Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsordning inklusive praktisk rutin vid medbestämmandeförhandlingar i organisatoriska/verksamhetsfrågor

​​​​​​​Notera att särskild ordning gäller vid förhandling inför uppsägning på grund av arbetsbrist och vid förhandlingar kopplat till enskild individ.

Innehåll på sidan:


Tänk på att en förhandling ska påbörjas i så pass god tid att lokala och - i förekommande fall - även centrala förhandlingar kan fullgöras utan att tidsnöd ska behöva uppstå.

Myndigheten är som grund skyldig att vänta med sitt beslut eller med att verkställa beslutet tills förhandlingar avslutats.

När hålls mötet?

Tisdagar kl. 09.00 - 12.00

Var hålls mötet?

Digitalt möte.

Vilka typer av förhandlingar eller information?  

  • Förhandling enligt 11 § MBL (Arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet vid viktigare förändringar)
  • Förhandling enligt 12 § MBL  (Arbetstagarorganisationerna påkallar förhandling i ett enskilt ärende)
  • Förhandling enligt 14 § MBL (Arbetstagarorganisationerna kan påkalla central förhandling efter avslutad lokal förhandling)
  • Information enligt 19 § MBL (Arbetsgivarens informationsskyldighet om hur verksamheten utvecklas och riktlinjerna för personalpolitiken)

Anmäl ärendet till sektionen HR

Ärendet ska av utsedd fakultetsrepresentant eller motsvarande anmälas och vara inlagt med eventuella handlingar till sektionen HR via MBL-portalen senast sex hela arbetsdagar innan aktuell mötestid.

Normalt innebär detta att handlingarna ska vara inlagda i MBL-portalen senast fredagen kl 12:00. Observera att datumet tidigareläggs om helgdagar infaller.

Boka och ange:

  • Datum och tid för förhandling eller information (boka så lång tid som ärendet beräknas ta). Du behöver själv sätta av tid i din kalender på de tider du bokat. Sektionen HR kommer sedan att ringa upp dig i det digitala mötet när det är din tur (vid bokad tid).
  • Om det är förhandling (11 §) eller om det är information (19 §).
  • Vad som ska förhandlas/informeras om (rubrik på ärendet, inkl namn på fakultet samt institution eller motsvarande).
  • Vem som företräder myndigheten och föredrar ärendet.
  • Bifoga relevanta handlingar. Inför förhandling bifogas alltid beslut/förhandlingsunderlag (se mall som stöd) samt risk och konsekvensanalys. Alla handlingar kan med fördel sparas i samma dokument: Sammanfoga pdf:er | Adobe Acrobat (Sverige)

Förhandlingsunderlag

Besluts/förhandlingsunderlaget enligt ovan ska vara upprättat på svenska (10 § Språklag (2009:600) ska tydligt belysa innebörden av förslaget till beslut.

För mall och mer information kring risk- och konsekvensbedömning:

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet

Kallelse

Gemensam kallelse för anmälda ärenden skickas av sektionen HR senast fem hela arbetsdagar före förhandlingstillfället tillsammans med underlagen till respektive ärende. Av kallelsen ska framgå vem som företräder myndigheten i de olika ärendena.

Expedition av kallelsen

Kallelsen skickas via e-post till Saco-S, OFR/S och Seko tillsammans med underlagen. Kallelsen skickas även till Lunds universitets studentkårer (LUS) för kännedom.

Förhandlingen

Förhandlingen/informationen leds av representant utsedd av HR- direktör.

Förhandlingen inleds med att säkerställa förhandlingsfrågan och avslutas med att sammanfatta resultatet av förhandlingssammanträdet.

Hantering kring förhandlingens avslutande tas upp och bestäms i samband med förhandlingstillfället.

Protokoll

Protokoll skrivs av sektionen HR och skickas till arbetstagarorganisationerna för justering. Efter justering ska kopia av varje protokoll sändas till respektive arbetstagarorganisation samt till föredragande av respektive ärende.

Protokoll i original tillsammans med bilagor/förhandlingsunderlag arkiveras på sektionen HR i datumordning.

Central förhandling

Uppnås inte enighet vid (lokal) förhandling ska myndigheten på begäran förhandla även med central arbetstagarorganisation. Begäran om central förhandling ska göras senast på femte arbetsdagen efter den dag den lokala förhandlingen avslutats.

Begäran ska diarieföras på sektionen HR. Sektionen HR tar kontakt med den som föredrog ärendet och den/de centrala arbetstagarorganisationerna vars lokala arbetstagarorganisationer deltog vid den lokala förhandlingen för att kalla till (bestämma tid) för förhandling (Huvudavtal 3:2).

Samma regler för förhandlingens avslutande gäller.