Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Semester för lärare

Semester för lärare regleras i Villkorsavtalen, Semesterlagen och Lokalt avtal om arbetstid för lärare med flera vid Lunds universitet. Detta innebär att sedvanliga regler gäller även i rådande coronatider.

Kan vi i denna speciella situation göra undantag från den anställdes rätt till huvudsemester, det vill säga fyra veckors sammanhängande semesterledighet under juni, juli och augusti?

Arbetstagare har som huvudregel rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni, juli och augusti. Arbetsgivaren ska göra sitt yttersta för att i möjligaste mån se till att arbetstagaren får denna semesterledighet.

Det är endast i undantagsfall, när sedvanliga semesterregler (se arbetstidsavtalet för lärare) inte kan tillämpas, och om det beror på att en verksamhet under 2021 förlänger vårterminen, anordnar sommarkurser eller påverkas av beslutad förskjutning i datum för antagning på grund av coronapandemin och detta har sin grund i coronapandemin som du som chef kan göra avsteg från huvudregeln.

Innan avsteg görs ska du som chef samråda med berörd arbetstagare. Vid avsteg måste beaktas att syftet med semesterreglerna är att arbetstagare ska få tid för återhämtning och eventuell förändrad semesterförläggning ska uppnå detta syfte. 

Kan vi i denna speciella situation göra undantag från den sedvanliga förläggningen av lärarsemestern? 

Som utgångspunkt ska de sedvanliga reglerna om semesterledighet och förläggning av semesterledighet följas, det vill säga hela årssemestern för lärare förläggs i en följd under sommaren med början måndagen som infaller efter midsommarhelgen.

Kan så inte ske ska du som chef och berörd arbetstagare i det enskilda fallet försöka att träffa en överenskommelse om annan förläggning av arbetstagarens semesterledighet. Överenskommelse om detta görs i form av en beviljad semesteransökan i Primula. Om ni inte kan komma till en lösning, kan reglerna om särskilda skäl i semesterlagen aktualiseras. Det är endast i undantagsfall och om det beror på att en verksamhet under 2021 förlänger vårterminen, anordnar sommarkurser eller påverkas av beslutad förskjutning i datum för antagning på grund av coronapandemin detta har sin grund i coronapandemin som du som chef kan tillämpa särskilda skäl för annan semesterförläggning.

Innan avsteg görs ska du som chef samråda med berörd arbetstagare. 

När ska lärarnas semester vara planerad? 

Hela årssemestern för lärare förläggs som utgångspunkt i en följd under sommaren med början måndagen som infaller efter midsommarhelgen, såvida inte annat skriftligen överenskommes mellan prefekt och enskild anställd. Om en anställd önskar annan förläggning så ska sådant önskemål ha inkommit till dig som chef senast den 30 april. Frångås schablonen, ska samtidigt eventuell resterande semester planeras. Överenskommelse om detta görs i form av en beviljad semesteransökan i Primula före den 31 maj.

Om det föreligger särskilda skäl enligt 11 § 2 stycket Semesterlagen, får underrättelse (besked) lämnas senare än den 31 maj, om möjligt minst en månad före ledighetens början. Särskilda skäl kan föreligga om en verksamhet under 2021 förlänger vårterminen, anordnar sommarkurser eller påverkas av beslutad förskjutning i datum för antagning på grund av  coronapandemin och anledningen till att underrättelsen inte kan lämnas i tid beror på hur coronapandemin påverkar möjligheten att planera verksamheten. Du som chef har att avgöra detta.

Sedvanliga regler om sparad semester gäller även för lärare, dvs max antal sparade semesterdagar är 30 dagar per individ. Vidare kan endast det antal semesterdagar som överstiger 20 sparas. Notera att årsarbetstiden ska ökas och personalplanen uppdateras om den anställde väljer att spara semesterdagar

En av mina anställda vill inte vara semesterledig i sommar eftersom den anställde inte kan resa på semester till annat land pga rådande omständigheter. Vad gäller?

Se fråga ovan angående när lärares semester ska vara planerad.

Hela årssemestern ska förläggas under 2021. Detta innebär att du som chef kan komma överens med den anställde om att semestern förläggs till annan tidpunkt än sommarmånaderna, så länge all semester tas ut under 2021 alternativt sparas (max antal tillåtna sparade semesterdagar är dock 30 dagar per individ). Kom ihåg att det är endast det antal semesterdagar som överstiger 20 som kan sparas. Notera att huruvida den anställde kommer iväg på resa eller inte, inte påverkar bedömningen.

Om jag till följd av pandemin riskerar att inte kunna lägga ut en anställds hela årssemester under innevarande år – vad händer då?

Du som chef bör i första hand försöka förlägga semestern under 2021. Om detta inte är möjligt så övergår icke uttagen semester till sparad semester för den enskilde anställde.

Notera att årsarbetstiden ska ökas och personalplanen uppdateras om den anställde väljer att spara semesterdagar.