Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specifika krav för vissa kemiska produkter

Här hittar du som chef information om specifika krav som gäller för vissa kemiska produkter.

Innehåll på sidan:


Kemiska produkter som kräver medicinska kontroller

Som chef med arbetsmiljöansvar har du skyldighet att informera medarbetare och studenter om att genomföra medicinsk kontroll innan ett arbete påbörjas där krav om medicinska kontroller föreligger enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vissa kontroller är obligatoriska medan andra ska erbjudas till medarbetare och studenter. 

Läs mer om medicinska kontroller                                                                     

Allergiframkallande kemiska produkter

Vissa kemiska produkter kan orsaka allergiska reaktioner. Det är din uppgift som chef att säkerställa att de särskilda regler som föreligger vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter uppfylls. Exempelvis kräver arbete med allergiframkallande ämnen att särskild information om handhavande ska framgå av riskbedömningen. Det kan också krävas utbildning och läkarundersökning innan arbete påbörjas med allergiframkallande ämnen, beroende på vilka kemiska produkter som hanteras samt i vilken mängd. För mer information se länken om medicinska kontroller ovan.

Kontroll och rapportering av utrustning som innehåller köldmedia

Köldmedier används bland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Både fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen används som köldmedier.

Om din verksamhet äger och är så kallad operatör för utrustning som innehåller köldmedia med fluorerade växthusgaser, ska dessa årligen kontrolleras och rapporteras till kommunen. Detta gäller utrustning som innehåller köldmedia i en mängd motsvarande minst 5 ton koldioxidekvivalenter.

Reglerna i korthet:

  • Verksamheter som vill installera en köldmedieutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste anmäla detta till kommunen.

  • Verksamheten ska också se till att utrustningar som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer kontrolleras av ett ackrediterat företag. Kontroll ska ske minst årligen, beroende på mängden koldioxidekvivalenter.

  • Verksamheter som har en köldmedieanläggning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska årligen rapportera till kommunen, senast den 31 mars. En anläggning utgörs av flera utrustningar med samma operatör i samma fastighet. Endast aggregat med en köldmediemängd på minst 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska inkluderas. Kylföretaget som utför kontrollen upprättar årsrapporten att skriva under. Eventuella skrotningsintyg ska skickas med.

Läs mer på respektive kommuns webbplats. 

Årsrapport för verksamhet inom Lund

Miljöförvaltningen i Lund har efterfrågat en samlad årsrapport från universitetet.

Skriv under årsrapporten och skicka den till maria [dot] nilsson [at] bygg [dot] lu [dot] se senast den 27 mars så sammanställer avdelning Säkerhet och miljö och skickar in.

Universitetet har ett antal kylmaskiner i Lund som enligt avtal kontrolleras och läcksöks av Akademiska hus. Dessa rapporteras också via avdelning Säkerhet och miljö.

Årsrapport för verksamhet utanför Lunds kommun

Skicka in undertecknad årsrapport senast den 31 mars enligt kommunens anvisningar.

Skicka även en kopia på årsrapporten till maria [dot] nilsson [at] bygg [dot] lu [dot] se, så att avdelning Säkerhet och miljö får kännedom om hur mycket utrustning med köldmedier innehållande f-gaser som universitetet har.

Användning av ozonnedbrytande ämnen i laborativ verksamhet

Kring användningen av ozonnedbrytande ämnen finns ett omfattande regelverk, se främst Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Grundbestämmelsen är att all användning av ozonnedbrytande ämnen är förbjuden. Dock finns vissa undantag. Om det är tillåtet enligt EU-förordningen (EG 1005/2009) om ämnen som bryter ned ozonskiktet, får sådana ämnen trots förbud släppas ut på marknaden och användas för viktiga laboratorie- och analysändamål. Ämnen enligt bilaga 1 i förordningen (EG 1005/2009) måste registreras hos EU-kommissionen och tillåts enbart för så kallade viktiga ändamål enligt EUG-förordningen (EG 291/2011) om viktiga användningsområden för andra kontrollerade ämnen än klorfluorkolväten för laboratorie- och analysändamål.

Vid användning av ozonnedbrytande ämnen för laboratorie- och analysändamål krävs det en godkänd registrering i det EU-gemensamma LabODS registret. Ett exempel på ämne som inte får användas utan godkänd registrering är koltetraklorid.

Gör följande:

Kontrollera i KLARA om det finns ämnen enligt bilaga 1 i förordningen (EG 1005/2009) om ämnen som bryter ned ozonskiktet, i era verksamheter. Till hjälp i detta arbete finns lista över ozonuttunnande ämnen upprättad i KLARA.

Gå ut och titta på era laboratorier, stämmer registrerade användningar i KLARA med verkligheten?

Tänk på att om det är så att ämnen i verkligheten förekommer och inte är registrerade, finns risk för miljösanktionsavgift och straffsanktion vid tillsyn.

Behöver ni registrera ämnena?

Varje enskild användning och institution/avdelning vid LU behöver registreras i databasen. Om du är registrerad användare i LabODS register gör följande:

Gå till webbplatsen Business portal (europa.eu)Välj ”Log-in to the labODS registry.

För varje ämne som deklareras ska slutanvändares kontaktuppgifter finnas med, så som namn och mailadress. Om du inte är registrerad användare eller om du har frågor kontakta claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se eller aniko [dot] wendler [at] bygg [dot] lu [dot] se för hjälp.

Informera även verksamhetsansvariga och övriga berörda gällande denna registrering samt användning av ozonnedbrytande ämne.

Kontakt

Claes Nilén (frågor om ozonnedbrytande ämnen)
Miljöchef
+46 46 222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se

Robert Howe (frågor om allergiframkallande kemiska produkter)
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 46 222 01 80
robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se

Maria Nilsson (frågor rörande utrustning med köldmedia)
Miljösamordnare
+46 46 222 70 82
maria [dot] nilsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin (övriga frågor)
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se