Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stödmaterial för skyddsrond gällande arbetsanpassning och rehabilitering

​​​​​​​Skyddsronden är ett verktyg för att undersöka arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Innehåll på sidan:


Följande punkter är exempel på sådant som är lämpligt att undersöka i samband med en riktad skyddsrond eller vid risk- och konsekvensbedömning gällande arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering.

Kunskaper

 • Chefer med personalansvar får introduktion i Lunds universitets Anpassnings- och rehabiliteringsprocess inklusive tidiga tecken på ohälsa.
 • Chefer med personalansvar går kursen "Grundläggande genomgång för chefer i Adato".
 • Rutiner för anmälan av sjukfrånvaro är kända för de anställda.
 • Rutiner för omtankesamtal och anpassnings- och rehabiliteringssamtal är kända för de anställda.
 • De anställda vet var de ska vända sig för att beskriva sjukdom eller begränsning som innebär en nedsatt förmåga att utföra sina arbetsuppgifter.
 • Rutiner repeteras på personalmöten och när undersökningar av arbetsmiljön visar behov.

Rutiner för att ta reda på och ta emot information om behov av arbetsanpassning och rehabilitering

 • Chefer med personalansvar håller omtankesamtal med den anställde:
  • så snart som möjligt efter att chef har fått veta att den anställde är sjuk,
  • när den anställde informerar chef om behov av arbetsanpassning,
  • när den anställde visar tecken på ohälsa trots närvaro på arbetsplatsen,
  • när den anställde har varit frånvarande på grund av sjukdom vid 3 tillfällen under de senaste 6 månaderna,
  • dag 15 i en sjukskrivning.
 • Chefer med personalansvar håller anpassnings- och rehabiliteringssamtal med den anställde:
  • när den anställde har varit frånvarande på grund av sjukdom vid 6 tillfällen under de senaste 12 månaderna,
  • senast när den anställde har varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar.

Rutiner när behov av arbetsanpassning och rehabilitering har konstaterats

 • Den anställde får information om möjligheten till fackligt stöd tidigt och kontinuerligt i anpassnings- och rehabiliteringsarbetet.
 • Företagshälsovården eller öppna hälso- och sjukvården konsulteras vid behov.
 • Anställda med 6 sjukfrånvarotillfällen de senaste 12 månaderna har en anpassnings- och/eller rehabiliteringsplan.
 • Anställda med sjukfrånvaro på 30 dagar eller mer har en anpassnings- och/eller rehabiliteringsplan.
 • Chef med personalansvar och den anställde ansvarar för att överenskomna åtgärder genomförs.
 • Handlingsplaner och åtgärder följs upp kontinuerligt och justeras vid behov.

Rutiner för att hantera information om arbetsanpassning och rehabilitering

 • Samtal, möten, intyg, planer och överenskommelser dokumenteras i Adato.
 • Dokumentationen är formulerad på ett sakligt och objektivt sätt.
 • Den anställde får ta del av dokumentationen, t ex handlingsplaner och överenskommelser.
 • Tystnadsplikten beaktas i anpassnings- och rehabiliteringsarbetet.
 • Chef med personalansvar kommer överens med den anställde om vilken information som lämnas ut på arbetsplatsen.

Riskbedömning och uppföljning

 • Chefer med personalansvar eller HR följer löpande upp hälsoläget på arbetsplatsen med stöd av påminnelser från Adato.
 • En årlig uppföljning av sjukfrånvaron görs (som minst på fakultetsnivå/motsvarande) med analys gällande till exempel:
  • Kön
  • Ålder
  • Befattningskategorier
  • Lång och kort sjukfrånvaro
  • De vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro
 • Utifrån sjukfrånvaroanalysen görs årligen en risk- och konsekvensbedömning inklusive handlingsplan med åtgärder som syftar till att förebygga och hantera ohälsa (genomförs som minst på fakultetsnivå/motsvarande).
 • Skyddsombud deltar i arbetet med risk- och konsekvensbedömning av sjukfrånvaron.
 • Handlingsplaner efter risk- och konsekvensbedömningar följs upp kontinuerligt under året.

Läs mer om anpassnings- och rehabiliteringsprocessen