddsombudsrollen. Planering av utbildning sker i samråd med Studentombudet.

Studerandeskyddsombud har inte något ansvar för arbetsmiljön och kan därför inte ställas till svars för brister i arbetsmiljön eller för att åtgärder inte vidtas.

Föreliggande instruktion för studerandeskyddsombud kompletterar arbetsmiljöavtalet och är framtagna i samverkan mellan utbildningsanordnaren och LUS. Med arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete avses i instruktionen den fysiska, sociala och organisatoriska miljö som studenterna verkar i.

Instruktion för studerandeskyddsombud (SSO)

Studerandeskyddsombud ska verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden för studenterna i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen. Studerandeskyddsombud ska också verka för studenternas medverkan i detta arbete samt vara en resurs och samtalspartner till den arbetsmiljöansvarige prefekten eller motsvarande.

Till studerandeskyddsombudens uppgifter hör att

 • ta initiativ till att brister i arbetsmiljön så snart som möjligt uppmärksammas och åtgärdas
 • påtala behovet av åtgärder vid signaler på studierelaterad ohälsa, eller annan bristande anpassning av studierna till studenternas förutsättningar och behov
 • delta vid undersökning, risk- och konsekvensbedömning, upprättande av handlingsplaner och uppföljning av planer inom det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • delta i planeringen och överväga konsekvenser för arbetsmiljön vid förändringar i verksamheten som påverkar studenterna som t.ex. införande av ny teknik och arbetsmetoder, nya kemiska eller biologiska ämnen, ny- eller ombyggnation, inrednings- och utrustningsärenden
 • delta i skyddsronder och andra undersökningar av arbetsmiljön inom det/de studieområden studerandeskyddsombudet företräder
 • göra sig känd i studentgruppen som studerandeskyddsombudet representerar
 • delta vid utredning av tillbud och arbetsskada som drabbat student
 • som utsedd ledamot delta i det arbete som bedrivs i central skyddskommitté, lokal skyddskommitté respektive HMS-kommitté
 • hänvisa frågor till huvudstuderandeskyddsombud när studerandeskyddsombudet inte kan fullgöra sina uppgifter på grund av jäv eller andra hindrande omständigheter.

För att kunna fullgöra sina uppgifter ska studerandeskyddsombuden

 • skaffa sig kännedom om arbetsmiljöförhållanden ur organisatorisk, social och fysisk synvinkel inom studieområdet studerandeskyddsombudet företräder
 • delta i de utbildningar som LU tillhandahåller för studerandeskyddsombud
 • ha kännedom om innehållet i de avtal, överenskommelser m.m. som har betydelse för arbetsmiljöarbetet
 • ha kännedom om annan lagstiftning och information i den utsträckning denna har betydelse för den utbildning som bedrivs.

Studerandeskyddsombuden har rätt att

 • begära samråd med prefekt eller motsvarande med ansvar för arbetsmiljöfrågor om såväl organisatoriska och sociala som fysiska arbetsmiljöfrågor.
 • påkalla utbildningsgivarens eller lokala skyddskommitténs behandling av arbetsmiljöfråga
 • få skriftlig bekräftelse från utbildningsgivaren eller lokala skyddskommittén på framställan som inlämnats
 • fortlöpande och i god tid bli involverad vid planering av förändringar av betydelse för arbetsmiljön inom det studieområde studerandeskyddsombudet företräder med beaktande av sekretesslagstiftningen
 • med beaktande av sekretesslagstiftningen ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som är av betydelse ur arbetsmiljösynpunkt
 • med närvaro- och yttranderätt delta i sammanträden vid institutionen där arbetsmiljöfrågor behandlas, samt få sin mening antecknad i protokollet
 • delta i tillsynsmyndighets inspektion eller undersökning om detta rör arbetsmiljön för studenterna
 • påkalla ingripande av tillsynsmyndighet t ex Arbetsmiljöverket
 • om det finns en omedelbar och allvarlig fara för studerandes liv eller hälsa omedelbart föra vidare frågan till den som har arbetsmiljöansvaret (prefekt eller motsvarande). Uppnås inte genast rättelse har studerandeskyddsombud rätt att föra frågan vidare till skyddsombud för bedömning om verksamheten skall avbrytas.

