Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anmälan avseende coronavirus/Covid-19

När en anställd/student exponeras för coronavirus i samband med arbete behöver vi som arbetsgivare rapportera och dokumentera detta. 

OBS!

Från och med den 1 april 2022 är coronaviruset inte längre klassificerat som samhällsfarlig sjukdom. Exponering för coronaviruset som sker från och med 1 april 2022 ska därför inte anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Exponering som skett senast den 31 mars 2022 ska dock anmälas enligt rutinerna som beskrivs på denna sida.

Om du har smittats av coronavirus i arbetet och fått sjukdomen covid-19 kan det vara en arbetsskada. Det gäller dig som

 • arbetar vid en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där du behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande
 • arbetar i ett laboratorium där coronaviruset hanteras
 • har blivit smittad i annat arbete och fått skador av covid-19 när sjukdomen var klassad som samhällsfarlig. Covid-19 var klassad som samhällsfarlig sjukdom under perioden 2 februari 2020 till och med 31 mars 2022.

Läs om hur du anmäler arbetsskada

Innehåll på sidan:


Misstänker man att en anställd/student exponerats för coronavirus i samband med arbete är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Har en anställd/student med konstaterad Covid-19 exponerat annan anställd/student för coronavirus i samband med arbete ska det anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Det ska dessutom dokumenteras enligt §11 i AFS 2018:4 Smittrisker.

Exponeras anställd/ student för coronavirus genom sin yrkesutövning till exempel vid vård av patienter med Covid-19 eller på laboratorium där coronavirus hanteras ska allvarligt tillbud anmälas till Arbetsmiljöverket. Om den som exponerats insjuknar ska dessutom anmälan om arbetsskada göras till Försäkringskassan. 

Definitioner

Misstänkt exponering

En anställd/student har i samband med arbetet varit i kontakt med anställd/student/annan person som misstänks vara sjuk i Covid-19.

Konstaterad exponering

En anställd/student har i samband med arbetet varit i kontakt med anställd/student/annan person som testats positivt för Covid-19. 

I samband med arbete

Händelser som ska rapporteras ska ha skett i samband med arbetet. Det kan vara på arbetsplatsen, i hemmet, i fält, under föreläsning/tentamen eller på annat ställe där arbete/studier utförs. Sker exponeringen under resan till eller från arbetsplatsen är det en situation utanför arbetet som inte ska rapporteras.

Yrkesmässig exponering

Exponering sker i samband med yrkesutövning där man exponeras för coronavirus vid till exempel behandling eller vård av patienter sjuka i Covid-19 eller smittförande material inom sjukvård eller om man arbetar med coronavirus på ett laboratorium.

1 Misstänkt exponering för coronavirus i arbetet

Om en exponering skett måste det bedömas i det enskilda fallet.

Gör så här:

 1. Anmälan görs på www.anmalarbetsskada.se - välj alternativet ”Anmäl allvarligt tillbud utan personskada”.
 2. Det PDF-kvitto som genereras av anmälan laddas ner, skrivs ut, signeras och skickas till: Registrator, Hämtställe 62, Box 117, 221 00 Lund.
 3. Registraturen diarieför ärendet.
 4. Informera berörd, skyddsombud, arbetsmiljösamordnare och prefekt. 
 5. Kopia av PDF-kvitto sparas av chef med personalansvar.

2 Konstaterad exponering för coronavirus i arbetet

När en anställd/student i arbete exponerats för konstaterat coronavirus ska detta anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket, dessutom ska det dokumenteras enligt AFS 2018:4 Smittrisker.

Om en exponering skett måste det bedömas i det enskilda fallet.

Gör så här:

 1. Anmälan görs på www.anmalarbetsskada.se - välj alternativet ”Anmäl allvarligt tillbud utan personskada”.
 2. Det PDF-kvitto som genereras av anmälan laddas ner, skrivs ut och signeras.
 3. Dokumentera exponeringsinformation (mall finns i högerspalten) via mallen för exponeringsdokumentation (Word, ny flik).  
 4. PDF-kvitto och exponeringsinformation (mall finns i högerspalten) skickas till: Registrator, Hämtställe 62, Box 117, 221 00 Lund.
 5. Registraturen diarieför ärendet.
 6. Informera berörd, skyddsombud, arbetsmiljösamordnare och prefekt. 
 7. Kopia av PDF- kvitto och exponeringsdokumentation (mall finns i högerspalten) sparas av chef med personalansvar. 
 8. Mer information om dokumentation av exponering för coronaviruset finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

3 Yrkesmässig exponering för coronavirus

När en anställd/student genom sin yrkesutövning exponerats för coronaviruset ska detta anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket, dessutom ska det dokumenteras enligt AFS 2018:4 Smittrisker.

Om den som exponerats insjuknar i Covid-19 ska anmälan om arbetssjukdom göras till Försäkringskassan.

Yrkesmässig exponering är när exponering för coronavirus sker i samband med yrkesutövning till exempel vid behandling eller vård av patienter sjuka i Covid-19, kontakt med smittförande material eller om man arbetar med coronavirus på ett laboratorium.

Gör så här:

Anmälan om allvarligt tillbud: Enligt rutin för konstaterad exponering, enligt punkt 2 ovan.

Anmälan av arbetssjukdom:

 1. Anmälan görs på www.anmalarbetsskada.se - välj alternativet ”Anmäl arbetssjukdom”.
 2. Det PDF-kvitto som genereras av anmälan laddas ner och signeras.
 3. PDF-kvitto skickas till: Registrator, Hämtställe 62, Box 117, 221 00 Lund.
 4. Registraturen diarieför ärendet.
 5. Informera berörd, skyddsombud, arbetsmiljösamordnare och prefekt. 
 6. Kopia av PDF- kvitto och exponeringsdokumentation (mall finns i högerspalten) sparas av chef med personalansvar. 

Uppmana berörd att begära ersättning från AFA försäkring, för student gäller Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Skicka ifylld blankett till Registrator.

Kontakt

Anne Link
Sektionschef Företagshälsovården
+46 46 222 32 88
anne [dot] link [at] fhv [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se

Robert Howe
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 01 80
robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se

Dokumentation av exponering