Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen, i samverkan och på ett universitetsgemensamt sätt. Läs mer om den årliga uppföljningen här.

Innehåll på sidan:


Det är viktigt att följa upp att arbetsmiljöarbetet är organiserat och bedrivs i enlighet med lagstiftningen och universitetets arbetsmiljöpolicy.

Vid Lunds universitet ska uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomföras

  • årligen
  • enligt metod och arbetsgång som fastställts av universitetet
  • i samverkan mellan arbetsgivaren och skyddsombud.

SAM-uppföljningen görs i verktyget SUNET Survey. Frågorna som ställs i uppföljningen hittar du i pdf-filerna nedan. Ta kontakt med din närmaste arbetsmiljösamordnare eller personalsamordnare för mer information om hur uppföljningen går till.

Relaterat material: Arbetsgång för årlig uppföljning av SAM (PDF 332 kB, ny flik)

Mall för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, på svenska (PDF, ny flik)

Mall för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, på svenska och engelska (PDF, ny flik)

Uppföljningen ska analyseras vilket till exempel kan göras med hjälp av en SWOT-analys (SWOT står för Strengths/Styrkor, Weaknesses/Svagheter, Opportunities/Möjligheter och Threats/Hot). 

Mall för riskbedömning (finns i högerspalten) 

Syftet med de årliga uppföljningarna är att identifiera styrkor och svagheter i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas på varje organisatorisk nivå – institution, fakultet (eller motsvarande) respektive universitetsgemensamt.

Årlig uppföljning på institution/motsvarande

På institutionsnivån är det du som verksamhetsansvarig chef som ska genomföra den årliga SAM-uppföljningen i samverkan med skyddsombud. Fakultetens arbetsmiljösamordnare finns som stöd för detta arbete. I dina uppgifter ingår att lämna en rapport över resultatet av uppföljningen till fakultetens/motsvarande lokala skyddskommitté.

I ditt ansvar ingår även att säkerställa att brister i arbetsmiljöarbetet åtgärdas. Brister som inte omedelbart kan åtgärdas skrivs in i en handlingsplan. Som chef ska du även löpande, dock senast efter sex månader, i samverkan med skyddsombud kontrollera om planerade åtgärder genomförts.

Årlig uppföljning på fakultet/motsvarande

Institutionernas rapporter över årlig uppföljning av SAM utgör underlag för fakultetens/motsvarande lokala skyddskommitté att, ur ett fakultetsperspektiv, bedöma hur arbetsmiljöarbetet fungerar och identifiera behov av åtgärder. Den lokala skyddskommittén ska även kontrollera att beslutade åtgärder genomförs och får önskat resultat. Varje dekan/motsvarande ansvarar för att en rapport över fakultetens arbetsmiljöarbete lämnas till den centrala skyddskommittén.

Årlig uppföljning på universitetsgemensam nivå

Med fakulteternas/motsvarande rapporter, som ett av flera underlag, tar den centrala skyddskommittén fram förslag till mål och handlingsplan för universitetets arbetsmiljöarbete. Uppföljning av handlingsplanen sker löpande.

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Hittar du inte det du söker på webbsidan?

Ta del av den mest efterfrågade universitetsövergripande HR-informationen eller ställ en fråga till sektionen HR.