Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Åtgärda kränkande särbehandling

Det är viktigt att agera så snart som möjligt när kränkande särbehandling har konstaterats. Här kan du som chef läsa mer om vilka åtgärder som kan bli aktuella att vidta.

Har kränkande särbehandling konstaterats, ska åtgärder för att stoppa och förhindra upprepning sättas in så snart som möjligt. Syftet med de åtgärder som genomförs på såväl kort som lång sikt är att den kränkande särbehandlingen ska upphöra och inte upprepas. Vilka åtgärder du väljer att genomföra i ett specifikt fall beror på vad utredningen visar.

Läs mer om att utreda kränkande särbehandling

 

Bild3 åtgärda kränkande särbehandling

Klicka på bilden för att se den i PDF-format. Bilden innehåller länkar till de olika stegen i processen. (PDF, 75kB, öppnas i ny flik)

Tänkbara åtgärder

  • Gör den som utövar kränkande särbehandling uppmärksam på att beteendet är att uppfatta som kränkande särbehandling och att beteendet genast ska upphöra.
  • Gör personen uppmärksam på att en upprepning av det kränkande beteendet kan medföra disciplinära åtgärder i form av varning eller i förlängningen uppsägning av personliga skäl.
  • Följ upp kontinuerligt med den utpekade och den utsatte, samt med andra berörda av händelserna.
  • Ha ökad uppsikt, särskilt på platser och vid tidpunkter som har visat sig vara riskfyllda i sammanhanget
  • Genomför insatser med hjälp av företagshälsovården eller extern konsult både för den utsatte och för den som utpekats, exempelvis samtalsstöd.
  • Rådgör med din närmaste personalfunktion för att utreda om ärendet ska överlämnas till rektor för bedömning om Lunds universitets personalansvarsnämnd (PAN) respektive Statens ansvarsnämnd (SAN) bör kopplas in.
  • Rådgör med din närmaste personalfunktion om hur du ska informera dina eventuella andra anställda om pågående utredning och åtgärder.

Viktigt att tänka på

Avsked eller uppsägning av personliga skäl av en anställd är extrema åtgärder som är aktuella om händelser upprepats trots tillrättavisning, varning eller andra åtgärder. Sektionen Personal ger stöd till fakultetens personalfunktion inför eventuell anmälan till Lunds universitets personalansvarsnämnd (PAN) respektive Statens ansvarsnämnd (SAN).

Dokumentera fortlöpande

Fortlöpande dokumentation av utredningen och åtgärderna är ett viktigt underlag för att kunna följa upp effekterna av åtgärderna. Är det ett fall som blir aktuellt för personalansvarsnämnden, måste allt ha dokumenterats noggrant och överskådligt.

Genom dokumentation kan du även upptäcka om de inträffade kränkningarna är del av ett större problem som kräver mer omfattande generella insatser.

Diarieföring och sekretess

Anmälningar om kränkande särbehandling ska dokumenteras skriftligt och diarieföras. För att skydda de berörda finns möjligheten att använda en sekretessbeläggande funktion i diariet. Det betyder att ärendet inte kan visas för andra än handläggarna i diarieföringssystemet. Ta hjälp av din närmaste registrator. Om handlingarna begärs ut ska du ta hjälp av avdelningen Juridik, på sektionen Juridik och dokumenthantering för sekretessprövning. Bedöms delar av materialet som lämpligt att sekretessbelägga kan det maskeras före utlämnandet enligt instruktion från avdelningen Juridik. Sekretessen kan överprövas och är inte en garanti för enskilda personers integritet.

Följ upp åtgärderna

För att förvissa dig om att den kränkande särbehandlingen inte upprepas bör du som chef följa upp och utvärdera åtgärderna. Om det visar sig att åtgärderna har varit otillräckliga måste du överväga vilka ytterligare åtgärder som kan sättas in för att sätta stopp för den kränkande särbehandlingen. Ta hjälp av din närmaste personalfunktion. Är problemet stort och kräver omfattande generella insatser så lyft frågan till din egen chef.

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida