Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyhetsbrev från sektionen HR - nr 5 2022

LU-gemensam HR-information för HR-funktioner, chefer och ledare

Innehåll i detta nummer:

HR Newsletter no 5 2022, in English

Content:


Mer och nytt stödmaterial för rekrytering, introduktion och mottagande av internationell personal 

Under fliken Rekrytering på HR-webben finns det nu möjlighet för chefer att få inblick i en generell lärarförslagsnämndsprocess – vad chefen förväntas göra och varför det ibland tar lång tid att rekrytera biträdande universitetslektor (BUL), universitetslektor (UL) eller professor.

Sidorna håller på att översättas till engelska.  

Introduktion av nya medarbetare

Under fliken Introduktion finns nytt stödmaterial för chefer och HR-funktioner, att använda vid planering och förberedelser inför introduktion av nya medarbetare.

Ta emot internationell personal

Under fliken Internationell personal på HR-webben finns även nytt stödmaterial för mottagande av internationell personal.

Welcome guide för internationella medarbetare

En ”Welcome guide” håller på att tryckas upp och finns publicerad på Staff pages, för målgruppen internationell personal.


Ny webbinformation om akademiska befattningar, doktoranders anställningsvillkor och rekrytering genom lärarförslagsnämnd

För den som är nyfiken på universitetets olika akademiska befattningar finns nu en generell beskrivning på universitetets externa webbplatser lu.se och lunduniversity.lu.se.

Ansökningar som hanteras av lärarförslagsnämnd

På webbplatserna finns även en översikt över vad som händer med ansökan när någon söker en anställning som hanteras av en lärarförslagsnämnd.

Anställningsvillkor för doktorander

På Medarbetarwebben och Staff Pages finns samlad information om anställningsvillkor för doktorander. Det kommer inom kort även att finnas en schematisk bild över akademiska karriärvägar vid Lunds universitet. 

Denna information kommer även att förmedlas till målgruppen medarbetare i nyhetsbrevet LU Nytt/LU News.

HR Excellence in Research Award

Allt nytt informations- och stödmaterial som beskrivs ovan har tagits fram som ett resultat av den första handlingsplanen inom ramen för universitetets certifiering HR Excellence in Research Award.


Höstens lönerevision är i full gång

Det som är aktuellt just nu inom årets lönerevision är att universitetets doktorander får sina lönehöjningar, som gäller från och med revisionsdatum 1 oktober, utbetalda med novemberlönen.

Det är också snart dags för chefer att påbörja lönesättande samtal med medarbetare som är medlemmar i Saco-S, eller oorganiserade. Nya löner för medlemmar i OFR och Seko kommer att fastställas genom förhandling med OFR respektive Seko, i vilka chefernas löneförslag ligger till grund. Dessa medarbetare kommer därmed att bli delgivna sina nya löner först när universitetet och OFR respektive Seko är helt överens om samtliga individuella löner.  

Verksamheternas HR-funktioner ger chefer löpande information och stöd i processen, och HR-webbens sida om lönerevision, för chefer och HR-funktioner, uppdateras löpande.

Vid frågor om lönerevisionen uppmanas anställda att kontakta sin närmaste chef. Det finns även universitetsövergripande information om lönerevisionen på Medarbetarwebben och Staff pages:

Nyheter om lönerevisionen, för medarbetare, förmedlas i det universitetsövergripande nyhetsbrevet LU Nytt/LU News. 


En liten dag om ledarskap – på engelska den 20 december

Introduktionskursen "En liten dag om ledarskap" ges nu på engelska, den 20 december. Kursen kallas "A Little Day on Leadership" och finns att läsa om i Kompetensportalen. Antalet platser är begränsat. 

Anmälan görs i Kompentensportalen


Platser kvar på workshop för chefer den 17 november: Kränkningar och trakasserier 

Workshop:en 

  • tar ut tar upp begreppsdefinitioner, 
  • reder ut arbetsgivarens och medarbetarens rättigheter och skyldigheter, 
  • ger exempel på hur vi som arbetsgivare kan arbeta med förebyggande insatser,  
  • ger kunskap om det stöd som finns för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. 

