Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utreda kränkande särbehandling

Du som är chef är skyldig att starta en utredning om kränkande särbehandling om någon av dina anställda upplever sig vara utsatta. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att utreda kränkande särbehandling

Innehåll på sidan:


Så fort du som chef har fått kännedom om upplevd kränkande särbehandling på din avdelning/institution/motsvarande, är du skyldig att agera genom att starta en utredning av situationen. Kan kränkande särbehandling konstateras ska åtgärder för att stoppa och förhindra upprepning sättas in så snart som möjligt. Vilka åtgärder du väljer att genomföra i ett specifikt fall beror på vad utredningen i just det fallet visar.

Bild2 utreda kränkande särbehandling
Klicka på bilden för att se den i PDF-format. Bilden innehåller länkar till de olika stegen i processen (PDF, 75kB, öppnas i ny flik).

 

Informationen om upplevd kränkande särbehandling kan komma direkt från personen som känner sig utsatt, från ett skyddsombud eller via Lunds universitets tillbudsrapportering. Du kan också få information genom egna iakttagelser. Skyldigheten att utreda uppgifter om kränkande särbehandling uppstår när det kommer till din kännedom att en anställd har upplevt eller upplever sig vara utsatt. Det krävs inga bevis för att något har hänt. Syftet med att utreda är att få tillräckligt med information och kunskap om situationen, så att utredaren kan bedöma om det rör sig om kränkande särbehandling eller om händelserna beror på något annat som behöver åtgärdas. Om kränkande särbehandling föreligger, ska du som chef tillsammans med din personalfunktion bedöma vilka åtgärder som måste genomföras för att få kränkningarna att upphöra.

Din utrednings- och åtgärdsskyldighet som chef gäller oavsett om kränkningen utförs av anställda eller studenter. Utredningsskyldigheten kan, i vissa fall, uppstå även om den upplevda kränkningen inträffar utanför arbetstid om den påverkar situationen på arbetet. Det kan handla om något som händer på vägen till eller från jobbet, eller på sociala medier.

Läs mer om hur du anmäler tillbud

Den som upplever sig särbehandlad på ett kränkande sätt av sin närmaste chef kan vända sig till någon i personalen, skyddsombudet eller närmast högre chef och berätta om det. I sådana fall är det alltid chefens chef enligt gällande delegationsordning som ansvarar för utredningen.

Utred kränkande särbehandling

En utredning av kränkande särbehandling kan variera i omfattning och utformning. Val av utformning beror på omständigheterna i den aktuella situationen. Utredningen görs med utgångspunkt i det systematiska arbetsmiljöarbetet och föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4. Följ rutinerna för ert systematiska arbetsmiljöarbete (undersök – riskbedöm – åtgärda – följ upp) och rehabiliteringsprocessen. Ta stöd av närmaste personalfunktion, arbetsmiljösamordnare, Företagshälsovården eller en extern konsult. Tänk på att även hålla skyddsombudet informerat.

I vissa fall kan det vara lämpligt att utredningen görs av någon annan än du som är chef. Den som ska genomföra utredningen bör ha tillräcklig kompetens, möjlighet att agera opartiskt och ha de berördas förtroende. Det är du som chef som ansvarar för att utredningen blir gjord och att den görs skyndsamt, med integritet och kvalitet.

Att genomföra en utredning kan innebära att

  • utse en utredare som är opartisk, har kompetens inom området och har parternas förtroende.
  • ta reda på vad som har hänt genom att samtala med den som upplever sig utsatt och den som pekas ut. Träffa dem separat och avskilt. Tydliggör att du dokumenterar samtalet.
  • samtala med andra som kan ha uppmärksammat något i enskilda möten. Var tydlig med att du dokumenterar det de säger.
  • kommunicera löpande med båda parter i utredningen.

Läs föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Viktigt att tänka på

  • Konstaterar utredningen att det inte handlar om kränkande särbehandling eller om det inte går att klart fastställa ska du meddela detta till alla berörda.
  • Båda parter (utsatt och utpekad) kan behöva stöd, exempelvis samtalsstöd som finns att få hos Företagshälsovården.
  • Rådgör med din närmaste personalfunktion om hur du ska informera dina eventuella andra anställda om pågående utredning och åtgärder.
  • Se till att både utsatt och utpekad får löpande kännedom om i vilket skede utredningen är, vad som ska hända härnäst och hur tidplanen ser ut.
  • Se till att både den utpekade och den utsatte får ta del av allt material som tillförts ärendet.

Dokumentera fortlöpande

Fortlöpande dokumentation av utredningen och åtgärderna är ett viktigt underlag för att kunna följa upp effekterna av åtgärderna. Är det ett fall som blir aktuellt för personalansvarsnämnden, måste allt ha dokumenterats noggrant och överskådligt.

Genom dokumentation kan du även upptäcka om de inträffade kränkningarna är del av ett större problem som kräver mer omfattande generella insatser.

Diarieföring och sekretess

Anmälningar eller kännedom om kränkande särbehandling ska dokumenteras och diarieföras. Får du en muntlig anmälan eller kännedom om misstankar på liknande sätt ska det dokumenteras i tjänsteanteckningar och diarieföras. Allt underlag som är av vikt för utredningen och eventuella beslut ska dokumenteras och diarieföras.

För att skydda de berörda finns möjligheten att sekretessmarkera ärendet i diariet. Det betyder att ärendet inte kan visas för andra än handläggarna i diarieföringssystemet. Sekretessmarkeringen i diariet är dock ingen garanti för att handlingarna kan sekretessbeläggas om de begärs ut i form av allmänna handlingar. Prata med er närmaste registrator. Varje gång en handling begärs ut ska sedan en sekretessprövning göras. Om det finns lagstöd för att sekretessbelägga delar av materialet, ska dessa delar maskeras före utlämnandet. Även om universitetet beslutar om sekretess är det viktigt att veta att detta kan överprövas i domstol.

Läs mer om diarieföring på Medarbetarwebben

Anonyma fall

En utredning med eventuella påföljder för den eller de personer som utpekats för kränkande särbehandling kan inte inledas om den anställde som upplever sig vara utsatt önskar vara anonym. Ta kännedomen/anmälan på allvar och, om det är möjligt, förklara för personen att du vill åtgärda situationen men att du enbart kan vidta generella förebyggande åtgärder. Om du får kännedom via ett ombud, förmedla budskapet via ombudet. Notera det du fått kännedom om som en tjänsteanteckning, eller spara mejlet/meddelandet och diarieför det så att efterföljande chef kan få tillgång till historiken om det händer något liknande i framtiden med samma personer. Ser eller hör du själv något som kan uppfattas som kränkande särbehandling, ska du starta en utredning utifrån det, baserat på dina iakttagelser. Dokumentera vilka åtgärder du sätter in och förvara tillsammans med tjänsteanteckningen.

Se avsnitt ovan för exempel på generella åtgärder av förebyggande karaktär. Ta gärna hjälp av personalfunktionen vid din institution/fakultet i det förebyggande arbetet. Företagshälsovården kan också vara ett stöd i hur du ska agera. I sammanhanget är det viktigt att känna till att företagshälsovården inte kan bistå en enskild anställd som önskar vara anonym eller inte vill koppla in sin chef.

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida