Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skyddsronder

Du som chef ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa. Ett sätt är att genomföra skyddsronder. Här får du mallar som kan hjälpa dig i detta arbete.

Innehåll på sidan:


Skyddsronder är en viktig del i undersökningen av arbetsmiljön och genomförs genom att arbetsmiljöansvarig chef, skyddsombud och berörda medarbetare systematiskt går igenom arbetslokalerna eller genom en enkätundersökning bland medarbetarna.

Skyddsrond ska genomföras regelbundet och minst en organisatorisk och social skyddsrond, och en med fysisk inriktning, ska regelbundet genomföras på varje arbetsplats.

Studerandeskyddsombud ska delta vid skyddsrond som behandlar arbetsmiljön för studenter.

Inför genomförandet av en skyddsrond är det bra att informera medarbetare (och eventuella studenter) att skyddsrond ska genomföras för att ge möjlighet att lyfta saker som behöver undersökas på ronden.

Om specifika frågeställningar behöver belysas till exempel vid förändringar i verksamheten kan det vara motiverat att genomföra skyddsrond med tätare intervall eller riktat mot ett fokusområde, till exempel kemikaliehantering eller ergonomi. Vid riktad skyddsrond är det lämpligt att involvera specialistkompetens från Företagshälsovården eller avdelningen Arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

Protokoll från skyddsronder ska diarieföras.

Fysisk skyddsrond

På en fysisk skyddsrond undersöks till exempel inomhusmiljö, kemikaliehantering, buller, ergonomi, första hjälpen-utrustning och belysning. Man kan också titta på arbetsplatsens rutiner för att säkerställa att dessa är aktuella, följa upp tillbud och kontrollera att vidtagna åtgärder haft avsedd effekt.

Protokoll och checklistor

Ladda ner mall för skyddsrondsprotokoll på sidan HR-blanketter och mallar

Riskbedöm och följ upp skyddsronden

De risker och brister som identifierats och inte åtgärdats direkt i samband med skyddsronden ska riskbedömas och föras in i en handlingsplan. Resultatet av skyddsronden och de åtgärder som genomförts eller planeras ska återkopplas till de anställda. Dessutom ska information om resultat och åtgärder lämnas i samband med möte i lokal skyddskommitté eller HMS-kommitté om sådan finns.

Mall för riskbedömning och handlingsplan finns i högerspalt.

Skyddsrond genom OSA-enkät

För att undersöka organisatoriska och sociala risker på arbetsplatsen kan en OSA-enkät genomföras regelbundet. OSA-enkäten kan göras via en digital enkätmall alternativt med enkätmall i pappersformat. Kontakta din arbetsmiljösamordnare eller närmaste lokala personalsamordnare för stöd.

Läs mer om OSA-enkäten på sidan om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida