Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lönesättning

Lönesättningen ska grunda sig på den lönepolitik som är fastställd för universitetet genom lönepolitiska programmet och på en dialog mellan dig och den anställde. Här får du läsa mer om hur lönesättningen ska gå till. 

Målet för din lönesättning bör vara att sätta lön utifrån medarbetarnas prestationer och att kunna motivera lönen med tydliga argument utifrån de gemensamma lönepåverkande faktorerna.Det förslag på lönesättning som kommer från dig som lönesättande chef ska grunda sig på den för universitetet fastställda lönepolitiken och på en dialog mellan dig och den anställde.

Det finns uttryckliga förbud i lagar mot lönediskriminering i arbetslivet på grund av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Diskriminering på någon av dessa grunder medför skadeståndsskyldighet för Lunds universitet. 

Lönesättningen ska användas så att de anställdas stimuleras till goda insatser och ansvarstagande. Den ska också leda till att universitetet kan rekrytera och behålla den personal som behövs för att verksamheten ska kunna hålla en hög standard och bedrivas på ett effektivt sätt.

Lönesättningen ska medverka till:

  • att målen för verksamheten uppnås
  • att verksamheten bedrivs effektivt
  • att arbetsgivaren kan rekrytera, motivera, utveckla och behålla medarbetare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt.

Läs mer i lönepolitiska programmet för Lunds universitet (PDF 88 kB)

Individuell lönesättning

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad samt oberoende av kön eller någon annan diskrimineringsgrund. Den individuella lönesättningen bygger på att du som chef kan visa att ansvar och svårighetsgrad i arbetet, liksom individens resultat och skicklighet, ligger till grund för skillnader i lön.

Den individuella lönesättningen är ett av de viktigaste personalpolitiska instrumenten för att stimulera medarbetarna att göra goda arbetsinsatser – kvalitativt och kvantitativt. Lönen utgör dock endast ett av flera medel för att stimulera till goda arbetsinsatser. Intressanta arbetsuppgifter, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter i arbetet, personliga arbetstider, god arbetsmiljö och arbetsledning samt ansvar och självständighet i arbetet är exempel på andra personalpolitiska faktorer som enskilda individer värderar högt.

Offentlighet om löner

Inom staten är beslut om de anställdas löner offentliga och alla som vill kan begära att få ta del av dem. Det är också vanligt att arbetskamraternas löner är kända av övriga medarbetare. Även om du som chef får frågan varför andra har högre lön, bör du undvika att gå in i diskussion om jämförelse med andra arbetstagares löner. Den individuella lönen ska motiveras utifrån universitetets lönepolitik och individens situation. Hur du som chef har bedömt andra ska inte bli föremål för diskussion mellan dig och de anställda. Lönesamtal som grundar sig på lönepåverkande faktorer är därför av stor vikt.

Lön vid nyanställning

Vid nyanställningar ska det lönepolitiska programmet och lönepåverkande faktorerna tillämpas. Universitetet ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner. Universitetet ska dock inte betala högre lön än vad som behövs för att rekrytera önskvärd kompetens.

Vid nyanställningar bestäms lönen av lönesättande chef efter samråd enligt delegationsordning på din fakultet eller motsvarande och efter dialog med den som ska anställas. Lönen för professor bestäms av rektor efter förslag från dekanen och efter dialog med den som ska anställas.

De fackliga organisationerna ska informeras om lönesättningen och kan begära förhandling inom tio arbetsdagar.

Tänk även på att varje tjänst har en BESTA-kod som sätts utifrån svårighetsgrad, innehåll och vilken befattningsgrupp anställningen tillhör. Detta görs av en utsedd personalfunktion på varje fakultet eller gemensam förvaltning. BESTA är ett sätt att statistiskt följa upp lönerna men har ingen påverkan på den individuella lönesättningen. 

Byte av arbetsplats eller arbetsuppgifter inom universitetet

När en anställd byter från en anställning till en annan gäller samma principer som vid nyanställning.  Anställningen ska utlysas och tillsättas efter förtjänst och skicklighet. Tänk på att vid byte av arbetsuppgifter ska arbetstagaren lönesättas efter det nya arbetsinnehållet och en nyinplacering ska ske om arbetsuppgifterna väsentligt förändrats. Lönen ska endast justeras om arbetsuppgifterna förändras till att bli väsentligt mer kvalificerade än tidigare. Är bytet av arbetsuppgifter en del av en naturlig utveckling kan det motivera en viss lönehöjning. Normalt ska denna lönehöjning ske inom ramen för aktuell lönerevision. Förhållanden som betraktas som väsentliga förändringar kan vara ökat ansvar för personal, budget och/eller verksamhet.

Särskild lönesättning för doktorander

En särskild lönesättning tillämpas för doktorander. När en doktorand anställs placeras personen normalt i den ingångslön som fastställts av fakulteten. Doktorandens lön höjs efter varje uppnådd etapp i forskarutbildningen enligt etapplyft som fastställs för varje fakultet.

Sidansvarig:

Sektionen Personal
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] pers [dot] lu [dot] se