Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Chefens lönerevisionsprocess

STÖD FÖR CHEFER

På denna sida finns guidning och stöd för de aktiviteter som du som chef är ålagd att genomföra under lönerevisionen.

Innehåll på denna sida: 


Chefens aktiviteter under lönerevisionen, med tidplan för 2023

Notera att alla chefer inte alltid blir involverade i alla aktiviteter, det kan skilja sig åt mellan olika fakulteter/motsvarande. 

Matrisen visar de aktiviteter som chefen ska genomföra under lönerevisionen.
Klicka på matrisen för klickbar PDF med länkar till stöd på HR-webben.

Verksamhetens HR-funktion – din samarbetspartner i lönerevisionen

Din verksamhets HR-representant i universitetets gemensamma nätverk för samordning av lönerevision, LU RALS, kommer att förse dig som är chef med stöd, underlag och information under hela processen. 

Tidplan för lönerevisionen

Det tar 5-6 månader att genomföra en lönerevision. Tidplanen för aktuell lönerevision ser du i matrisen ovan.

Om du har frågor gällande tidplanen, kontakta din verksamhets HR-funktion.

Övergripande uppdrag för dig som chef under lönerevisionen

I samband med lönerevisionen ska du som chef bjuda in var och en av dina anställda till att under ordnade former diskutera årets prestationer och resultat. 

Utifrån detta ska du göra en helhetsbedömning och lämna förslag till ny lön. Förslaget ska grunda sig på universitetets lönepolitik och det som du och din anställda kommit överens om i utvecklingssamtalen.

Stäm av med din verksamhets HR-funktion gällande lönenivåer och eventuella särskilda satsningar. 

Aktiviteter 

I matrisen längt upp på sidan ser du vilka aktiviteter du som chef rent praktiskt är ålagd genomföra under lönerevisionen, och när. Det finns stöd och information för respektive aktivitet som du når genom att klicka i matrisen. Stödet nås även via sidorna i här i vänstermenyn.

Vid frågor, kontakta din verksamhets HR-funktion.

Detta kan du som chef också bli involverad i under lönerevisionen 

Lönekartläggning

Varje år ska universitetet göra en lönekartläggning. Syftet är att hitta, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som är till kvinnors nackdel. Din verksamhets HR-funktion kontaktar dig ifall du behöver vara delaktig i lönekartläggningen. 

Läs mer om lönekartläggning

Fakultetsdialoger med de fackliga arbetstagarorganisationerna

Varje fakultet deltar årligen i en fakultetsdialog i vilken representanter från universitetets ledning, fakultetsledningar, sektionen HR samt verksamhetens HR-funktion deltar. Fakultetsdialogerna hålls tidigt i lönerevisionsprocessen och du som är dekan/motsvarande kan komma att bli involverad. 

Kontakta din verksamhets HR-funktion för mer information.   

Vilka omfattas av lönerevisionen?

Din verksamhets HR-funktion kommer att hålla dig informerad om processen för doktorandernas lönehöjning. 

Beroende på vilken arbetstagarorganisation de anställda är medlemmar i så skiljer sig vissa moment i lönerevisionen något åt.   

På sidan Lönerevision finns mer information om hur genomförandet av lönerevisionen skiljer sig åt beroende på vilken arbetstagarorganisation de anställda är medlemmar i

Information under lönerevisionen

Information till dig som är chef

Din verksamhets HR-funktion kommer att hålla dig informerad om hur lönerevisionen fortskrider och när det är dags för dig att agera.   

Det finns stöd och information för de aktiviteter som du behöver genomföra i vänstermenyn här på sidan. Du når också stödet via matrisen längre upp på sidan. 

Information till medarbetare

Universitetsgemensam information om hur lönerevisionen fortskrider

Sektionen HR förmedlar universitetsgemensam information om hur lönerevisionen fortskrider, i stort, till universitetets medarbetare. Informationen förmedlas i dessa kanaler: 

Din fakultets/motsvarande representant i LU RALS har kännedom om vilken universitetsgemensam information om lönerevisionen som förmedlas, och när.   

Information på fakultets- och institutionsnivå

Som chef ansvarar du för att hålla dina medarbetare uppdaterade om hur lönerevisionsprocessen fortskrider i din verksamhet. Rådgör med din HR-funktion om vad ni behöver förmedla, när och i vilka kanaler.  

    Information från arbetstagarorganisationerna (fackförbunden)

    Arbetstagarorganisationerna förser ofta sina medlemmar med information under lönerevisionen. 

    För mer information och stöd

    Kontakta din verksamhets HR-funktion.