Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Planera rehabilitering

Du som chef ansvarar för att planera rehabiliteringen tillsammans med din anställde. De verktyg du som chef kan använda är rehabiliteringssamtalet och rehabiliteringsmötet som båda ska resultera i en rehabiliteringsplan.

Ordet rehabilitering härstammar från latin där Re betyder åter och Habilis betyder skicklig. Rehabilitering betyder alltså att ge tillbaka skickligheten eller i mer vardagligt språk att ge tillbaka arbetsförmågan. Rehabilitering planeras när den anställde har förlorat arbetsförmåga, med målet att genom olika åtgärder ge hela eller delar av förmågan tillbaka.

Som chef har du ett ansvar för att en anställd som drabbas av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och anpassningsåtgärder som behövs för att kunna återgå till arbetet. I bästa fall kan planeringen av rehabiliteringen redan starta efter upprepade tidiga signaler om ohälsa och du som chef kan snabbt sätta in åtgärder för att främja din anställdes hälsa.

Läs mer om tidiga signaler om ohälsa

Din anställdes delaktighet är a och o för en lyckad rehabilitering. Den anställdes roll är att aktivt medverka vid utredning och de planerade åtgärderna samt lämna de uppgifter som behövs.

Det här ska du som chef göra

Rehabiliteringssamtal

Du som chef ska boka in ett rehabiliteringssamtal med din anställde. Syftet med rehabiliteringssamtalets är att inleda planeringen för återgång i arbete och att klargöra eventuella behov av anpassning eller rehabilitering.

Rehabiliteringssamtalet ska genomföras

 • då din anställde har varit sjuk 6 gånger på 12 månader (upprepad korttidsfrånvaro)
 • då din anställdes sjukskrivning beräknas bli mer än 28 dagar
 • då din anställde begär det
 • vid upprepade tidiga signaler om ohälsa

Inför samtalet kan du skicka hem information till din anställde om rehabilitering i form av checklista och rehabiliteringsbroschyr.

Informera den anställde om rätten att få ha med sig en facklig företrädare eller någon annan stödperson genom hela rehabiliteringsprocessen. Om den anställde frånsäger sig det fackliga stödet ska detta dokumenteras av dig som chef.

Inför samtalet ska du ta del av läkarintyg som ger viktig information om vilka arbetsuppgifter som din anställde klarar av. Innehållet är en vägledning i valet av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Om läkarutlåtandet är oklart eller otydligt på vilket sätt arbetsförmågan är nedsatt, kan du alltid kontakta läkaren efter samtycke från din anställde.

Checklista till dig som chef inför rehabiliteringssamtalet (PDF 89 kB, nytt fönster)

Rehabiliteringssamtalet ska resultera i en rehabiliteringsplan som ska ge svar på:

 • orsak till arbetsoförmåga
 • vilka anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som behöver vidtas, se exempel nedan
 • vilka åtgärder som har gjorts tidigare
 • hur prognosen ser ut för återgång i arbete
 • möjlighet till deltidssjukskrivning

Rehabiliteringssamtalet dokumenteras av dig som chef med stöd av de mallar och checklistor som finns.

Du som chef kan bli kontaktad av Försäkringskassan och bli ombedd att tillsammans med din anställde lämna information som de behöver för att bedöma rätten till ersättning och utreda behovet av rehabilitering. Försäkringskassans roll är att samordna olika åtgärder en person är i behov av för att kunna komma tillbaka i arbete. Du kan även höra av dig till Försäkringskassan för stöd och råd samt för att stämma av handlingsplanen efter rehabiliteringssamtalet. Ring deras kundcenter för partner 0771-17 90 00.

Observera att även om din anställde förväntas gå tillbaka i arbete kort efter dag 28 ska rehabiliteringssamtalet genomföras och dokumenteras i en rehabiliteringsplan.

Rehabiliteringsmöte

Om det vid rehabiliteringssamtalet finns frågetecken kring din anställdes arbetsförmåga och medicinska eller psykologiska råd krävs för att komma fram till vilka anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som är lämpliga, kan du som chef kalla till ett rehabiliteringsmöte.

Aktuella aktörer kan vara behandlande läkare, Försäkringskassa eller annat stöd som närmaste personalfunktion, Företagshälsovården eller facklig representant/annan stödperson. Under rehabiliteringsmötet diskuteras vilka anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som kan främja återgång i ordinarie arbete utifrån medicinska underlag och andra utredningar.

Anpassningsåtgärder
Det är viktigt att din anställde får möjlighet att lämna förslag till olika anpassningsåtgärder. I de fall då du som chef anser att det saknas möjlighet till anpassning på det sätt som din anställde föreslagit, är det viktigt att du motiverar varför ett förslag till arbetsanpassning inte är möjlig. Valet av arbetsanpassningsåtgärder ska noga dokumenteras av dig i rehabiliteringsplanen.

