Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stödmaterial att användas i samband med skyddsrond i laboratorier

Nedan följer exempel på sådant som kan behöva kontrolleras i laboratorieverksamhet.

Se även stödmaterial för generell (fysisk) skyddsrond.

OBSERVERA! Vid inträde till laboratoriet ska labbrock och skyddsglasögon användas.

Ordning och reda

 • Golvytor är fria från sladdar och andra föremål.
 • Golvytor är hela, fria och kan städas lätt.
 • Utrymningsvägar är fria.
 • Branddörrar hålls stängda.
 • Onödiga tomkartonger eller annat brännbart material förvaras inte på skåp, hyllor eller kyl och frys.
 • Tunga saker förvaras inte på hyllor ovanför bänk eller högt upp.
 • Te- och kaffekoppar/termosmuggar förvaras inte i laboratoriet.
 • Belysningen är god och blinkande lampor förekommer inte.
 • Stolar och pallar har avtorkbart material (ej tyg).

Skydd och säkerhet

 • Anställda/studenter använder skyddskläder (labbrock) och skyddsglasögon vid arbete i laboratorium i de fall då riskbedömningen konstaterat behov.
 • Säkerhetsdatabladen är uppdaterade och finns tillgängliga där kemiska produkter hanteras.
 • Lokala rutiner för introduktion av ny medarbetare finns.
 • Rutin finns gällande bedömning av behov av läkarundersökning/medicinsk kontroll.
 • Första hjälpen förband finns tillgängligt.
 • Spillkit och saneringsmaterial finns tillgängligt.
 • Engångsögonskölj finns tillgängligt och är inom bäst före datum.
 • Ögonduschar kontrolleras återkommande av laboranterna i labbet, gärna varje vecka.
 • Nödduschar och ögonduschar kontrolleras (och dessa kontroller dokumenteras) återkommande av utsedd anställd på institutionen/avdelningen, 2 tillfällen per år.

Risk- och konsekvensbedömning

 • Riskbedömningar utförs innan genomförandet av nya experiment/försök.
 • Riskbedömningar uppdateras regelbundet.

Brandfarlig vara

 • Max 50 liter brandfarlig vara förvaras per brandcell, detta kontrolleras både fysiskt på avdelningen och i kemikaliehanteringssystemet KLARA.
 • Brandfarliga vätskor förvaras i ventilerade skåp.
 • Samförvaring av brandfarliga vätskor med oxiderande ämnen, syror och baser förekommer inte.
 • Sprutflaskor (inte sprayflaskor) används vid desinficering av ytor.
 • Perklorsyra hanteras endast i specialdragskåp med korta, lodräta och spolbara plastkanaler och med separat frånluftsystem utan fläktmotor i luftströmmen.
 • Ammoniumnitrat förvaras avskilt från syror, (hypo)kloriter/-ater/-ider, permanganater, svavel, koppar och dess salter.
 • Väteperoxid = > 20% förvaras i kyl (”vanlig” kyl) avskilt från baser, metaller och organiskt material.
 • Gasledningar är märkta med innehåll, farosymbol och riktning.
 • Uttagspost för brandfarlig gas är placerad ca 0,5 m från tändkällor och icke EX-klassad utrustning.
 • Brandfarlig gas förvaras i separat brandklassat förvaringsutrymme för gaser.
 • Det är tydligt vem som är föreståndare för brandfarlig vara vid institutionen/avdelningen.
 • Skyltning för nödutgång samt släckutrustning är tydlig.
 • Släckutrustningen kontrolleras 1 gång per år av certifierat företag.

Kemikalier

 • Alla kemikalier som används har CLP-märkning.
 • Kemikalieskåp skyltas med CLP-symboler baserat på huvudsakliga innehåll (den primära egenskapen i första hand).
 • Egna blandningar märks med namn, innehåll, datum samt eventuellt faropiktogram och varningstext.
 • Gifter (akut toxiska) och CMR-ämnen förvaras i låsta skåp.
 • Vid val av CMR-ämne utförs alltid riskbedömning samt utredning om det finns möjlighet att ersätta produkten.
 • Syror och baser förvaras var för sig.
 • Fasta kemiska ämnen förvaras i övre delen av skåpet/hyllan och vätskor i den nedre delen.
 • Flytande kemikalier/kemiska ämnen förvaras i tråg.
 • Inventering av kemikalierna utförs 1 gång per år i kemikaliehanteringssystemet KLARA.
 • Gaslarm eller varningssystem används vid hantering av olika gaser (CO2, CO, LIN, NOx).
 • Tillstånd för tillståndspliktiga ämnen finns.

Kemikaliehanteringssystemet KLARA

 • Verksamhetens avdelningar är inlagda och uppdaterade i KLARA.
 • En ansvarig för de inlagda kemiska produkterna är utsedd vid avdelningen/i gruppen.
 • Verksamheten har en utsedd lokal KLARA-administratör.
 • Minst en utbildad KLARA registrerare/inventerare finns vid varje avdelning/grupp.
 • Samtliga inköp av verksamhetens kemiska produkter registreras i KLARA (med vikt, volym etc).
 • Förbrukade kemiska produkter (även produkter som skickas till SYSAV) kasseras i KLARA.

Laboratoriearbete med biologiska agens, GMM etc

 • Skyddsutrustning används enligt riskbedömning och hanteringsinstruktion.
 • Tillgång till huddesinfektionsmedel samt handtvätt finns i anslutning till arbetsstället.
 • Dörrar/skåp har rätt skyltning.
 • Erforderlig anmälan eller tillstånd finns.

Dragskåp och dragbänk

 • Endast kemikalier och utrustning som är relevant för arbetet förvaras i dragskåp vid utförande av arbete.
 • Dragskåp används inte till brandfarlig vara om elförregling saknas.
 • Dragskåp och dragbänk kontrolleras 1 gång per år av certifierat företag.

Årliga kontroller

 • Nödduschar och ögonduschar kontrolleras återkommande av utsedd anställd på institutionen/avdelningen, gärna 2 tillfällen per år.
 • Släckutrustning kontrolleras 1 gång per år av certifierat företag.
 • Dragskåp och dragbänk kontrolleras 1 gång per år av certifierat företag.
 • Mikrobiologisk säkerhetsbänk (MSB) kontrolleras 1 gång per år av certifierat företag.
 • Centrifug och trycksatt anordning kontrolleras 1ggn per år av certifierat företag.

Kyl och frys

 • Frys avfrostas vid behov, gärna 1 gång per år.
 • Kyl och frys rensas och städas återkommande, gärna 1 gång per år.
 • Brandfarliga varor förvaras endast i gnistfri eller EX-klassad kyl/frys.

Avfall

 • Labbglas av borosilikat (helt eller trasigt) sorteras som kemiskt avfall i glasavfallskartong.
 • Tomma glasflaskor/behållare sköljs ur eller avdunstas samt avmarkeras för att sorteras som returglas.
 • Kanyler, lansetter, objektglas och dylikt slängs i stickande/skärande avfallskärl (rengjord plast- eller glaskärl med lock märkt med texten ”stickande/skärande” går också bra).
 • Material som är kontaminerat med kemikalier sorteras som kemiskt avfall.
 • Material som har varit i kontakt med smittförande ämnen, GMM, GMO och dylikt sorteras som smittförande/mikrobiologiskt avfall.