Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Instruktion för arbetsmiljösamverkan i lokal skyddskommitté vid Lunds universitet

Den lokala skyddskommittén är ett beredande och rådgivande organ på fakultetsnivå (motsvarande) och stödjer fakultetsledningen i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Informationen på den här sidan är fastställd i Central skyddskommitté vid Lunds universitet den 20 mars 2018.

Innehåll på sidan:


Den lokala skyddskommittén är ett beredande och rådgivande organ på fakultetsnivå (motsvarande) och stödjer fakultetsledningen i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Inrättande och sammansättning av kommittén samt formalia för sammanträden regleras i lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet (STYR 2017/1659). Den lokala skyddskommittén beslutar i övrigt själv om arbetsformer när det gäller till exempel utskott eller arbetsgrupper.

Föreliggande instruktioner för lokal skyddskommitté kompletterar avtalet och är framtagna i samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Avgränsningar

Det lokala kollektivavtalet och dessa instruktioner avser samverkansfrågor inom arbetsmiljö. Om lokal skyddskommitté även önskar bereda frågor som till exempel rör miljö, säkerhet, brandskydd eller jämställdhet, likabehandling och diskriminering är rekommendationen att respektive fakultet utarbeta instruktioner för detta arbete.

1. Beslutsförhet

Det är arbetsgivaren som fattar beslut om myndighetens åtgärder gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet samt vilken beslutsordning som ska tillämpas. 

Den lokala skyddskommittén kan fatta beslut om att

 • begära undersökning, kontroll och uppföljning av arbetsmiljöförhållanden inom fakulteten
 • avge yttranden och redogörelser 
 • kalla arbetsmiljöansvariga chefer till kommittén 
 • överlämna ärenden för behandling i den centrala skyddskommittén 
 • överlämna ärenden för behandling vid institution

2. Den lokala skyddskommitténs uppgifter

Den lokala skyddskommittén ska 

 • bevaka att uppgiftsfördelning är tydlig och att förutsättningarna för att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet är goda 
 • följa upp regelbundna sammanställningar av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som utgör del uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
 • bereda förslag till beslut rörande mål och inriktning på fakultetens arbetsmiljöarbete 
 • utgöra referensgrupp vid fakultetsövergripande förändringar gällande nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av organisation 
 • utgöra referensgrupp vid planering av användning av ämnen, exempelvis kemiska- eller biologiska ämnen, som kan föranleda ohälsa eller olycksfall 
 • bereda planering av fakultetsövergripande utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet 
 • utgöra referensgrupp till den centrala skyddskommittén i frågor gällande uppdrag för och dimensionering av gemensamma expertresurser 
 • bevaka att övergripande processer för rehabilitering och anpassningsverksamhet är kända och tillämpas 
 • behandla ärenden som överlämnats från institutioner 
 • behandla frågor initierade av skyddsombud/facklig organisation 
 • behandla frågor om indelning i skyddsområden 
 • lämna förslag på åtgärder för arbetsmiljöarbetet till fakultetsstyrelsen. Förslag kan även inkludera angivande av resurs för genomförande. 
 • årligen, med institutionernas uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet som underlag, till den centrala skyddskommittén lämna en rapport över nuläget för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid fakulteten samt vilka åtgärder som planeras för att förbättra arbetsmiljöarbetet 
 • delge fakultetens sammanställning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet till fakultetens institutioner 
 • på begäran bereda den centrala skyddskommittén med underlag gällande andra frågor inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Den lokala skyddskommittén ska inte behandla individrelaterade ärenden.

3. Den lokala skyddskommitténs agenda

Vid lokala skyddskommitténs sammanträden ska följande frågor behandlas

 • föregående sammanträdesprotokoll 
 • uppföljning av beslutade åtgärder 
 • aktuella arbetsmiljöfrågor samt eventuella planer som rör arbetsmiljö för studenter som utformas i andra organ, till exempel grundutbildningsnämnd eller liknande organ 
 • tillbud och arbetsskador 
 • sjukfrånvaro och rehabilitering 
 • förebyggande och hälsofrämjande insatser 
 • frågor som väcks av huvudskyddsombud, skyddsombud, studerandeskyddsombud, arbetsgivaren eller den centrala skyddskommittén 
 • inkomna rapporter rörande uppföljning av verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete 
 • vid behov frågor som rör Företagshälsovårdens och Studenthälsans insatser 
 • eventuella inspektionsmeddelanden från andra myndigheter 
 • fastställande av skyddsområden

4. Instruktion för ledamot i lokal skyddskommitté

För att kunna fullgöra sina uppgifter ska kommitténs ledamöter

 • hålla sig underrättade om arbetsmiljöförhållandena inom fakulteten, arbetsförhållanden för yrkeskategorier där särskilda behov föreligger samt förändringar som planeras av verksamhet och organisation 
 • delta i de utbildningar som erbjuds inom universitetet, rörande arbetsmiljölagstiftningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och lokala regler för arbetsmiljöarbetet

Sekretess

Skyddsombud eller ledamot i skyddskommitté har rätt att ta del av alla de handlingar som behövs för att han eller hon ska kunna sköta sina uppgifter. 

Skyddsombud eller ledamot i skyddskommitté får inte obehörigen röja eller utnyttja sådan information om exempelvis enskilds personliga förhållande om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Jäv

Se universitetets arbetsordning kapitel 6.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida