Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inhyrning av personal

På denna sida får du information och vägledning om vad som gäller när Lunds universitet agerar kundföretag och hyr in samma arbetskraft från uthyrningsföretag under längre tid och där uthyrningen omfattas av lagen om uthyrning av arbetstagare.

Innehåll på sidan:


Lagen om uthyrning av arbetstagare

För att veta om din verksamhet eller en arbetstagare omfattas av Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare  behöver du göra en bedömning i varje enskilt fall.

Lagen är tillämplig om:

  1. bemanningsföretaget har arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag och
  2. bemanningsföretagets arbetstagare ska arbeta under kundföretagets kontroll och ledning.

Enligt lagen kan en myndighet ses som ett kundföretag.

För mer information: Inhyrning (arbetsgivarverket.se)

Upphandling

Innan inhyrning av arbetskraft är aktuellt behöver regelverk kring upphandling beaktas. Läs mer på nedanstående sida:

Inköp och upphandling | Medarbetarwebben (lu.se)

Förhandlingsskyldighet

Innan en arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för hans räkning eller i hans verksamhet utan att denne därvid ska vara arbetstagare hos honom, ska arbetsgivaren på eget initiativ förhandla (enligt 38 § Medbestämmandelagen, MBL) med den arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal för sådant arbete.

I bestämmelsen framkommer vissa undantag. Detta gäller om arbetet är av väldigt kortvarig och tillfällig natur eller kräver särskild sakkunskap och det inte är fråga om att anlita arbetstagare enligt lagen om uthyrning. Förhandlingsskyldigheten enligt första stycket i 38 § MBL gäller inte heller om den tilltänkta åtgärden i allt väsentligt motsvarar en åtgärd som har godtagits av arbetstagarorganisationen. Om organisationen i ett särskilt fall begär det, är arbetsgivaren dock skyldig att förhandla innan han fattar eller verkställer ett beslut.

För mer information om förhandling: MBL-förhandlingar | HR-webben (lu.se)

Önskemål om tillsvidareanställning

Enligt 12 a § första stycket i lag om uthyrning av arbetstagare ska kundföretaget (Lunds universitet) erbjuda en inhyrd arbetstagare en tillsvidareanställning när arbetstagaren genom uthyrning har varit placerad hos kundföretaget på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en ramtid om 36 månader. 

Placeringen behöver inte ha varit sammanhängande utan kan ha varit uppdelad på flera perioder inom ramtiden. Arbetstagaren kan ha varit uthyrd av flera olika arbetsgivare till kundföretaget. 

Placeringen måste dock ha varit hos ett och samma kundföretag och på en och samma driftsenhet. Begreppet driftsenhet har samma innebörd som i 22 § anställningsskyddslagen, vilket kan översättas med inhägnat område, område där byggnader är mer eller mindre samlade inom ett avgränsat område.

Central överenskommelse

Inom staten har parterna (Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna) kommit överens om hur frågan kring långvarig uthyrning ska hanteras. 

Av överenskommelsen framgår att:

  • Till den arbetstagare som genom inhyrning är placerad hos en arbetsgivare på det statliga avtalsområdet på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader ska arbetsgivaren rikta fråga om arbetstagarens önskar bli tillsvidareanställd hos arbetsgivaren. 
  • Fråga ska ställas till arbetstagaren senast en månad före det att arbetstagaren förväntas uppnå den tid som framgår av första stycket. 
  • Arbetstagaren ska inom 14 kalenderdagar lämna besked i frågan. 
  • För det fall arbetstagaren meddelat intresse av tillsvidareanställning ska ett rekryteringsförfarande inledas snarast. 
  • Arbetstagaren ska räknas som sökande till anställningen. 
  • Om arbetstagaren i rekryteringen anses mest lämpad och arbetsgivare och arbetstagare i övrigt kan enas ska arbetstagaren erbjudas anställningen. 

Länk till mall för önskemål om tillsvidareanställning hittar du i högerspalten på denna sida. 

Parterna är vidare överens om att bestämmelserna i 12 a § andra stycket inte äger tillämpning inom sektorn. Detta innebär att bestämmelsen att betala en ersättning istället för ovan beskrivet förfarande inte är aktuellt inom den statliga sektorn. 

För mer information:  Erbjudande om arbete till inhyrd personal, bilaga 5 (Arbetsgivarverket)

Vid beräkningen av den tid under vilken arbetstagaren har varit placerad hos kundföretaget enligt 12 a § i den nya lydelsen bortses tid före den 1 oktober 2022. Detta gäller både för perioden om 24 månader och för ramtiden om 36 månader.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.

Ladda ner mall

Mall för önskemål om tillsvidareanställning kommer inom kort att finnas på sidan Blanketter och mallar.