Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställa TA-personal och forskare

Process för chefer

Innehåll på sidan:


Yttrande

Yttrandet ska ge en klar uppfattning om hur urvalsprocessen gått till samt vilka kvalifikationer som varit avgörande i valet av kandidat. Yttrandet ska innehålla namnet på den som föreslås för anställningen samt namnen på övriga kandidater som beaktats. Yttrandet är ett viktigt underlag vid ett eventuellt överklagande eller anmälan om diskriminering.

Mall yttrande (Word 82 kB, ny flik)

Lönesättning

Institutionens löneförslag ska lämnas av lönesättande chef, enligt delegationsordningen på gällande fakultet/motsvarande, via HR-funktionen. Löner får INTE utlovas till kandidater innan de är godkända av prefekt/motsvarande och fakultet/motsvarande.

I lönesättningen ska hänsyn tas till:

  • befattningens svårighetsgrad och ansvar
  • den enskildes personliga skicklighet
  • den enskildes betydelse för verksamhetens resultat
  • lönenivån vid institutionen/området/LU
  • marknadskänsligheten (e v konkurrenskrafter/flyktrisk)

Beslut om anställning

Det är viktigt att känna till att muntliga avtal gäller. Därför måste rekryterande chef och prefekt/motsvarande alltid stämma av med fakultet/motsvarande (oftast via HR-funktionen) innan slutligt löfte om anställning och lön ges till kandidaten.

Anställningsbeslut utformas i primula av HR-funktionen i samråd med rekryterande chef.

Återkoppling

Det är viktigt att de kandidater som inte erhåller anställning vid Lunds universitet får ett positivt intryck av Lunds universitet som arbetsplats. Därför bör alla kandidater som varit på intervju vid Lunds universitet få en muntlig återkoppling om varför de inte har fått anställningen. De kandidater som inte varit på intervju meddelas av HR-funktionen via rekryteringssystemet.

Överklagande

Det är möjligt att överklaga ett beslut om anställning vid en statlig myndighet. Det är endast de kandidater som sökt, men inte erbjudits en anställning som kan överklaga beslutet. Det är därför viktigt att rekryteringsprocessen följs med tydlig kravprofil och dokumenterad urvals- och intervjuhantering.

Introduktion

De första intrycken som nyanställd kan vara avgörande för hur det går i fortsättningen med arbete och relationer till kollegor. En god introduktion på den nya arbetsplatsen skapar trivsel och en känsla av tillhörighet. Det gör att den nyanställde snabbt kommer in i arbetet, vilket gynnar verksamheten både mänskligt och ekonomiskt.

Vid varje nyanställning bör en introduktionsansvarig utses. Som stöd till den introduktionsansvarige finns mycket information samt mallar och checklistor på HR-webben. 

Ta del av stödet på sidan om introduktion av nya medarbetare

Alla nya anställda erbjuds möjligheten att delta vid Välkomstdagarna som hålls minst en gång om året på både svenska och engelska. Dessa dagar är en inspirationsdag där Lunds universitet presenteras och medarbetaren får ett smakprov på den enorma bredd som universitet omfattar.  

I övrigt ansvarar varje fakultet och institution för den nyanställdes introduktion. Prata med din HR-funktion för att få hjälp med upplägg för introduktionen.

Uppföljningssamtal

Eftersom varje anställning är en omfattande investering av tid, engagemang och medel, är det väsentligt att under en period av tre till sex månader följa upp att den nyanställde har fått en verklig möjlighet att komma in i organisationen och utföra ett produktivt arbete. Stäm av vilka utbildningsinsatser som kan behövas för att underlätta processen att komma in i arbetet. Det gäller att vara lyhörd för den anställdes behov.

Mall för uppföljningssamtal (Word 79 kB, ny flik)

Din HR-funktion

HR-stödet ser olika ut vid olika delar av universitetet vilket innebär att HR-funktionerna kan sitta på avdelningsnivå, institutionsnivå eller kanslinivå.

Om du inte vet vem din närmaste HR-funktion är, kontakta HR-ansvarig vid ditt kansli.