Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Instruktioner för rutiner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det är viktigt att varje arbetsplats har skriftliga rutiner eller instruktioner för sitt arbetsmiljöarbete. Det är i vissa fall ett krav från Arbetsmiljöverket och i samtliga fall bra för att identifiera och undanröja arbetsmiljörisker.

Innehåll på sidan: 


Ta fram skriftliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet

För att inte tappa bort frågor som har betydelse för arbetsmiljön är det viktigt att arbetsplatsen tar fram skriftliga rutiner/instruktioner för olika aktiviteter i arbetsmiljöarbetet. En rutin kan också hänvisa till en blankett eller checklista.

Se separat mall för rutin inom arbetsmiljöarbetet

Utarbetande av rutiner är intimt kopplat till arbetet med att identifiera och undanröja arbetsmiljörisker. Det är därför särskilt viktigt med rutiner för hur och när undersökning av arbetsmiljön ska göras. Det är även viktigt att som chef kontroller om beslutade rutiner är etablerade, det vill säga hur kända rutinerna är bland berörda chefer och medarbetare samt om rutinerna tillämpas.

När riskerna i verksamheten är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för detta arbete.

De aktiviteter som ingår i verksamhetens årshjul är en bra utgångspunkt för att bedöma vilka rutiner som ska beskrivas.

En rutin/instruktion ska beskriva:

 • vad som ska göras
 • hur det ska göras
 • när det ska göras
 • vem som ansvarar
 • vilka som medverkar

Obligatoriska rutiner

Arbetsmiljöverket kräver att vissa rutiner finns och kontrollerar dessa vid inspektion.

Följande aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ha dokumenterade rutiner:

 • former för att arbetstagarna eller dess representanter ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel möten med personal där arbetsmiljöfrågor är en del av agendan och regelbunden samverkan med skyddsombud och studerandeskyddsombud 
 • uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö och brandskydd
 • säkerställa kunskaper och kompetens inom arbetsmiljöområdet
 • regelbundna undersökningar och riskbedömningar av de fysiska psykologiska och sociala förhållanden i er arbetsmiljö
 • framtagande av skriftliga instruktioner för sådant arbete som är förenat med allvarliga risker för ohälsa eller olycksfall
 • introduktion av nyanställda, studenter eller inhyrda arbetstagare beträffande riskerna i deras arbete och hur de kan skydda sig mot dem
 • rapportering och utredning av orsaker till ohälsa, olycksfall eller allvarliga tillbud som förekommit i verksamheten
 • åtgärder och handlingsplaner som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall, samt kontroll av åtgärdernas genomförande
 • ta in sakkunnig hjälp inom arbetsmiljöområdet
 • årlig uppföljning av ert systematiska arbetsmiljöarbete

Exempel på andra aktiviteter där föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbetet ställer krav på rutiner:

 • samordningsansvaret (när andra arbetsgivare har personal på arbetsplatsen, till exempel LU Service, externa entreprenörer)
 • hot och våld
 • kränkande särbehandling och trakasserier
 • brandskydds-, första hjälpen- och HLR-utbildningar

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida