Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställningens upphörande på grund av ålder

Här kan du som chef läsa mer om vad som gäller vid anställningsskyddets upphörande på grund av ålder.

Längst ned på denna sida finns även denna information:  


Nya regler från och med 1 januari 2020

På grund av förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) har anställningsskyddet förlängts. Nu gäller anställningsskyddet till 68 år och från den 1 januari 2023 förlängs anställningsskyddet till 69 år; 

Kalenderår 2021

Anställningsskyddet upphör vid 68 års ålder och berör anställda födda 1953. 

Kalenderår 2022

Anställningsskyddet upphör vid 68 års ålder och berör anställda födda 1954. 

Kalenderår 2023

Anställningsskyddet upphör vid 69 års ålder och berör anställda födda 1954. 

Kalenderår 2024 

Anställningsskyddet upphör vid 69 års ålder och berör anställda födda 1955. 

Det innebär att anställda har rätt att ha kvar sin anställning till 68 år 2021 och 2022 om det inte föreligger arbetsbrist eller förutsättningar för uppsägning eller avsked på grund av personliga skäl. Lunds universitet har föreskrifter om vad som ska gälla när anställda uppnår den ålder då anställningsskyddet upphör.

Lunds universitets föreskrifter om uppsägning (PDF, ny flik)

Som chef innebär föreskrifterna att du i god tid innan en anställd uppnår den ålder anställningsskyddet upphör ska informera den anställde om föreskrifterna och de begränsade möjligheterna att få vara kvar i anställning efter 68 år. Föreligger inte synnerliga skäl för att ha kvar den anställde i anställning ska besked om detta lämnas till den anställde samt ett varsel skickas till den anställdes arbetstagarorganisation. Detta ska ske senast två veckor innan tilltänkt uppsägning och uppsägning får inte ske förrän den anställde fyllt 68 år (2023 gäller 69 år).

Arbetsgivarverkets blankett Underrättelse om tilltänkt uppsägning av arbetstagare som har fyllt 68 år (PDF, ny flik)

Arbetsgivarverkets blankett Varsel om tilltänkt uppsägning av arbetstagare som fyllt 68 år (PDF, ny flik)

Begär den anställde eller dess arbetstagarorganisation överläggning inom en vecka från att du skickat underrättelsen och varslet måste du avvakta uppsägningen till du haft överläggningen.  

Arbetsgivarverkets blankett Besked om uppsägning av arbetstagare som har fyllt 68 år (PDF, ny fik)

Fullmaktsanställda har en avgångsskyldighet vid utgången av den månad de fyller 68 år och från 2023 vid 69 år. 

Synnerliga skäl för fortsatt anställning

Synnerliga skäl för fortsatt anställning kan exempelvis föreligga om en anställd besitter verksamhetskritisk kompetens som varit svår att överföra genom rekrytering eller kompetensöverföring och där fortsatt anställning under en begränsad period möjliggör detta. Ett behov av fortsatt doktorandhandledarskap kan undantagsvis vara ett sådant skäl. Synnerliga skäl kan även föreligga för att kunna slutföra ett särskilt expertuppdrag som tar sikte på utvärdering/uppföljning etc.

En fortsatt anställning efter 68 år och anställningsskyddets upphörande ska i dessa fall normalt motsvara en sysselsättningsgrad på 20 procent av heltid och ska villkoras med en begäran om partiell tjänstledighet från den anställdes sida. En sådan tjänstledighet kan inte avbrytas ensidigt.

Dekan eller motsvarande ska fatta beslut om när synnerliga skäl föreligger. De synnerliga skälen ska skriftligen motiveras i blanketten nedan. Ifylld och signerad blankett ska bifogas ansökan om tjänstledighet.

Lunds universitets blankett för redogörelse av synnerliga skäl (PDF, ny flik)

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.