Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karriärvägar inom forskning och undervisning vid Lunds universitet

En forskarutbildning öppnar en mängd olika karriärvägar såväl inom näringsliv, stat och kommun eller akademi. Ofta är arbetsmarknaden dessutom global. Inom EU delar man upp de akademiska karriärvägarna i fyra faser. De olika faserna behöver dock inte passeras inom ett och samma universitet. Beskrivningen på denna sida utgår från de befattningar som finns vid Lunds universitet.

Innehåll på sidan:


Erfarenheten från en anställning som doktorand (slutförd utbildning på forskarnivå) eller, om du fortsätter ett tag till inom akademin, som exempelvis postdoktor är värdefull i många verksamheter inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Vice versa är erfarenheten från näringsliv eller annan offentlig sektor värdefull för akademin. Goda och tydliga karriärvägar förutsätter dock alltid att det finns både ett verksamhetsbehov och en finansiering i respektive verksamhet.

Förutsättningarna för att göra akademisk karriär är mångfasetterad. Den kan vara rak, men är ofta ganska krokig. Bara vid Lunds universitet skiljer sig karriärvägarna åt mellan de olika fakulteterna. Därför finns det inte bara en utan flera olika möjliga karriärvägar. Det är sällan som du gör karriär vid ett universitet utan det är vanligare att du gör karriärsteg vid olika lärosäten eller arbetsplatser.

Skissen visar exempel på möjliga karriärvägar inom forskning och undervisning vid Lunds universitet.
Bilden visar en illustration över möjliga karriärvägar inom forskning och undervisning, inom Lunds universitet. Innehållet beskrivs även i nedanstående text. Klicka på bilden för större bild i pdf-format.

Möjliga karriärvägar utifrån Lund universitets anställningsordning

Illustrationen ovan visar några möjliga karriärvägar utifrån Lund universitets anställningsordning. Andra universitet behöver inte ha samma lärarbefattningar eller ha öppnat för en möjlighet till befordran mellan exempelvis lektor och professor.

Första fasen: Doktorandutbildning

Vid Lunds universitet strävar man efter att erbjuda en fyraårig doktorandanställning (anställningen är ibland upp till fem år vid omfattande institutionstjänstgöring, exempelvis inom undervisning). Flertalet doktorander lämnar sedan akademin för anställning i privat eller offentlig sektor.  

Industridoktorand

Om du är anställd hos en annan arbetsgivare kan du fortfarande genomföra en forskarutbildning genom en överenskommelse mellan Lunds universitet och din arbetsgivare. Du blir då en så kallad industridoktorand. Som industridoktorand är du inte anställd vid Lunds universitet utan omfattas i stället av din arbetsgivares anställningsvillkor.

Har du en utbildning på forskarnivå från ett lärosäte utanför landet som motsvarar doktorandutbildningen har du goda förutsättningar att fortsatt meritera dig vid Lunds universitet. Ofta värdesätts internationella erfarenheter.

Läs mer om doktorandanställning vid Lunds universitet (LÄNK)

Andra fasen: Postdoktors-/meriteringsfasen

Vid Lunds universitet finns två olika formella meriteringsanställningar. En två- till treårig postdoktorsanställning och en fyra- till sexårig anställning som biträdande universitetslektor. Båda anställningarna söks i öppen konkurrens.

Inom meriteringsanställningarna är syftet att meritera sig såväl inom utbildning som forskning.

Postdoktoranställning

Har du fått en postdoktorsanställning inom Sverige ska du enligt det centrala kollektivavtalet huvudsakligen fokusera på utveckling inom forskning. Den pedagogiska utvecklingen kan dock vara lika viktig för en senare karriär, särskilt inom akademin.

I den så kallade meriteringsfasen förekommer ofta en period med en eller flera så kallade postdoktorsanställningar. De kan vara vid något eller några universitet i Sverige och/eller i utlandet. Detta görs för att kunna stå sig i konkurrensen för en vidare akademisk karriär. Nätverkande genom arbete vid andra lärosäten och samlade erfarenheter är värdefulla för den fortsatta akademiska karriären.

