Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen?

Innehåll på sidan:


Den anställde

 • Medverkar i arbetsmiljöarbetet och deltar i de åtgärder som krävs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 
 • Värnar den egna hälsan.
 • Ska sjukanmäla sig första sjukfrånvarodagen i Primula och enligt de rutiner som gäller vid arbetsplatsen.
 • Lämnar läkarintyg till chef om sjukfrånvaron pågår längre än 7 kalenderdagar.
 • Lämnar läkarintyg till Försäkringskassan om sjukfrånvaron pågår längre än 14 kalenderdagar.
 • Ska lämna de upplysningar till sin chef som behövs för att klarlägga behovet av rehabilitering. 
 • Deltar aktivt i planering och genomförande av den egna rehabiliteringen .
 • Har så långt det är möjligt kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningsperioden.
 • Tar kontakt med Försäkringskassan vid förändringar av sjukskrivningen.
 • Ska registrera sin sjukförsäkran i Primula webb vid återkomst till arbete.

Närmaste chef med personalansvar (prefekt/motsvarande)

 • Ansvarar för att de anställda har en god arbetsmiljö som främjar hälsa och förebygger sjukdom och arbetsskador. 
 • Ansvarar för att den egna arbetsplatsen har väl kända rutiner för hur sjukanmälan ska gå till. 
 • Ska initiera och driva rehabiliteringsprocessen med stöd av närmaste personalfunktion och andra aktörer.
 • Bör agera på tidiga tecken på ohälsa då den anställde visar tecken på ohälsa trots närvaro på arbetsplatsen och varit sjukskriven 3 gånger på 6 månader (upprepad korttidsfrånvaro). 
  Läs mer om omtankesamtal på sidan om tidiga signaler om ohälsa
 • Ska agera på tidiga tecken på ohälsa då den anställde varit sjukskriven 14 dagar. 
  Läs mer om omtankesamtal på sidan om tidiga signaler om ohälsa.
 • Ska utreda den anställdes rehabiliteringsbehov då den anställde varit sjukskriven 6 gånger på 12 månader (upprepad korttidsfrånvaro) eller den anställdes sjukskrivning beräknas bli mer än 30 dagar. 
  Läs mer om rehabiliteringsmöte.  
 • Planerar, genomför och följer upp rehabiliterings- och anpassningsåtgärder i samråd med den anställde och andra aktörer.
 • Ska informera om att den anställde får ha med facklig företrädare eller någon annan stödperson genom hela rehabiliteringsprocessen.
 • Håller kontakt med och bjuder in den anställde till arbetsplatsen under hela sjukskrivningsperioden.
 • Dokumenterar alla möten och åtgärder som sker under rehabiliteringsprocessen.

Närmaste personalfunktion 

 • Ger råd och stöd och är en resurs för chef med personalansvar i rehabiliteringsprocessen (på detta sätt kvalitetssäkras processen). 
 • Samordnar kontakter mellan Företagshälsovård, behandlande läkare, Försäkringskassa och eventuell stödperson i samråd med den anställde och chef med personalansvar. 
 • Medverkar vid utredning av nya alternativ när en återgång i ordinarie arbete vid arbetsplatsen inte är möjlig.

Företagshälsovården 

 • Är experter på arbetsrelaterad ohälsa och arbetsmiljöfrågor och erbjuder såväl anställda som chefer med personalansvar kontakt för råd och stöd.
 • Deltar i rehabiliteringsarbetet vid behov, exempelvis genom att föreslå anpassningsåtgärder och genomföra arbetsförmågebedömningar.

Behandlande läkare

 • Gör en bedömning av den anställdes arbetsförmåga.
 • Lämnar efter den anställdes medgivande uppgifter om medicinska sakförhållanden till Försäkringskassan och vid behov till Företagshälsovården.

De fackliga organisationerna

 • Kan om den anställde så önskar, fungera som ett stöd för denne i rehabiliteringsprocessen.

Försäkringskassan

 • Samordnar och har tillsyn över de åtgärder som behövs för de anställdas rehabilitering.
 • Bedömer den anställdes arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov samt rätten till ersättning.
 • Kan under pågående sjukskrivning kalla till avstämningsmöte, med den anställde, närmaste chef och Försäkringskassan. Dessutom kan andra funktioner som exempelvis behandlande läkare och facklig representant medverka.

2019-10-07

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida