Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Exempel på upplägg för urvalsdag

Exemplet är baserat på upplägg från LTH.

Innehåll på sidan:


Att anordna urvalsdagar

En rekryteringsprocess ska noga iaktta principer och regler om likabehandling, saklighet och transparens. Ett beslut om anställning ska baseras på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet, och i beredningen ska frågor om jäv noga beaktas. Rekryteringen av lärare ska syfta till att finna lärare med bästa möjliga kompetens och potential för de uppgifter anställningen avser.

Syfte och fördelar med urvalsdagar

Att anordna urvalsdagar i slutet av en rekryteringsprocess är ett sätt att säkerställa att vi rekryterar de mest kvalificerade lärarna. Efter att ansökningarna har granskats av sakkunniga bjuder vi därför in de mest meriterade kandidaterna till urvalsdagar, där får vi möjlighet att utvärdera toppkandidaterna ytterligare, samt möjlighet att visa upp verksamheten för kandidaterna.

Viktigt att komma ihåg är att det inte bara är vi som rekryterar som ska få intryck av kandidaterna, utan även att kandidaterna ska få möjlighet att bilda sig en uppfattning av oss. Ett gott bemötande ökar möjligheterna till framtida potentiella samarbeten - även med dem som inte får anställning vid den aktuella rekryteringen.

Urvaldagens innehåll

Urvalsdagarna har traditionellt hållits i fysiska lokaler på fakulteten. Efter pandemins start 2020 har verksamheten anpassat sig till rådande omständigheter och hållit urvaldagar online. Oavsett om urvalsdagarna hålls på plats på fakulteten eller online, så bör de innehålla dessa moment:

  • Återkoppling på test (personlighetstest och/eller logiktest). Testen och återkopplingen till kandidaterna, bör sker ca 1-2 veckor före urvalsdagarna.
  • Arbetsprov, oftast i form av en provföreläsning eller en presentation.
  • Intervju 1: till exempel fokus på vetenskap, pedagogik och ledarskap.
  • Intervju 2: till exempel fokus på kandidatens professionella bakgrund och förmågor, samt information om själva anställningen.

Urvalsdagar kan även innehålla följande moment:

  • Forskningsseminarium.
  • Rundvandring (virtuell eller fysisk – en virtuell kan med fördel skickas ut någon vecka innan urvaldagarna).
  • Möte med avdelningens personal, dvs framtida potentiella kollegor (individuella eller i grupp).

Förberedelser 

Urvalsdagarna ska ses som ett komplement till ansökningshandlingar och sakkunnigutlåtanden. Syftet är att samla in så mycket information som möjligt, för att i slutändan kunna fatta ett välgrundat beslut om vem som ska föreslås för anställning. Institutionen behöver fundera noggrant över vad de vill få ut av urvalsdagarna och planera arbetsprov och intervjufrågor utifrån det.

Ansvarsfördelning

Lärarförslagsnämnden fattar beslut om vem som ska föreslås för anställning. Det sker vid ett nämndsmöte efter att urvalsdagarna har genomförts. För att effektivisera processen kan nämnden utse en rekryteringskommitté som deltar vid urvalsdagarna. Rekryteringskommittén består av två lärarrepresentanter och en studeranderepresentant från nämnden. Därutöver ingår även minst en representant från institutionen (oftast prefekt och/eller avdelningsföreståndare).

HR-LFN har det övergripande ansvaret för organisering av urvaldagar. HR-LFN bokar datum för urvalsdagar, begär in instruktioner gällande provföreläsning/annat arbetsprov från institutionen, sammanställer en inbjudan till kandidaterna med program, instruktioner samt schema och sköter kontakten med kandidaterna. HR-LFN kallar rekryteringskommittén till ett förmöte där programmet gås igenom och intervju 1 (fokus på vetenskap, pedagogik och ledarskap) förbereds.

Institutionen är ansvarig för att ta fram instruktioner gällande arbetsprovet. Om arbetsprovet är en provföreläsning ska institutionen ge förslag på ämne samt övriga instruktioner (till exempel tänkt målgrupp). En provföreläsning varar i 20 minuter och följs av en frågestund på 10 minuter. Väljer institutionen att arbetsprovet i stället ska bestå av en presentation, så ansvarar institutionen för att ta fram instruktioner gällande det. Institutionen ansvarar för att bjuda in medarbetare vid institutionen och studenter till provföreläsningen. Institutionen kan med fördel sammanställa en åhörarenkät för att på så sätt samla in feedback från publiken.

Vid urvalsdagarna är det institutionen som ansvarar för värdskapet. Institutionen ordnar med fika, bokning av lokaler (enligt instruktioner från HR-LFN) och andra praktiska delar. Vid urvalsdagen ska institutionen se till att de inbjudna kandidaterna blir väl omhändertagna, dvs att de visas runt, hänvisas en plats där de kan vistas vid pauser under dagen, samt att de blir bjudna på lunch.

Personalsamordnare för institutionen planerar och håller i Intervju 2, tillsammans med en institutionsrepresentant (vanligtvis rekryterande chef).

Testansvarig personalsamordnare från fakulteten ansvarar för att inför urvalsdagarna skicka ut tester till kandidaterna och därefter analysera resultatet. Testansvarig återkopplar resultatet till kandidaterna inför eller alternativt under själva urvalsdagarna, samt delger rekryteringskommittén resultatet. Har fakulteten ingen testansvarig, kan testerna avropas från upphandlade rekryteringstjänster.

Läs mer om universitetets upphandlade rekryteringstjänster

Efter urvalsdagen

När alla inbjudna kandidater har utfört samtliga moment vid urvalsdagarna samlas rekryteringskommittén, övriga institutionsrepresentanter, personalsamordnare och HR-LFN för ett slutmöte. Vid mötet sammanfattas urvalsdagarna och kandidaterna utvärderas. Varje kandidat gås igenom i turordning och en samlad bedömning görs utifrån ansökningshandlingar, sakkunnigutlåtanden och samtliga delmoment under urvalsdagarna. Detta leder fram till att rekryteringskommittén gör en bedömning om vem de anser ska föreslås för anställning och en motivering till varför.

HR-LFN skriver, med hjälp av rekryteringskommittén, minnesanteckningar från slutmötet. Lärarförslagsnämnden får sedan ta del av minnesanteckningarna. Dessa utgör sedan beslutsunderlag, när nämnden vid kommande nämndsmöte fattar beslut om vem som ska föreslås för anställning.

Att planera ett arbetsprov

Nedan följer information om hur man tar fram instruktioner gällande arbetsprov (provföreläsningar och presentationer).

De inbjudna kandidaterna behöver få så bra förutsättningar som möjligt. Det är därför viktigt att instruktionerna är genomtänkta och välformulerade, och att de skickas till kandidaterna senast 14 dagar före urvalsdagarna. Institutionen behöver därför prioritera att skriva instruktioner till arbetsprovet så snart nämnden har fattat beslut om att bjuda in kandidater till urvalsdagar.

Provföreläsning

Syftet med en provföreläsning är att kandidaterna ska få möjlighet att visa sin pedagogiska förmåga i praktiken. 

Instruktioner för text om provföreläsning till kandidater

Börja med att besluta om vilket ämne som kandidaterna ska provföreläsa om. Ämnet behöver vara tydligt beskrivet (och avgränsat), och det behövs en omgivning, gärna i form av en kursplan. Fundera över om det är tänkt att vara första föreläsningen i en tänkt kurs? Eller början på ett delämne i kursen?

Beskriv vad kursen handlar om (kursens nivå, mål, innehåll). Beskriv målgruppen, det vill säga vem provföreläsningen ska anpassas för.

Avsluta med nedanstående text, eller liknande:

Upplägg av provföreläsning

Provföreläsningen är till för att du ska få möjlighet att visa hur du brukar undervisa i praktiken. Du får 20 minuter på dig och tanken är att du ska inleda en normallång föreläsning, du ska alltså inte komprimera en hel föreläsning till bara 20 minuter. Utgå från ditt vanliga upplägg och gör det i din vanliga takt, utifrån hur du använder presentationer, andra undervisningshjälpmedel och interaktion med studenter, så långt det är möjligt.

Avsatt tid

Du får 20 minuter för själva föreläsningen, därefter ges 10 minuter för frågor från publiken.

Andra förutsättningar att tänka på

Föreläsningen ska hållas på svenska /engelska. Institutionen/fakulteten kommer att bjuda in andra anställda och studenter till föreläsningen.

Vetenskaplig och pedagogisk presentation

Sammanställ instruktionerna till presentationen. Fundera över och skriv ner vad ni vill att kandidaterna ska presentera, tydliggör tidsåtgång (20 min vanligtvis, samt 10 min för frågor) samt tänkt målgrupp.

Exempel på instruktioner vetenskaplig och pedagogisk presentation

Exempel som använts vid rekrytering av BUL

Vi ber dig att hålla en presentation på 20 minuter (på svenska / engelska) där du beskriver din forskning, framtida forskningsplaner och hur du ser att det passar in i institutionens forskningsområden. Den vetenskapliga presentationen ska vara upplagd efter en publik som har en generell, men inte detaljerad, kunskap om ditt forskningsområde. Du ska också reflektera över hur du på ett pedagogiskt sätt förmedlar (ämne) till studenter.

Efter presentationen ges publiken möjlighet att ställa frågor under 10 minuter.

Deltagare: doktorander, lärare och forskare från alla ämnen inom institutionen, samt representanter för fakultetens lärarförslagsnämnd

Exempel som använts för rekrytering av professor

Vi ber dig att förbereda en presentation om 20 minuter kring din strategiska syn på forskning och undervisning i (ämne). Presentationen ska göras på (svenska/engelska). Vilken forskning och/ eller forskningsområde skulle du vilja etablera och hur skulle du göra det? Vad tänker du kring undervisning I (ämne), vilken typ av undervisning skulle du vilja etablera/utveckla hos oss?

Efter presentationen följer 10 minuter för frågor från publiken.

Deltagare: Lärarförslagsnämnden och inbjudna lärare och forskare från institutionen samt studenter.