Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbeta hemifrån

Du som chef bedömer om det är motiverat att dina anställda arbetar hemifrån. Bedömningen ska utgå från aktuellt rektorsbeslut.

Aktuellt rektorsbeslut (211222) 

Medarbetare som inte behöver vara på arbetsplatsen med hänsyn till verksamhetens behov och arbetsuppgifternas art ska arbeta hemifrån från och med den 23 december 2021 till den 31 januari 2022.

Till nödvändig verksamhet räknas undervisning och examination som genomförs i universitetets lokaler.

Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Aktuella rektorsbeslut finns på Medarbetarwebben


Längre ned på sidan:

Utdrag ur Vägledning för arbetsmiljö och lokaler (211222)


Hemarbete innebär arbete på bostadsadressen. Annan plats ska på förhand godkännas av närmaste chef. Detta utifrån flera aspekter, till exempel arbetsmiljö och försäkring. Universitetet avråder ifrån arbete utomlands som inte är tjänsteresa eller regleras genom URA-kontrakt.  

Det är du som chef som avgör, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, om en anställd ska utföra arbete på plats. 

Den anställde kan inte själv besluta att utebli från arbetet. Att utebli från arbetet utan att detta på förhand har godkänts av dig som chef utgör olovlig frånvaro. För hantering av olovlig frånvaro kontakta din lokala HR-funktion. 

Om du som chef av arbetsmiljöskäl bedömer att en anställd inte ska komma till arbetsplatsen och beordrar den anställde att stanna hemma, ska lön betalas även om den anställde med hänsyn till arbetsuppgifternas beskaffenhet inte kan arbeta hemifrån.  

Du som chef bedömer hur länge det kan vara aktuellt för en anställd att arbeta hemifrån, med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och övriga omständigheter som råder i det individuella fallet. 

Läs mer om att leda och fördela arbetet (utdrag ur Vägledning för arbetsmiljö och lokaler, 211222)

Flextid

Flextidsavtalet gäller som vanligt för teknisk och administrativ (T/A)-personal som arbetar hemifrån.

Läs mer om flextidsavtal för teknisk och administrativ personal 

Sjukanmälan

En anställd som blir sjuk vid arbete hemifrån ska sjukanmäla sig enligt gällande regler och rutiner.

Läs mer om universitetets rutiner för anmälan om sjukfrånvaro (Medarbetarwebben)

Anställda som tillhör riskgrupper

Hemarbete kan i vissa fall vara en lämplig åtgärd för anställda som tillhör en riskgrupp. Det är du som chef som gör bedömningen. Personer som tillhör en riskgrupp ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Folkhälsomyndighetens råd och information till riskgrupper

Arbetsmiljöansvar vid arbete hemifrån

Du som chef har arbetsmiljöansvaret även för anställda som arbetar hemifrån. Du måste göra en risk- och konsekvensbedömning av den individuella arbetsmiljön. Risk- och konsekvensbedömningen ska uppdateras vid behov. 

Läs mer om risk- och konsekvensbedömningar (utdrag ur Vägledning för arbetsmiljö och lokaler, 211222)

Regelbundna avstämningar med varje anställd är en förutsättning för att säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö.

För anställda som mår dåligt finns alternativet att vistas på arbetsplatsen för att upprätthålla rutiner i vardagen. Arbetsgivaren ska då säkerställa att arbetsmiljön uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd för arbetsplatser för att förhindra smitta.  

Läs mer om att fånga upp tidiga tecken på stress när vi jobbar hemifrån (Partsrådet)

Arbetsskador och tillbud som inträffar i samband med arbetet hemma ska anmälas enligt gällande regler och rutiner. Du som chef har ett rehabiliteringsansvar. Försäkringsfrågor bedöms i efterhand.

Läs mer om tillbud och arbetsskador

Läs mer om LU:s rehabiliteringsprocess 


Utdrag ur Vägledning för arbetsmiljö och lokaler 211222)

Fortsätt att informera

Fortsätt att påminna personal och studenter om att hålla avstånd, att stanna hemma vid symptom som kan bero på covid-19 samt att ha god handhygien. För vägledning om vad som gäller vid symptom finns aktuell information på vårdguiden 1177.se. 

Fortsätt gärna med anslag och informationsskärmar om det finns tillgång till det. Det är även viktigt att ha beredskap för att det kan komma ändrade och skärpta rekommendationer i samhället.

Risk- och konsekvensbedömning

Arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter gäller som vanligt. 

Under pågående pandemi behöver arbetsmiljön riskbedömas oftare än vanligt eftersom läget hela tiden förändras. 

Du som är chef med arbetsmiljöansvar ska genomföra risk- och konsekvensbedömningar tillsammans med skyddsombudet i din verksamhet. Olika parametrar behöver vägas in i det arbetet, till exempel antal anställda och antal studenter som kan vistas samtidigt i respektive lokal, samt lokalernas storlek.

Du kan ta stöd i arbetet med risk- och konsekvensbedömningen, samt i andra arbetsmiljörelaterade frågor. Kontakta närmaste personalsamordnare, arbetsmiljösamordnare eller din närmaste chef. Skyddsombudet i din verksamhet är också ett viktigt bollplank för dig. Vid behov kan du även kontakta Företagshälsovården som bistår med stöd i dessa frågor. 

För dig som har verksamhet i delade lokaler är det viktigt att det sker en samordning med övriga verksamheter som finns i samma hus/lokal. Ta stöd av din husprefekt eller motsvarande. 

Läs mer om hur en risk- och konsekvensbedömning går till.

Att leda och fördela arbetet

Som chef är det du som ansvarar för att leda och fördela arbetet inom din verksamhet. Du beslutar om närvaro på arbetsplatsen och har befogenhet att säga ifrån till anställda när rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten/rektorsbeslut etcetera överskrids, till exempel i fråga om antal anställda i mindre utrymmen. Givetvis gäller även strikt symptomfrihet för att vistas i lokalerna.

Distansarbete

Eventuella ingångna överenskommelser om distansarbete för T/A-personal är underordnade rektorsbeslut STYR 2021/771 om närmaste chef bedömer att arbetet ska utföras från hemmet och träder åter i kraft vid upphävande av rektorsbeslutet i fråga.

Förtydligande av begreppen distansarbete och arbete hemifrån

  • Distansarbete: frivillig skriftlig överenskommelse, regleras av riktlinjer för distansarbete för T/A-personal.
  • Arbete hemifrån: arbetsgivaren arbetsleder personalen till arbete i hemmet, det vill säga tvingande genom arbetsledning, regleras bara i rektorsbeslut.
  • Lärare: närvaro på arbetsplatsen med utgångspunkt i verksamhetens behov, regleras i arbetstidsavtal för lärare.

För samtliga begrepp ovan kan nämnas att samma kringliggande regelverk gällande arbetsmiljö och försäkring gäller som vanligt, det vill säga som om arbetet hade utförts på plats. Tillämpningen av försäkringsreglerna ger en striktare tolkning när arbetet utförs någon annanstans än i arbetsgivarens lokaler.

Transport av utrustning

Behöver en anställd hjälp med att transportera arbetsutrustning (skärm, stol etc) till hemmet? Universitetsposten kan i viss mån hjälpa till att transportera lättare gods i centrala Lund eller hjälpa dig att boka en upphandlad budfirma. Universitetsposten är ett alternativ till att transportera arbetsutrustning via PostNord eller taxi.

Kontakt
universitetsposten [at] service [dot] lu [dot] se