Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantering av situation då person/er i arbets- eller studentgrupper har insjuknat i covid-19

Nedanstående information är framtagen av sektionen Företagshälsovården och sektionen HR.


Ta hjälp av stöddokumenten


FAQ:s


Vad ska jag som chef göra om en medarbetare eller student har exponerats för det nya coronaviruset i samband med arbetet?

Misstänker man att en anställd/student exponerats för coronavirus i samband med arbete är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Har en anställd/student med konstaterad Covid-19 exponerat annan anställd/student för coronavirus i samband med arbete ska det anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Det ska dessutom dokumenteras enligt §11 i AFS 2018:4 Smittrisker.

Exponeras anställd/ student för coronavirus genom sin yrkesutövning till exempel vid vård av patienter med Covid-19 eller på laboratorium där coronavirus hanteras ska allvarligt tillbud anmälas till Arbetsmiljöverket. Om den som exponerats insjuknar ska dessutom anmälan om arbetsskada göras till Försäkringskassan. 

Anmälningarna ska även göras retroaktivt om arbetsgivaren får kännedom om att en misstänkt eller konstaterad exponering skett tidigare. 

Följ instruktion på sidan Tillbud och arbetsskada  

Bör jag som chef/verksamhetsansvarig informera mina anställda om att en av deras kollegor har eller misstänks ha covid-19?

Som regel räcker det med att du informerar den enhet/grupp som är direkt berörd, det vill säga de som vistats i den del av verksamheten vid aktuell tidpunkt som du fått information om.

Du bör i regel inte informera om vilken person det är som är smittad. Om du tycker att det skulle kunna finnas särskilda skäl att ändå göra det och du fått tillåtelse av den som har Covid-19 att göra detta, kan du ringa till Smittskydd Skåne på 040-337180 (växel) först för att stämma av. Du bör aldrig informera andra om vem som har Covid-19 om du inte har fått personens tillåtelse.

Källa: Smittspårningsinformation från Smittskydd Skåne, till chefer utanför vården, lagledare med flera (webbplatsen Vårdgivare Skåne). Ta gärna del av hela dokumentet för mer information.

Läs mer om patientsekretess på sidan om sjukskrivning och läkarintyg

Håll arbetsplatsens skyddsombud uppdaterat om läget på arbetsplatsen. Vid behov av rådgivning, kontakta Företagshälsovården: fhv_foretagshalsov [at] fhv [dot] lu [dot] se 


Vad gör jag som verksamhetsansvarig om en anställd meddelar att hen är sjuk med milda symptom?

Hänvisa den anställde till 1177 Vårdguiden, för provtagning. Uppmana personen att stanna hemma tills hen har fått resultatet av provtagningen.

Enligt 1177 Vårdguiden ska personer som har symtom kortare tid än 24 timmar stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gått över. Detta för att vara säker på att personen är frisk. Personer som har symtom längre tid än 24 timmar men inte har provtagit sig för Covid-19 ska stanna hemma tills det har gått minst sju dygn sedan insjuknandet och personen mår betydligt bättre samt varit feberfri i två dygn.


Vad gör jag som kursansvarig/verksamhetsansvarig om en student meddelar att hen är sjuk med milda symptom?

Hänvisa studenten till 1177 Vårdguiden, för provtagning. Uppmana personen att stanna hemma tills hen har fått resultatet av provtagningen.

Enligt 1177 Vårdguiden ska personer som har symtom kortare tid än 24 timmar stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gått över. Detta för att vara säker på att personen är frisk. Personer som har symtom längre tid än 24 timmar men inte har provtagit sig för Covid-19 ska stanna hemma tills det har gått minst sju dygn sedan insjuknandet och personen mår betydligt bättre samt varit feberfri i två dygn.


Vad gör jag som verksamhetsansvarig om en eller flera anställda på arbetsplatsen har konstaterad covid-19?

Informera om att personen/personerna ska stanna hemma 7 dygn varav 2 av dessa dygn ska vara feberfria inför återgång till arbete, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Personen/personerna med konstaterad Covid-19 får instruktioner från vården om hur situationen ska hanteras. Säkerställ att de smittade personerna fått instruktioner från vården om vem hen ska kontakta och hur hen ska förhålla sig. Har personen inte fått någon information så ska personen uppmanas att själv kontakta Smittskydd Skåne.

Resultat från provtagningen och information om var personen/personerna arbetar går till Region Skånes centrala smittspårningsenhet. Enheten initierar smittspårning samt diskussion om eventuella andra åtgärder som kan bli aktuella.

Om flera individer har konstaterats ha Covid-19 och du som chef/verksamhetsansvarig inte kontaktas av smittspårningsenheten, ta kontakt med sektionen Företagshälsovården fhv_foretagshalsov [at] fhv [dot] lu [dot] se

Om personen/personerna med konstaterad covid-19 har milda symptom, överväg möjligheteten att arbeta hemifrån. Läs mer om arbete hemifrån. Vid behov, ta stöd av din närmaste HR-funktion i din bedömning.

Håll arbetsplatsens skyddsombud uppdaterat om läget på arbetsplatsen. Kontrollera och uppdatera den kontinuitetsplan/risk- och konsekvensbedömning som varje fakultet har genomfört i samband med utbrottet av covid-19. Planen tar hänsyn till olika scenarier för hur verksamheten ska kunna fortsätta vid förekomst av ett utbrott av Covid-19 bland de anställda.


