Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sjukanmälan och läkarintyg

Du som chef ansvarar för att det finns rutiner för hur dina anställda ska sjukanmäla sig. Här hittar du som chef stöd i hur du tar fram rutiner för sjukanmälan och på vilket sätt du ska använda läkarintyget.

Sjukanmälan – Det här ska du som chef göra

En anställd som är sjuk och därför inte kan arbeta ska snarast möjligt anmäla detta. Som chef ansvarar du för att den egna arbetsplatsen har väl kända rutiner för hur en sjukanmälan ska gå till. Rutinen ska innehålla till vem och på vilket sätt anmälan om sjukfrånvaro ska ske.

Erfarenhet visar att tidig kontakt med en sjukanmäld anställd främjar återgång i arbete. Det är därför viktigt att du som chef tar en personlig kontakt genom ett kontaktsamtal så snart som möjligt efter att du har fått veta att din anställde är sjuk. Syftet med kontaktsamtalet är att bry sig om, inte att kontrollera. Den anställde ska känna sig behövd och välkommen tillbaka.

Checklista till dig som chef att använda vid kontaktsamtal (PDF kB, nytt fönster)

Regelverk kring karensdag, sjuklön och sjukpenning

Du som chef kan i kontaktsamtalet stödja din anställde genom att informera om karensdag, sjuklön och sjukpenning om den anställde efterfrågar sådan information.

  • Den första arbetsdag som din anställde är sjukanmäld kallas karensdag och ingen ersättning utbetalas.
  • Sjuklön från arbetsgivaren betalas ut för dag 2-14 i en sjukperiod. Under dessa dagar får din anställde 80 procent av sin vanliga lön.
  • För att din anställde ska ha rätt till sjuklön krävs att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. I stället för att betala sjuklön kan det vara möjligt att tillfälligt erbjuda andra arbetsuppgifter eller åtgärder som gör det möj­ligt för den anställde att arbeta.
  • När din anställde har varit sjuk mer än 14 dagar betalas inte längre sjuklön ut. Från och med den 15:e sjukdagen kan din anställde ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Mer information till din anställde om karensdag, sjuklön och sjukpenning finns på Medarbetarwebben

Läkarintyg – Det här ska du som chef göra

Om den anställde är sjuk under en längre period än 7 kalenderdagar ska du som chef få ett läkarintyg från den anställde. Ett läkarintyg ger viktig information om vilka arbetsuppgifter den anställde klarar av samt är en viktig vägledning i valet av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Den anställde har rätt att stryka över diagnos som anges i läkarintyget (fält 2 på läkarintyget). Däremot ska det tydligt framgå hur sjukdomen påverkar den anställdes förmåga att arbeta och vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen (fält 4 och 5 på läkarintyget).

Om ett läkarintyg inte innehåller tillräckliga uppgifter för att bedöma om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom, behöver du som chef inte acceptera läkarintyget. Det är den anställde som ska styrka att arbetsförmågan är nedsatt. Om du inte kan bedöma rätten till sjuklön med hjälp av läkarintyget får den anställde ta kontakt med sin läkare för att få läkarintyget kompletterat.

Läs mer om vad du som chef ska tänka på vid anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder

Du som chef bör i kontakt med din anställde informera om att läkarintyget även ska skickas till:

  • Avdelningen Löner och förmåner (hämtställe 23) som anmäler sjukfallet till Försäkringskassan efter sjuklöneperioden, det vill säga den 15 kalenderdagen.
  • Försäkringskassan. I de flesta landsting kan läkaren skicka in intyget elektroniskt direkt till Försäkringskassan. I annat fall ska den anställde själv skicka originalet till Försäkringskassan.

Förlängningar av läkarintyg ska fortlöpande lämnas till dig som chef, avdelningen Löner och förmåner samt Försäkringskassan.

Sjukskriven mer än 14 dagar

Inser du att din anställde troligtvis kommer att vara borta i mer än 14 dagar, ta åter kontakt med din anställde och boka in ett omtankesamtal. Det kan ske per telefon men gärna genom ett besök på arbetsplatsen.

Checklista till dig som chef att använda vid omtankesamtal (PDF kB, nytt fönster)

Vid längre sjukfrånvaro är det viktigt att du som chef håller regelbunden kontakt med din anställde under hela sjukperioden. Den anställde bör uppmuntras att besöka arbetsplatsen under sjukperioden. Anpassat efter förmåga kan den anställde delta i arbetsplatsträffar, personalsociala aktiviteter etc. En regelbunden kontakt med arbetsplatsen underlättar återgång i arbete. Om det finns särskilda skäl som talar emot kontakt mellan chef och anställd kan en annan kontaktperson utses, till exempel chefens chef eller personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

Anställd åter i arbete

När den anställde är tillbaka i arbete registrerar den sin sjukförsäkran för sjukperioden i Primula webb. Försäkran skickas via Primula webb för kännedom till dig som närmaste chef samt till eventuella kontaktpersoner.

Förstadagsintyg

Försäkringskassan har rätt att begära att en försäkrad uppvisar läkarintyg från första sjukdagen. Även du som chef har enligt Villkorsavtalet rätt att begära att den anställde lämnar läkarintyg från och med en tidigare dag än den åttonde i en sjukperiod om det föreligger särskilda skäl. Du kan anvisa till särskild läkare för detta uppdrag. Kontakta din närmaste personalfunktion för råd och stöd gällande sådant intyg.

Sidansvarig:

kontakt

Ta hjälp av din närmaste personalfunktion eller Företagshälsovården för råd och stöd.

Företagshälsovården
Tel: +46 46 222 32 80
Företagshälsovårdens webbplats

 

Sektionen Personal
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] pers [dot] lu [dot] se