Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Instruktion för arbetsmiljösamverkan i den centrala skyddskommittén vid Lunds universitet

Den centrala skyddskommittén har uppgifter som är lagstadgade och bland annat innefattar att delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet och att vara ett samverkansorgan. Instruktionerna på den här sidan är framtagna i samverkan mellan arbetsgivaren och överskyddsombuden.

Informationen på den här sidan är fastställd i Central skyddskommitté vid Lunds universitet den 20 mars 2018.

Innehåll på sidan: 


Allmänt

Den centrala skyddskommittén ska vara ett samverkansorgan mellan arbetsgivaren och företrädare för de anställda i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom universitetet.

Den centrala skyddskommittén ska delta i planering av arbetsmiljöarbetet och med målen i universitetets arbetsmiljöpolicy som utgångspunkt initiera och följa upp åtgärder rörande universitets arbetsmiljöarbete.

Den centrala skyddskommitténs uppgifter är lagstadgade.

Inrättande och sammansättning av kommittén samt formalia för sammanträden regleras i lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet (STYR 2017/1659). Den centrala skyddskommittén beslutar i övrigt själv om arbetsformer när det gäller till exempel utskott eller arbetsgrupper.

Föreliggande instruktioner för central skyddskommitté kompletterar avtalet och är framtagna i samverkan mellan arbetsgivaren och överskyddsombuden.

Beslutsförhet

Det är arbetsgivaren som fattar beslut om myndighetens åtgärder gällande arbetsmiljöarbetet samt vilken beslutsordning som ska tillämpas.

Den centrala skyddskommittén kan bland annat fatta beslut om att

 • begära undersökning, kontroll och uppföljning av arbetsmiljöförhållanden inom universitetet
 • avge yttranden och redogörelser
 • kalla arbetsmiljöansvariga chefer till kommittén
 • överlämna ärenden för behandling i lokal skyddskommittén
 • överlämna ärenden till fakultet för behandling vid institution 

Den centrala skyddskommitténs uppgifter

Den centrala skyddskommitténs lagstadgade uppgifter är

 • att bevaka att information om ny lagstiftning, myndighetskrav och myndighetsbeslut når ut i organisationen
 • att bevaka att ansvariga chefer har den kunskap om arbetsmiljö som behövs
 • att initiera och följa upp informations- och utbildningsinsatser inom arbetsmiljöarbetet
 • att bevaka att verksamheterna arbetar systematiskt med arbetsmiljörisker
 • att ur ett övergripande perspektiv följa upp sjukfrånvaro och myndighetens arbete med rehabilitering, identifiera generella risker/brister och föreslå åtgärder
 • att ur ett övergripande perspektiv följa upp tillbud och olycksfall, identifiera generella risker/brister och föreslå åtgärder 
 • att bevaka att riskbedömningar för exempelvis nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder, sättet att organisera arbetet eller ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall sker systematiskt
 • att behandla övergripande frågor om företagshälsovård
 • följa upp universitetets strålskyddsorganisation enligt beslut BY 2012/309.

Den centrala skyddskommittén ska dessutom

 • behandla ärenden som överlämnats från lokala skyddskommittéer
 • behandla frågor initierade av skyddsombud/facklig organisation
 • tillse att processen gällande skyddsombudsval följs enligt framtagna instruktioner och bevaka att universitetets förteckning över skyddsombud är aktuell 
 • behandla övergripande frågor om studenthälsovård 
 • årligen bereda beslut om innehåll och utformning av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • årligen avge, och tillgängliggöra, en rapport över hur arbetsmiljöarbetet inom universitetet bedrivits samt vilka områden som identifierats där arbetsmiljöarbetet och samverkan kring arbetsmiljöarbetet kan förbättras.

Den centrala skyddskommittén behandlar inte individrelaterade ärenden.

Den centrala skyddskommitténs agenda

Vid centrala skyddskommitténs sammanträden ska följande frågor behandlas:

 • föregående sammanträdesprotokoll och uppföljning av beslutade åtgärder 
 • aktuella arbetsmiljöfrågor (t ex uppföljning av mål för arbetsmiljöarbetet, utfall av medarbetarundersökning eller undersökning av studiemiljö)
 • inkomna rapporter över verksamheternas årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • bevaka att de universitetsgemensamma rutinerna för tillbuds- och arbetsskaderapportering, samt den universitetsgemensamma rehabiliteringsprocessen tillämpas 
 • företagshälsovårdens och Studenthälsans rapporter om hälso- och arbetsmiljöundersökningar respektive verksamhetsrapporter
 • frågor som väcks av huvudskyddsombud, skyddsombud, studerandeskyddsombud, lokal skyddskommitté, arbetsgivaren
 • eventuella inspektionsmeddelanden från andra myndigheter

Instruktion för ledamot i centrala skyddskommittén

För att kunna fullgöra sina uppgifter ska kommitténs ledamöter delta i de utbildningar som erbjuds inom universitetet, rörande arbetsmiljölagstiftningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och lokala regler för arbetsmiljöarbetet.

Sekretess

Skyddsombud eller ledamot i skyddskommitté har rätt att ta del av alla de handlingar som behövs för att han eller hon ska kunna sköta sitt uppdrag. Skyddsombud eller ledamot i skyddskommitté får inte obehörigen röja eller utnyttja sådan information om exempelvis enskilds personliga förhållande om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Jäv

Se universitetets arbetsordning kapitel 6.

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida