Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantera lärarsemester i Primula

Längre ned på sidan:

Fyra olika scenarios avseende hantering lärarsemester i arbetstidsavtalet för lärare


 • Utgångpunkten enligt arbetstidsavtalet för lärare är att all semester ska förläggas i sin helhet under innevarande år. Hela årssemestern för lärare förläggs i en följd till sommaren med början måndagen som infaller efter midsommarhelgen, såvida inte annat skriftligen överenskommes mellan prefekt och enskild arbetstagare. Detta ska göras senast tio arbetsdagar före önskat semesteruttag, dock senast den 30 april. Frångås schablonen, ska samtidigt eventuell resterande semester planeras. Överenskommelse om detta görs i form av en beviljad semesteransökan som avser hela årets intjänade semester. Ansökan görs i Primula och måste vara beviljad före den 31 maj.
   
 • Har semester beviljats och tas ut före midsommar ska SSC i enlighet med arbetstidsavtalet för lärare registrera resterande semester enligt schablonen från och med måndagen efter midsommar och den anställde behöver därmed inte söka semester för den resterande perioden.

  Om semestern som beviljas och tas ut före midsommar är årets enda semester, det vill säga om minst 20 dagar beviljats och tas ut innan midsommar och resten ska sparas till ett senare år (se möjligheten att spara semester längre ned) måste SSC informeras om detta annars kommer resterande semester att läggas ut enligt huvudregeln i arbetstidsavtalet.

  Även när semester som ska tas ut efter lärarnas semesterperiod har beviljats i Primula och resterande dagar ska sparas till ett senare år måste SSC informeras för att inte resterande semester ska läggas ut enligt huvudregeln i arbetstidsavtalet. Datumet för lärarnas semesterperiod räknas fram från måndagen efter midsommar och 7 veckor framåt och varierar därmed något från år till år.


  SSC informeras företrädesvis genom att behörig företrädare för arbetsgivaren skickar in en kopia på blanketten för dokumentation att semester ska sparas som skrivits under av lärare och prefekt/motsvarande via SSC:s kundportal.
 • Även lärare som inte har full årssemester får sin semester registrerad av SSC med början måndagen efter midsommar.
   
 • Det finns möjlighet för lärare att spara semester till ett senare år. Det är dock endast det antal dagar som överstiger 20 som kan sparas till ett senare kalenderår. Det måste därmed finnas en beviljad semesteransökan för minst 20 dagar i Primula senast den 31 maj. Det finns en universitetsgemensam mall som kan användas för att dokumentera att de resterande semesterdagarna för innevarande år ska sparas till ett senare år och att kriterierna för att kunna spara är uppfyllda t ex att det totala antalet sparade dagar (året efter) inte överstiger 30 dagar.
 • Om en lärare sparar semester ökar årsarbetstiden innevarande år och minskar det år den sparade semestern tas ut. För varje semesterdag som inte läggs ut ökar årsarbetstiden med åtta timmar och minskar på motsvarande sätt det år den sparade semestern tas ut. Tänk på att uppdatera detta i personalplanerna för respektive år.
 • Om en lärare anställs efter den 31 maj (då SSC har registrerat årssemester enligt huvudregeln), men innan eller under pågående semesterperiod, tas intjänad semester ut enligt huvudregeln i arbetstidsavtalet och registreras av källrapportör i Primula. Sektionen HR tillhandahåller listor från SSC för kontroll att lärarsemestern är utlagd och korrekt registrerad.
   
