Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undantag från utlysning i Högskoleförordningen

Det finns även undantag från utlysning av lediga anställningar i Högskoleförordningen (HF), nämligen:

 • vid anställning av professor genom kallelse (4 kap 7 § HF) 
 • vid doktorandantagning (5 kap 5 § HF och 7 kap 37 § 2 st HF )

Kallelse av professor

I enlighet med 4 kap. 7 § högskoleförordningen finns det möjlighet för universitetet att kalla en person till anställning som professor om anställningen av personen är av särskild betydelse för en viss verksamhet vid universitetet. Om så sker ska skälen för varför anställningen är av särskild betydelse dokumenteras (se längre ner på sidan ). 

 • Kallelseförfarandet ska användas restriktivt och syftar till att underlätta och påskynda rekrytering av internationellt framstående forskare. 
 • Förfarandet ska användas som ett verktyg för strategiska rekryteringar. 
 • Förfarandet ska användas så att svenska universitet kan konkurrera med internationella lärosäten om mycket framstående personer som universitetet annars skulle riskera att gå miste om vid ett alltför utdraget anställningsförfarande. 
 • Kallelseförfarandet bör också användas som ett strategiskt instrument för att uppnå en jämnare könsfördelning.

Fakultet eller universitetets särskilda verksamheter (USV) lämnar förslag till rektor på person att kalla till anställning som professor. Rektor beslutar därefter om personen ska kallas.

Beslutsunderlaget inför rektors beslut att kalla till en anställning som professor ska innehålla följande:

 1. Behovsanalys och motivering till varför en viss anställning är av särskild betydelse för verksamheten.
 2. Kravprofil för anställningen med beaktande av behovet. Även de anställningsvillkor som ska gälla bör identifierats innan kallelse sker.
 3. Redovisning av den prövning som skett med avseende på behörighets- och bedömningsgrunder för den aktuella anställningen i enlighet med gällande anställningsordning.
 4. Redogörelse för de överväganden som gjorts kring varför rekryteringen inte kan ske med föregående information om en ledig anställning som professor. 
 5. Redogörelse för hur rekryteringen påverkar aktuell könsfördelning för den aktuella ämnesinriktningen och inom kategorin professorer för fakulteten generellt. Vid de fall där könsfördelningen påverkas i negativ riktning ska detta särskilt motiveras.
 6. Finansieringsplan för anställningen.
 7. Protokoll över MBL-förhandling med arbetstagarorganisationerna.
 8. Intyg om att frågan om jäv prövats och föregått handläggningen. 

Protokoll bifogas om anledning funnits att särskilt pröva frågan om 

jäv.

Antagning av doktorand

Information om ledig anställning ska lämnas i samband med antagning till forskarutbildningen, men vid förnyelse av anställningen finns inte detta krav.

Någon information behöver inte heller lämnas vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än universitetet, vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte eller om det finns liknande särskilda skäl.

Befordran från en tidsbegränsad anställning som biträdande lektor till en tillsvidareanställning som lektor är också ett särskilt skäl till varför information om ledig anställning inte behöver lämnas. Detta då anställningen är kopplad till en namngiven person och inte är öppen för konkurrens.

Anställning som postdoktor och biträdande lektor kan enligt praxis förnyas på grund av till exempel föräldraledighet utan att informera om ledig anställning.

Samtliga anställningsbeslut ska anslås på myndighetens anslagstavla med överklagandehänvisning.

Din HR-funktion

HR-stödet ser olika ut vid olika delar av universitetet vilket innebär att HR-funktionerna kan sitta på avdelningsnivå, institutionsnivå eller kanslinivå.

Om du inte vet vem din närmaste HR-funktion är, kontakta HR-ansvarig vid ditt kansli.