Andra sätt att meritera sig på kan vara att söka en (tidsbegränsad) anställning som forskare/motsvarande, arbeta i näringslivet, ideellt, eller att söka en anställning som exempelvis universitetsadjunkt för vidare meritering inom utbildning. Perioden kan av vissa upplevas som osäker och otrygg, men också utvecklande. Längden på meriteringsfasen varierar beroende på forskarämne och konkurrens om arbetstillfälle. Ibland kallas perioden ”det postdoktorala molnet”.

Biträdande universitetslektor

Som biträdande universitetslektor (BUL) har du däremot en tidsbegränsad meriteringsanställning med en rätt att prövas för en tillsvidareanställning som universitetslektor. Denna karriärväg benämns ibland som "tenure track". Det är vanligt, särskilt inom ämnesområdena medicin, teknik och naturvetenskap, att en anställning som biträdande universitetslektor föregåtts av en eller flera postdoktorsanställningar utanför lärosätet.

Läs mer om BUL och postdoktoranställning vid Lunds universitet (LÄNK)

Tredje fasen: Universitetslektor – självständighet, etablering och hög kompetens som forskare och utbildare har uppnåtts

Som universitetslektor vid Lunds universitet finns förutsättningar att ägna tid åt både forskning, undervisning och samverkan.

Som universitetslektor har du normalt en tillsvidareanställning och tar ofta ett stort ansvar att sammanfläta utbildning och forskning. Anställningar som universitetslektorer utlyses i öppen konkurrens, men kan även erbjudas en biträdande universitetslektor som ansökt om befordran (så kallad tenure track) och bedömts ha uppnått såväl pedagogisk som vetenskaplig/konstnärlig kompetens.  

Inom denna fas finns även etablerade forskare. En forskare finansieras ofta och till övervägande del av externa medel vilket medför en mer otrygg anställning och en mer begränsad möjlighet till pedagogisk meritering.

Forskaranställning

En forskaranställning är inte en läraranställning vid Lunds universitet, vilket innebär att en forskare inte får examinera studenter och kan inte ansöka om befordran till professor. En professorsanställning får alltid sökas i öppen konkurrens. Lunds universitet har bland annat mot denna bakgrund som mål att reducera antalet forskaranställningar.

Det är viktigt att vara medveten om skillnaderna mellan olika anställningar och de mer utstakade karriärvägarna.

Läs mer om anställning som universitetslektor vid Lunds universitet (LÄNK)

Fjärde fasen: Etablerad ledande position som professor  

Den sista fasen är en professorsanställning. När du nått denna fas är du en forskarledare eller ledande specialist inom ditt ämne såväl forsknings- som undervisningsmässigt. Vid Lunds universitet är professorsanställningen den främsta läraranställningen och inom anställningen finns goda möjligheter att ägna sig åt såväl forskning som undervisning.

Professorsanställning

Professorsanställningen är en tillsvidareanställning som i normalfallet utlyses i öppen konkurrens. En utlysning i konkurrens borgar för kvalitet, mobilitet, mångfald och transparens.

Vid Lunds universitet kan även en universitetslektor erhålla en professorsanställning i de fall aktuell fakultet bedömer att det finns strategiska förutsättningar för en befordran och behörighetskraven för en professorsanställning har uppnåtts. Vid vissa fakulteter är möjligheten att befordras mycket begränsad.

Läs mer om anställning som professor vid Lunds universitet (LÄNK)

Övrigt

Docentprövning

Att vara docent är ingen befattning utan en kompetenstitel. En sådan titel kan du söka vid de olika fakulteterna och innebär att du bedöms ha en kompetens ofta över lektorsnivå, men under professorsanställning. För att kunna utses som huvudhandledare för en doktorand krävs exempelvis docentkompetens.

Ibland kan docentkompetens vara ett krav för att befordras eller erhålla en anställning som universitetslektor.

Förenad anställning

En anställd kan inneha en så kallad förenad anställning, vilket innebär att en anställning som professor eller lektor är förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning.

En förenad anställning kan endast innehas av en anställd som uppfyller de specifika behörighetskraven för båda anställningarna.