 • För lärare som endast har anställning under vårterminen registreras semestern av SSC enligt huvudregeln i arbetstidsavtalet från måndagen efter midsommar och så långt anställningen sträcker sig. Eventuell återstående intjänad semester som inte kunnat förläggas innan anställningen upphör utbetalas månaden efter avslutad anställning.
 • Om en lärare har en tidsbegränsad anställning under vårterminen och anställningen förlängs efter att årssemestern har registrerats av SSC tas resterande intjänad semester ut enligt huvudregeln i arbetstidsavtalet och registreras av källrapportör i Primula. Sektionen HR tillhandahåller listor från SSC för kontroll att lärarsemestern är utlagd och korrekt registrerad
   
 • Även för lärare som anställs efter sommaren är huvudregeln att all semester ska förläggas under innevarande år. Semesteruttaget ska planeras i samråd med närmaste chef/den som attesterar semester på arbetsplatsen. Källrapportör registrerar därefter hela den planerade semestern i Primula.
 • Enligt arbetstidsavtalet ska lärare vara närvarande på arbetsplatsen i den omfattning verksamheten och arbetsuppgifterna kräver och en lärare som inte är närvarande på arbetsplatsen ska anmäla till prefekten på vilken adress hon/han är anträffbar, om hon/han inte är anträffbar på sin ordinarie bostadsadress. Detta gäller även när en lärare behöver vara i tjänst under semesterperioden för att till exempel delta i konferens, fältarbete eller liknande och är bland annat viktigt ur arbetsmiljö- och försäkringshänseende.

  Vid behov av sådana uppehåll i semestern görs lämpligen en överenskommelse med prefekten i form av en beviljad semesteransökan före den 31 maj där all semester söks, men med uppehåll för inplanerad aktivitet. För aktiviteter som inte kunnat förutses kan utlagd/beviljad semester återkallas via Primula.
 • Det förekommer i undantagsfall att en anställd både har en anställning som lärare och en så kallad T/A-anställning. I ett sådant fall registreras alltid lärarsemester (oavsett omfattningen på anställningarna) och semester läggs ut i enlighet med arbetstidsavtalet för lärare på båda anställningarna. Med stöd i arbetstidsavtalet kan den anställde dock skriftligen överenskomma med prefekt/motsvarande om att söka semester vid annan tidpunkt under året alternativt att spara semester.
 • Tänk på att amanuenser och doktorander inte omfattas av bestämmelserna om semester i arbetstidsavtalet för lärare och därmed inte av rutinerna i detta dokument.

Fyra olika scenarios avseende hantering lärarsemester i arbetstidsavtalet för lärare

1. Semester enligt huvudregeln i arbetstidsavtalet

 • SSC registrerar all semester i Primula med start måndagen efter midsommar enligt huvudregeln (registreringen görs efter den 31 maj). 
 • Läraren gör ingen semesteransökan.

2. Semester enligt överenskommelse med prefekt/motsvarande som avser semester som beviljas och tas ut före midsommar

 • Läraren söker semester via Primula.
 • Ansökan avser semester som tas ut före midsommar och måste vara beviljad i Primula senast den 31 maj.
 • SSC registrerar all resterade semester i Primula med start måndagen efter midsommar enligt huvudregeln (registreringen görs efter den 31 maj).
 • SSC måste kontaktas - klicka på denna länk för mer information

3. Semester enligt överenskommelse med prefekt/motsvarande som avser all semester för året

 • Läraren söker semester via Primula.
 • Ansökan avser alla intjänade semesterdagar för året och måste vara beviljad i Primula senast den 31 maj.
 • SSC registrerar inte någon semester i Primula.

4. Semester enligt överenskommelse med prefekt/motsvarande som avser delar av årets semester och den anställde uppfyller villkoren för att spara resterande semester till ett senare kalenderår

För att kunna spara semester (och för att detta alternativ ska vara aktuellt) måste följande kriterier vara uppfyllda:

 1. Semesteransökan för minst 20 dagar beviljas senast den 31 maj i Primula (endast dagar utöver dessa kan sparas).
 2. Det totala antalet sparade dagar efter årets semesteransökan överstiger inte 30 dagar (max 30 semesterdagar får sparas totalt och tas ut vid senare tillfälle).
 3. Årsarbetstiden i årets personalplan ökas med tid som motsvarar de sparade dagarna (årsarbetstiden minskar det år den sparade semestern tas ut).