Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hantera semester

Här hittar du som chef information om förläggning av semester och sparad semester.

Semesterlagen syftar främst till att ge alla anställda möjlighet till betald ledighet för vila och rekreation. Semesterlagen innehåller tre förmåner: semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Alla anställda i Sverige har rätt till 25 semesterdagar det vill säga fem veckors semester. Statligt anställda har genom Villkorsavtalen fler än 25 semesterdagar samt rätt till betald semester redan första året som anställda.

Det är åldern som avgör hur många semesterdagar en anställd har rätt till:

  • 28 dagar till och med året man fyller 29 år.
  • 31 dagar från och med det året man fyller 30 år.
  • 35 dagar från och med det året man fyller 40 år.

Intjänandet av antalet betalda semesterdagar är relaterat till arbetstagarens anställningstid under intjänandeåret. Intjänandeåret är det år en anställd tjänat in sin semester. Semesteråret är det år en anställd har rätt att ta ut intjänad semester. Inom universitetet är kalenderåret både intjänandeår och semesterår.

En nyanställd har rätt till betald semester redan första året som anställd men antalet betalda semesterdagar minskar ju senare på året anställningen påbörjas. En anställd som inte tjänat in full årssemester har rätt till ytterligare (obetald) semester med så många dagar att den sammanlagda semestern för året uppgår till fem veckor. Påbörjas anställningen den 1 september eller senare har den anställde rätt till fem dagars ledighet. Ledigheten kan alltså vara betald eller obetald beroende på hur många semesterdagar som tjänas in under året.

Tänk på att viss frånvaro reducerar antalet semesterdagar. Ta hjälp av din närmaste personalfunktion i denna fråga. 

Läs även allmän information om semester på Medarbetarwebben

Förläggning av semester

Du som chef är ytterst ansvarig inte bara för att semester för den anställde läggs ut, utan också för att semestern verkligen tas ut. Syftet med semester är att en anställd ska få möjlighet till vila och rekreation. Därför ska till exempel inte sjukdagar bytas mot semesterdagar, då syftet med semestern inte uppnås. Hela årssemestern ska förläggas under året om det inte finns särskilda skäl eller att den anställde önskar spara semester. En anställd som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare kalenderår. Minst 20 dagar ska alltså förläggas.

Det är du som chef som bestämmer när semestern ska förläggas utifrån dina anställdas önskemål. Detta ska göras i god tid innan huvudsemestern påbörjas.

Det är viktigt att ha rutiner kring semester på varje arbetsplats.

Lärare

Lärarnas semester förläggs i enlighet med Arbetstidsavtalet för lärare. Detta innebär att hela semestern läggs ut per automatik i en följd från och med första måndagen efter midsommarhelgen. All semester förläggs till denna tid. Normalt behöver således en lärare inte lämna in någon semesteransökan. En enskild lärare kan komma överens med dig som chef om att förlägga hela eller delar av semestern vid annan tidpunkt eller spara semester. Närmare information om detta finns i 10 § i råd och anvisningar till arbetstidsavtalet för lärare och i dokumentet om hantering av lärarsemester i Primula.

Råd och anvisningar till lokalt avtal om arbetstid för lärare m.fl. vid Lunds universitet (PDF, 953 kB, nytt fönster)

Länk till hantering av lärarsemester i Primula (PDF 47 kB, nytt fönster)

Doktorander

Doktoranderna ansöker om semester i SSC Primula enligt de rutiner som gäller på arbetsplatsen. Både ur ett arbetsmiljöperspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv är det viktigt att doktorander tar ut hela sin årssemester, företrädesvis efter midsommar då lärares semester normalt förläggs.

T/A-personal

För T/A-personal finns ingen automatik vad gäller semesterns förläggning. I stället ska arbetsgivaren lägga ut semester efter samråd med arbetstagaren, vilket normalt sker med utgångspunkt i en inlämnad semesteransökan via Primula webb.

Semester ska läggas ut sammanhängande minst fyra veckor under juni, juli och augusti om man inte är överens om annat eller om det föreligger särskilda skäl.

Semestern ska normalt läggas ut med en framförhållning om minst två månader.

Tänk på att även beakta eventuella föräldraledigheter i semesterplaneringen.

Semester för anställda med koncentrerad arbetstid

Med koncentrerad arbetstid menas att en anställd arbetar färre än fem dagar i genomsnitt per vecka, det vill säga har någon helt ledig dag under veckan.

För att den som endast arbetar vissa dagar i veckan inte ska få längre semesterledighet måste semesterdagarna räknas om. Detta görs automatiskt i SSC Primula i samband med ansökan om semester. Beräkningen görs utifrån det schema som finns registrerat i SSC Primula och det är därför viktigt att den som arbetar koncentrerad deltid kontrollerar att schemat i SSC Primula är uppdaterat och överensstämmer med arbetstiderna. Eventuella ändringar i schemat meddelar den anställde själv via SSC:s kundserviceportal.

Om ni inte är överens om semesterns förläggning

Kontakta alltid närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande vid oenighet kring semesterns förläggning.

Sparade semesterdagar

Varje anställd som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare semesterår. En anställd får ha maximalt 30 sparade semesterdagar. Om en anställd per den 1 januari 2018 har fler än 30 sparade dagar får de överskjutande dagarna tas ut under en femårsperiod fram till den 31 december 2022. Innan sparad semester kan tas ut måste innevarande års semesterdagar användas först.

Den som vill använda sparade semesterdagar måste meddela arbetsgivaren detta i samband med semesteransökan eller minst två månader i förväg.

Om en viss del av semestern på grund av den anställdes sjukdom eller av andra särskilda skäl inte har kunnat läggas ut under året, omvandlas den till sparad semester. Om den outtagna semestern inte ryms inom de 30 dagar som får sparas, betalas semesterlön ut för det överskjutande antalet dagar. Detta innebär dock inte att en anställd får byta semesterledighet mot pengar.

 

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se