Vad gör jag som kursansvarig/verksamhetsansvarig om en eller flera studenter som går samma kurs eller studerandegrupp har konstaterad covid-19?

Informera om att personen/personerna med bekräftad Covid-19 ska stanna hemma minst 7 dygn och att återgång till undervisningslokalerna ska ske efter 2 feberfria dygn, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Resultat från provtagningen och information om var personen/personerna studerar går till Region Skånes centrala smittspårningsenhet. Enheten initierar smittspårning samt diskussion om eventuella andra åtgärder som kan bli aktuella. Säkerställ att de smittade personerna fått instruktioner från vården om vem hen ska kontakta och hur hen ska förhålla sig. Har personen inte fått någon information så ska personen uppmanas att själv kontakta Region Skånes centrala smittspårningsenhet.

Överväg tillsammans med dekan/motsvarande huruvida digital undervisning ska erbjudas, helt eller delvis, och under hur lång period digital undervisning ska genomföras. 

Håll arbetsplatsens skyddsombud uppdaterat om läget på arbetsplatsen.


Hur får jag som chef/verksamhetsansvarig reda på om en anställd har konstaterad covid-19?

Den som har insjuknat är skyldig, i enlighet med den så kallade skyddsplikten, att följa läkarens rekommendationer och instruktioner samt att informera de personer som hen har kommit i kontakt med och som har identifierats vid läkarbesöket om att hen bär på smittan.

Smittskyddslagens skyddsplikt omfattar inte per automatik chefer/kursledare etc. Anställda eller studenter som har varit på arbetsplats/campus under perioden då de varit smittsamma, rekommenderas att informera närmaste chef/kursansvarig.

Om flera personer från samma enhet är smittade kan chefen för enheten komma att bli kontaktad av Region Skånes centrala smittspårningsenhet.  


Hur får jag som verksamhetsansvarig reda på om en student har konstaterad covid-19?

Den som har insjuknat är skyldig, i enlighet med den så kallade skyddsplikten, att följa läkarens rekommendationer och instruktioner samt att informera de personer som hen har kommit i kontakt med och som har identifierats vid läkarbesöket om att hen bär på smittan.

Smittskyddslagens skyddsplikt omfattar inte per automatik chefer/kursledare etc. Anställda eller studenter som har varit på arbetsplats/campus under perioden då de varit smittsamma, rekommenderas att informera närmaste chef/kursansvarig.

Om flera personer från samma enhet är smittade kan verksamhetsansvarig chef komma att bli kontaktad av Region Skånes Centrala smittspårningsenhet.


Kan jag som chef/verksamhetsansvarig ställa krav på att en anställd med misstänkt covid-19 genomgår test? 

Nej, arbetsgivaren kan inte ställa krav på denna typ av kroppsligt ingrepp (i enlighet med Regeringsformen 2:6).


När får en person som varit hemma med misstänkt covid-19 komma tillbaka till arbetsplatsen/fysisk undervisning?

Enligt 1177 Vårdguiden ska personer som har symtom kortare tid än 24 timmar stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gått över. Detta för att vara säker på att personen är frisk.

Personer som har symtom längre tid än 24 timmar men inte har provtagit sig för covid-19 ska stanna hemma tills det har gått minst sju dygn sedan insjuknandet och personen mår betydligt bättre samt varit feberfri i två dygn.

Läs mer på sidan När ska jag stanna hemma? på webbplatsen 1177.se

Läs mer på sidan Skydda dig och andra på Folkhälsomyndighetens webbplats


När får en person som varit hemma med konstaterad covid-19 komma tillbaka till arbetsplatsen/fysisk undervisning?

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att personen ska stanna hemma i 7 dygn varav 2 av dessa dygn ska vara feberfria inför återgång till arbetsplats/fysisk undervisning.

Läs mer på sidan När ska jag stanna hemma? på webbplatsen 1177.se

Läs mer på sidan Skydda dig och andra på Folkhälsomyndighetens webbplats


Förväntas jag som enskild chef ha kontakt med Smittskydd Skåne?

Om flera personer från samma enhet är smittade kan chefen för enheten komma att bli kontaktad av Region Skånes centrala smittspårningsenhet. 


Har anställda rätt till ersättning för provtagning för covid-19 (vid symptom eller antikroppstest)? 

I Villkorsavtalen regleras bland annat ersättningar med anledning av sjukvård. Covid-test och antikroppstest omfattas inte av sjukvård och ersätts därför inte.

Det finns inte möjlighet till provtagning på Lunds universitet, utan all provtagning i Skåne organiseras och administreras via 1177 Vårdguiden. Anställda som har symptom och vill testa sig för covid-19, eller vill göra ett antikroppstest, ska vända sig till 1177 Vårdguiden. 

Läs mer på 1177:s webbplats, om provtagning för Covid-19

Kontakt

Vid frågor - kontakta din närmaste chef, din lokala HR-funktion eller (i det fall det finns) din verksamhets lokala coronasamordnare. 

Företagshälsovården
fhv_foretagshalsov [at] fhv [dot] lu [dot] se