Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska enligt 3 kap. diskrimineringslagen (2008:567) arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder innebär ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

Aktiva åtgärder handlar både om att motverka diskriminering och att verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är då någon missgynnas. Missgynnandet ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs mer i Information systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (PDF 306 kB, nytt fönster)

Fyra steg

Det systematiska förebyggande arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering innebär att arbetsgivaren och utbildningsanordnaren fortlöpande ska genomföra ett arbete i fyra steg.

Lagen beskriver arbetet med aktiva åtgärder något olika för arbetsgivare (i förhållande till medarbetare) respektive för utbildningsanordnare (i förhållande till studenter). Både utbildningsanordnare och arbetsgivare ska genomföra arbetet med aktiva åtgärder i fyra steg:

 1. Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
 2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
 3. Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
 4. Följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3

De fyra stegen ska dokumenteras och ska ske i samverkan.

Utbildningsanordnarens ansvar

Utbildningsanordnaren ska genomföra ett fortlöpande arbete i de fyra stegen (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden:

 • Antagning och rekrytering
 • Undervisningsformer och organisering av utbildningen
 • Examinationer och bedömningar
 • Studiemiljö
 • Möjligheter att förena studier med föräldraskap

Utbildningsanordnaren ska genomföra arbetet fortlöpande. Det betyder att arbetet ska vara ständigt pågående. Åtgärderna ska planeras och genomföras så snart som möjligt.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ska fortlöpande genomföra arbetet i de fyra stegen (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom följande fem områden:

 • Arbetsförhållanden
 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 • Rekrytering och befordran
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling
 • Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap

Arbetsgivaren ska även främja en jämn könsfördelning.

Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagare. Arbetsgivaren ska dokumentera arbetet, inklusive hur samverkansskyldigheten fullgörs.

Mallar för stöd i det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering

Varje steg i det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering, ska dokumenteras. För att ge stöd i dokumentation och även ge en möjlighet till att skapa gemensam systematik kring arbetet mot diskriminering, har sektionen Personal tagit fram mallar för dokumentation. Mallarna kommer att utvärderas efter ett år, och justeras efter erfarenhet och behov. Mallarna underlättar även för Diskrimineringsombudsmannen att vid tillsyn följa arbetet på universitet.

Använd mallarna tillsammans eller var för sig. Till exempel kan ett samlingsdokument upprättas och hållas aktuellt av den grupp eller chef som samordnar det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering, medan de steg-specifika mallarna upprättas och hålls aktuella av de arbetsgrupper som ska genomföra steget. Arbetsgruppen avraporterar till samordnande grupp/chef. Ni gör på det sätt som fungerar bäst i er verksamhet, men kom ihåg att stämma av mot de insatser som görs för arbetsmiljön, då de insatserna ibland även kan motverka diskriminering.

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

Relaterad information

Sektionen Personal
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] pers [dot] lu [dot] se