Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Förändra lön vid annan tidpunkt än lönerevision

Överenskommelse om lön vid annan tidpunkt än lönerevisionen kan fattas vid särskilda tillfällen. Här kan du läsa mer om vilka dessa kan vara.

Överenskommelse om ny lön sker vid nyanställning och vid lönerevision men får även ske vid andra tillfällen om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl för det. Löneökningar mellan lönerevisionerna får bara ske undantagsvis. Nedan specificeras vid vilka tillfällen det kan bli aktuellt med ny lön mellan lönerevisioner.

Vid all lönesättning ska du tillämpa de lönepåverkande faktorerna. Innan överenskommelse om ny lön träffas ska berörd facklig organisation informeras om den anställde är fackligt ansluten.Förhandlingar om lön ska upptas om den fackliga organisationen begär det. Begäran ska lämnas inom tio arbetsdagar räknat från den dag berörd facklig organisation informerades.

Ny kompetens eller erkänd skicklighet

När en anställd kompetensprövats och fått en ny titel som doktor, erhållit ett pedagogiskt pris, antagits som oavlönad docent eller nått en ny etapp i forskarutbildningen ska en bestämd lönehöjning tillämpas. Nedan beskrivs vad som gäller för dessa. 

Pedagogiskt pris

Från och med månadsskiftet efter att en lärare, enligt högskoleförordningen, fått pedagogiskt pris ska denne erhålla löneökning med 1000 kr vid heltidstjänstgöring. Beslutet om pedagogiskt pris tas av rektor efter förslag från fakulteterna eller studentkårerna. Varje fakultetskansli bevakar vilka lärare som erhållit pedagogiskt pris. Lärare som avlönas enligt chefslöneavtalet omfattas inte av denna bestämmelse. Nuvarande regel om lönehöjning tillämpas till dess att belöningssystem och pedagogiska akademier inrättats. 

Oavlönad docent

Lärare som blir antagen som oavlönad docent ska, från och med månadskiftet efter det att beslutet meddelats, erhålla en löneökning med 2 000 kronor vid heltidstjänstgöring. 

Du som chef bör informera den anställde om att denne ansvarar för att ansöka om löneökningen genom att skicka in kopia på beslutet till sin närmaste personalfunktion. Personalfunktionen ska sedan i sin tur föra anteckning om detta inför kommande lönerevision. Den ändrade lönesättningen gäller dock tidigast från och med månadsskiftet sex månader före det att ansökan kommit in.

Avlagd doktorsexamen

Anställd som avlägger doktorsexamen ska från och med månadskiftet efter det att beslutet meddelats, erhålla en löneökning med 1 500 kronor vid heltidstjänstgöring. 

Du som chef bör informera den anställde om att denne ansvarar för att ansöka om löneökningen genom att skicka in kopia på beslutet till sin närmaste personalfunktion. Personalfunktionen ska sedan i sin tur föra anteckning om detta inför kommande lönerevision. Den ändrade lönesättningen gäller dock tidigast från och med månadsskiftet sex månader före det att ansökan kommit in.

Uppnådd etapplyft enligt doktorandavtalet

För varje uppnådd etapp i forskarutbildningen erhåller doktorand löneökning enligt lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Vid byte av arbetsplats eller arbetsuppgifter inom universitetet

När en anställd byter från en anställning till en annan gäller samma principer som vid nyanställning. Tänk på att vid byte av arbetsuppgifter ska arbetstagaren lönesättas efter det nya arbetsinnehållet och en nyinplacering ska ske om arbetsuppgifterna väsentligt förändrats. Lönen justeras endast om arbetsuppgifterna förändras till att bli väsentligt mer kvalificerade än tidigare. Är bytet av arbetsuppgifter en del av en naturlig utveckling kan det motivera en viss lönehöjning. Normalt ska denna lönehöjning ske inom ramen för aktuell lönerevision. Förhållanden som betraktas som väsentliga förändringar kan vara ökat ansvar för personal-, budget- och/eller verksamhet.

Synnerliga skäl

Om en anställd har en bristkompetens eller har en nyckelkompetens som universitetet riskerar att mista till annan verksamhet utanför universitetet kan lönen justeras i syfte att behålla personen i universitetets tjänst. Detta får endast göras i undantagsfall och efter särskilt medgivande av sektionen Personal. 

Läs det lokala avtalet om lön vid annat tillfälle än lönerevision (PDF 36 kB)

 

Sidansvarig:

kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

 

Sektionen Personal
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] pers [dot] lu [dot] se