Exempel på anpassningsåtgärder kan vara

 • anskaffning av tekniska hjälpmedel
 • anskaffning av särskilda arbetsredskap
 • förändring av den fysiska miljön
 • förändring av arbetsorganisationen
 • anpassad arbetsfördelning
 • anpassning av arbetsuppgifter
 • anpassning av arbetstidsförläggning
 • bedömning av psykologiska och sociala förhållanden
 • byte av arbetsplats
 • personella stödinsatser
 • utbildning

En viss omorganisation av arbetsplatsen eller omfördelning av arbetsuppgifter kan krävas. Arbetsgivaren behöver dock inte tillskapa nya arbetsuppgifter och har ingen skyldighet att vidta åtgärder som leder till en utökning av verksamheten. Arbetsgivaren är heller inte skyldig att omplacera andra anställda för att bereda arbete åt en sjuk anställd.

Rehabiliteringsåtgärder
Arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder kan vara

 • Arbetshjälpmedel
  Försäkringskassan kan lämna bidrag till arbetshjälpmedel som din anställde kan behöva för att kunna arbeta igen. Bidrag lämnas inte till sådant som anses som normal utrustning på arbetsplatsen.

  Läs mer om arbetshjälpmedel på Försäkringskassans webbplats
   
 • Arbetsträning
  Efter en längre sjukfrånvaro kan arbetsträning vara ett lämpligt sätt att starta återgången i arbetet, i huvudsak med ordinarie arbetsuppgifter.

  Arbetsträning får pågå i max 3 månader. Efter avslutad arbetsträning kan din anställde fortsätta sin återgång i arbete i deltidssjukskrivning när inte full arbetsförmåga har uppnåtts under tiden för arbetsträning.

  Arbetsuppgifterna under tiden för arbetsträningen ska vara av sådant slag att de kan utföras utan krav på prestation. Ansvaret för de arbetsuppgifterna ska ligga på någon annan.

  Arbetsträning som aktivitet måste alltid godkännas av Försäkringskassan innan den får genomföras. Under tiden för arbetsträning erhåller din anställde rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan.

Du som chef initierar och leder ett rehabiliteringsmöte. Ta hjälp av följande dokument:

Mötet dokumenteras av dig som chef. Mötet sammanfattas i en handlingsplan med planerade åtgärder och uppföljning.

Du som chef ska ta hjälp av din personalfunktion och företagshälsovården inför mötet.

Handlingsplanen stäms av med Försäkringskassan om de inte deltar vid mötet. Ring deras kundcenter för partner 0771-17 90 00.

Tala om för din anställde att eventuell facklig representant eller någon annan stödperson kan medverka vid samtalet. Om den anställde frånsäger sig det fackliga stödet är det bra att detta dokumenteras av dig som chef.

Ytterligare stöd i planeringen
Om ytterligare stöd behövs för att utreda din anställdes arbetsförmåga och vilka anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som är relevanta finns följande verktyg:

 • Arbetsprövning
  Arbetsprövning är precis som arbetsförmågebedömning en utredningsåtgärd, där du som chef med stöd av närmaste personalfunktion på arbetsplatsen utreder din anställdes arbetsförmåga. Syftet är att ge dig som chef information om vilken arbetsförmåga din anställde har eller kan uppnå genom arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är också att komma fram till vilka anpassningsåtgärder som kan vara lämpliga.

  Arbetsprövning som aktivitet måste alltid godkännas av Försäkringskassan innan den får genomföras. Ring deras kundcenter för partner 0771-17 90 00.

  Prata med din närmaste personalfunktion som ger dig råd och stöd gällande arbetsprövning.
   
 • Arbetsförmågebedömning
  Arbetsförmågebedömning är en utredningsåtgärd där du som chef tar hjälp av en extern konsult. Syftet är att ge dig en bild av din anställdes arbetsförmåga och/eller vilken typ av anpassning din anställde behöver för att kunna utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Åtgärden kan även användas då du har skäl att tro att den anställde inte kan återgå till ordinarie arbete och du behöver ett underlag inför omplacering till annat arbete inom Lunds universitet.

  Prata med din närmaste personalfunktion som ger dig råd och stöd hur en arbetsförmågebedömning kan gå till.
   
Sidansvarig:

kontakt

Ta hjälp av din närmaste personalfunktion eller Företagshälsovården för råd och stöd.

Företagshälsovården
Tel: +46 46 222 32 80
Företagshälsovårdens webbplats

 

Sektionen Personal
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] pers [dot] lu [dot] se