Efter avslutad kurs ska du som chef ha kunskap i hur du kan påbörja en korrekt hantering av misstänkt kränkande särbehandling/trakasseri/sexuell trakasseri och hur du ska kunna arbeta mot diskriminering och för en god arbetsmiljö.  

Kursen ges på svenska, i klassrum.

Gå till Kompetensportalen för mer information och anmälan.

Information om kursen har även förmedlats till nätverket LUHR för vidare spridning till chefer.


Ny workshop för chefer: Riskhantering – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Kursen introducerar dig som chef till de verktyg som finns och ger en praktisk handledning till hur risker i arbetsmiljön ska upptäckas och hanteras. Kursen, som ges på svenska, är lärarledd och genomförs fysiskt. 

 Anmäl ditt intresse för kommande kurstillfällen via Kompetensportalen

Information om denna nya kurs har även förmedlats av LU Byggnad i nyhetsbrevet AMS, och av sektionen HR till nätverket LUHR för vidare spridning till chefer i verksamheterna.


Grundläggande utbildning för skyddsombud – kurstillfällen i januari öppna för anmälan

Sektionen HR, Företagshälsovården och universitetets överskyddsombud anordnar årligen en grundläggande utbildning för skyddsombud. Två nya kurstillfällen finns nu öppna för anmälan: den 18 januari kl 9-12 och den 26 januari kl 9-12.

Uppmana gärna verksamhetens skyddsombud att ta del av utbildningen. 

Mer information om utbildningen, och möjlighet att anmälan, finns i Kompetensportalen

Information om utbildningstillfällena har även förmedlats via överskyddsombuden och vid en informationsträff för skyddsombud i oktober. Informationen kommer även att publiceras i nyhetsbrevet LU-nytt i mitten av november.  


HR Newsletter no 5 2022, in English

New and additional support material for recruitment, introduction and reception of international staff

Under the Recruitment tab on the HR website there is now the option for managers to get an insight into the general process of academic appointments boards – what managers are expected to do and why it sometimes takes a long time to recruit associate senior lecturers, senior lecturers or professors.

The pages are in the process of being translated into English.

Introduction of new staff members

Under the Introduction tab is new support material for managers and HR officers for use in planning and preparation prior to the introduction of new staff members.

Reception of international staff

Under the International Staff tab on the HR website there is also new support material for the reception of international staff.

Welcome Guide for international staff

A Welcome Guide is being printed at the moment and is also published online on the Staff Pages aimed at international staff.


New information on academic positions, doctoral student’s terms of employment and recruitment through an academic appointments board

If you are curious about the University’s different academic positions, there is now a general description on the University’s external websites lu.se and lunduniversity.lu.se

Applications processed by an academic appointments board

The websites also include an overview of what happens to an application when someone applies for a position that is processed by an academic appointments board.

Terms of employment for doctoral students

The Staff Pages provide compiled information on terms of employment for doctoral students. A schematic diagram of academic career paths at Lund University will be added soon. 

This information will also be disseminated to employees in the newsletter LU Nytt/LU News.

HR Excellence in Research Award

All the new information and support material described above has been produced as a result of the first action plan within the framework of the University’s certification, the HR Excellence in Research Award.


The autumn salary review is in full swing 

In the current phase of the year’s salary review, the University’s doctoral students are to receive their salary increases, which apply from the review date of 1 October, and will be paid with the November salary. 

It is also soon time for managers to start salary-setting appraisals with staff who are members of Saco-S and those who are not members of an employee organisation. New salaries for members of OFR and Seko will be determined through negotiations with OFR and Seko respectively, for which the managers’ salary proposals form the basis. These staff members will therefore be informed about their new salaries when the University, OFR and Seko are fully agreed on all individual salaries. 

HR officers at organisational units give managers continuous information and support in the process, and the HR website’s salary review page for managers and HR officers is regularly updated. 

If there are any questions about the salary review, employees are requested to contact their line manager. There is also university-wide information about the salary review on the Staff Pages: 

News about the salary review for staff is included in the university-wide newsletter LU Nytt/LU News.


A Little Day on Leadership – in English, 20 December

The introductory course in leadership, and subsequent workshop, will be offered in English on 20 December. You can find out more about the course, called A Little Day on Leadership, on Kompetensportalen.

Places are limited and the registration deadline is 19 December. 

Register via Kompentensportalen