Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Särskild visstidsanställning – ny tidsbegränsningsgrund i 5 § LAS

KORT SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE ÄNDRINGARNA

Lagändringarna beslutades den 8 juni, träder i kraft den 30 juni och ska tillämpas från och med den 1 oktober 2022. På denna sida finns en kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna.


Kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna

 1. Allmän visstidsanställning (ALVA) ersätts av särskild visstidsanställning (SÄVA). 
 2. En SÄVA kommer precis som ALVA att kunna användas utan att behöva ange något särskilt skäl till att anställningen tidsbegränsas.
 3. En SÄVA ger företrädesrätt till återanställning till en ny SÄVA efter SÄVA i sammanlagt mer än nio månader under en treårsperiod. 
 4. När en arbetstagare har haft SÄVA i mer än tolv månader under en femårsperiod eller i en kedja (mellanrummet mellan två anställningar är maximalt sex månader) av tidsbegränsade anställningar, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
 5. Arbetsgivare får en särskild informationsskyldighet vad gäller SÄVA. Arbetstagaren ska skriftligen informeras om att han eller hon har anställts i en SÄVA i samband med att anställningsavtalet ingås.
 6. Vid beräkning av anställningstid för SÄVA gäller en särskild ”beräkningsregel”. Om en arbetstagare har haft minst tre SÄVA hos en och samma arbetsgivare (Lunds universitet) under en kalendermånad, ska också mellanliggande tid räknas som anställningstid. 
 7. Beräkningsregeln för SÄVA föreslås vara tillämplig vid övergång till tillsvidareanställning, företrädesrätt till återanställning, turordning vid s.k. hyvling och för besked om att en tidsbegränsad anställning upphör enl 15 § lagen om anställningsskydd (gäller även varsel).
 8. Den som är anställd i en pågående ALVA den 1 oktober 2022 ska anses vara anställd i en SÄVA vid tillämpningen av reglerna om information om att en tidsbegränsad anställning upphör (15 §) och vid företrädesrätt till återanställning (25 §). Det medför att den anställde i ALVA får rätt till besked efter 9 månader istället för 12 månader och att företrädesrätt till en ny SÄVA uppstår efter 9 månader, med beräkning från den 1 oktober 2022.
 9. Övergångsreglerna mellan ALVA och SÄVA reglerar att en person som anställs i en SÄVA efter den 30 september 2022 får räkna in anställningstid i ALVA retroaktivt från och med den 1 mars 2022 för beräkning av när anställningen övergår till en tillsvidareanställning. 
 10. Under övergångsperioden till det nya regelverket är det i första hand tillträdesdatum som styr tidsbegränsningsgrunden, vilket innebär att alla anställningar som tillträds efter den 30 september 2022 får SÄVA som tidsbegränsningsgrund. Detta gäller även intermittent anställda då de tackar ja till en ny anställning vid varje arbetstillfälle. 
 11. Anställda i en pågående ALVA per den 1 oktober 2022 kommer att omfattas av de nuvarande reglerna för övergång till en tillsvidareanställning det vill säga två år. 

SÄVA – a new basis for fixed-term employment in section 5 of the Employment Protection Act (LAS)

The changes to the law were decided on 8 June, enter into force on 30 June and are to be applied as of 1 October 2022.

Short summary of the most important changes:  

 1. General fixed-term employment (Swedish acronym, ALVA) is replaced by special fixed-term employment (Swedish acronym, SÄVA). 
 2.  A SÄVA contract, just like an ALVA contract, can be used without needing to state a particular reason for the fixed-term nature of the employment. 
 3. A SÄVA contract gives right of priority to re-employment based on a new SÄVA contract after a total of more than nine months over a three-year period.  
 4. When an employee has had a SÄVA contract for more than twelve months over a five-year period or in a chain (the interval between two employment periods is a maximum of six months) of fixed-term employment periods, the employment turns into indefinite term employment.
 5. The employer has a specific obligation to inform regarding SÄVA. The employee is to be informed in writing that they are being employed under a SÄVA contract in connection with entering into the employment agreement. 
 6. A special “calculation rule” is applied in calculating the period of employment for SÄVA. If an employee has had at least three employment periods based on a SÄVA contract for a single employer (Lund University) in one calendar month, the days in between these periods are also counted as part of the employment period. 
 7. The calculation rules for SÄVA are proposed as being appropriate for the transition to indefinite term employment, right of priority to re-employment, seniority rules in cases where hours are cut instead of redundancy and for notification of expiration of fixed-term employment periods according to Section15 of the Employment Protection Act (also applies to notice).
 8. Those employed under a current ALVA contract on 1 October 2022 are to be considered as employed according to SÄVA in the application of the rules regarding notification of expiration of fixed-term employment periods (Section 15) and right of priority to re-employment (Section 25). This entails that an employee with an ALVA contract has a right to notification after 9 months instead of 12 months and the right of priority to re-employment in a new SÄVA applies after 9 months, calculated from 1 October 2022.
 9. The transition provisions between ALVA and SÄVA regulate that a person employed under a SÄVA contract after 30 September 2022 will be able to count the employment period under ALVA retroactively as of 1 March 2022 in the calculation of when the employment turns into indefinite term employment. 
 10. During the transition period to the new rules, it is primarily the start date of employment that determines the basis for fixed-term employment, which means that all fixed-term employment started after 30 September 2022 will be based on SÄVA. This also applies to temporary employees, as they accept a new employment contract for each period they work. 
 11. Employees under a current ALVA contract on 1 October 2022 will be covered by the current rules for the transition to indefinite term employment i.e. two years. 

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.