Instruktion för huvudstuderandeskyddsombud (HSSO)

Bland studerandeskyddsombuden ska det inom respektive kår utses ett eller flera huvudstuderandeskyddombud. Utöver vad som gäller för studerandeskyddsombud gäller följande för huvudstuderandeskyddsombud:

Till huvudstuderandeskyddsombudens uppgifter hör att

 • ge stöd till studerandeskyddsombud och samordna deras verksamhet
 • ansvara för introduktion av nya studerandeskyddsombud inom studieområdet huvudstuderandeskyddsombud företräder
 • utifrån information från studerandeskyddsombuden och studenterna medverka till att brister i arbetsmiljön upptäcks i tid och påtalas till prefekt eller motsvarande och/eller lokal skyddskommitté, samt om möjligt lämna förslag till åtgärder för att undanröja rapporterad brist
 • hänvisa frågor till överstuderandeskyddsombud när huvudstuderandeskyddsombudet inte kan fullgöra sina uppgifter på grund av jäv eller andra hindrande omständigheter

Huvudstuderandeskyddsombuden har rätt att

 • företräda studerandeskyddsombud i fråga som rör flera studieområden
 • begära att undersökning eller kontroll av arbetsmiljöförhållandena genomförs inom det/de studieområden huvudstuderandeskyddsombud företräder
 • göra framställning om arbetsmiljöförbättrande åtgärder till utbildningsgivaren, lokala skyddskommittén eller centrala skyddskommittén
 • få skriftlig bekräftelse från utbildningsgivaren, lokala skyddskommittén eller centrala skyddskommittén på framställan som inlämnats

Ersättare för huvudstuderandeskyddsombud respektive ersättare för studerandeskyddsombud

Finns ersättare för huvudstuderandeskyddsombud respektive studerandeskyddsombud kan denne träda in vid längre frånvaro för ordinarie studerandeskyddsombud. Utbildningsanordnaren ska i förväg underrättas om för 
vilken tidsperiod som ersättare träder in.

Ordinarie studerandeskyddsombud och huvudstuderandeskyddsombud ska bidra till att ersättare får den information som behövs, och med hänsyn till sekretesslagstiftningen, för att vid behov kunna gå in i rollen som studerandeskyddsombud respektive huvudstuderandeskyddsombud.

Instruktion för överstuderandeskyddsombud (ÖSSO)

Bland studerandeskyddsombuden skall inom LUS utses ett eller flera överstuderandeskyddsombud. Utöver vad som gäller för studerandeskyddsombud och huvudstuderandeskyddsombud gäller följande för överstuderandeskyddsombud:

Till överstuderandeskyddsombudens uppgifter hör att

 • ge stöd till huvudstuderandeskyddsombud och samordna deras verksamhet
 • ge stöd i övergripande frågor till enskilda studerandeskyddsombud inom ett studieområde, om huvudstuderandeskyddsombud saknas eller när huvudstuderandeskyddsombudet inte kan fullgöra sina uppgifter på grund av jäv eller andra hindrande omständigheter
 • ansvara för introduktion av nya studerandeskyddsombud och huvudstuderandeskyddsombud
 • till huvudmannen för utbildningen (LU) tillhandahålla en aktuell förteckning över studerandeskyddsombud och de studieområden dessa företräder
 • utifrån information från huvudstuderandeskyddsombuden och studenter medverka till att brister i arbetsmiljön upptäcks i tid och påtalas till prefekt, lokal skyddskommitté eller den centrala skyddskommittén, samt om möjligt lämna förslag till åtgärder för att undanröja rapporterad brist.

Överstuderandeskyddsombuden har rätt att

 • företräda huvudstuderandeskyddsombud i frågor som är aktuella på studieområde för flera huvudstuderandeskyddsombud
 • begära att undersökning eller kontroll av arbetsmiljöförhållandena som är aktuella på studieområde för flera huvudstuderandeskyddsombud genomförs

Sekretess

Studerandeskyddsombud eller ledamot i skyddskommitté har rätt att ta del av alla de handlingar som behövs för att han eller hon ska kunna sköta sina uppgifter. Studerandeskyddsombud eller ledamot i skyddskommitté får inte obehörigen röja eller utnyttja sådan information om exempelvis enskilds personliga förhållande om 
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Jäv

Se universitetets arbetsordning kapitel 6.2.

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida