Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen?

Innehåll på sidan:


Den anställde

 • Medverkar i arbetsmiljöarbetet och deltar i de åtgärder som krävs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 
 • Värnar den egna hälsan.
 • Ska sjukanmäla sig första sjukfrånvarodagen i Primula och enligt de rutiner som gäller vid arbetsplatsen.
 • Lämnar läkarintyg till chef om sjukfrånvaron pågår längre än 7 kalenderdagar.
 • Lämnar läkarintyg till Försäkringskassan om sjukfrånvaron pågår längre än 14 kalenderdagar.
 • Ska lämna de upplysningar till sin chef som behövs för att klarlägga behovet av rehabilitering. 
 • Deltar aktivt i planering och genomförande av den egna rehabiliteringen .
 • Har så långt det är möjligt kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningsperioden.
 • Tar kontakt med Försäkringskassan vid förändringar av sjukskrivningen.
 • Ska registrera sin sjukförsäkran i Primula webb vid återkomst till arbete.

Närmaste chef med personalansvar (prefekt/motsvarande)

 • Ansvarar för att de anställda har en god arbetsmiljö som främjar hälsa och förebygger sjukdom och arbetsskador. 
 • Ansvarar för att den egna arbetsplatsen har väl kända rutiner för hur sjukanmälan ska gå till. 
 • Ska initiera och driva rehabiliteringsprocessen med stöd av närmaste personalfunktion och andra aktörer.
 • Bör agera på tidiga tecken på ohälsa då den anställde visar tecken på ohälsa trots närvaro på arbetsplatsen och varit sjukskriven 3 gånger på 6 månader (upprepad korttidsfrånvaro). 
  Läs mer om omtankesamtal på sidan om tidiga signaler om ohälsa
 • Ska agera på tidiga tecken på ohälsa då den anställde varit sjukskriven 14 dagar. 
  Läs mer om omtankesamtal på sidan om tidiga signaler om ohälsa.
 • Ska utreda den anställdes rehabiliteringsbehov då den anställde varit sjukskriven 6 gånger på 12 månader (upprepad korttidsfrånvaro) eller den anställdes sjukskrivning beräknas bli mer än 30 dagar. 
  Läs mer om rehabiliteringsmöte.  
 • Planerar, genomför och följer upp rehabiliterings- och anpassningsåtgärder i samråd med den anställde och andra aktörer.
 • Ska informera om att den anställde får ha med facklig företrädare eller någon annan stödperson genom hela rehabiliteringsprocessen.
 • Håller kontakt med och bjuder in den anställde till arbetsplatsen under hela sjukskrivningsperioden.
 • Dokumenterar alla möten och åtgärder som sker under rehabiliteringsprocessen.

Närmaste personalfunktion 

 • Ger råd och stöd och är en resurs för chef med personalansvar i rehabiliteringsprocessen (på detta sätt kvalitetssäkras processen). 
 • Samordnar kontakter mellan Företagshälsovård, behandlande läkare, Försäkringskassa och eventuell stödperson i samråd med den anställde och chef med personalansvar. 
 • Medverkar vid utredning av nya alternativ när en återgång i ordinarie arbete vid arbetsplatsen inte är möjlig.

Företagshälsovården 

 • Är experter på arbetsrelaterad ohälsa och arbetsmiljöfrågor och erbjuder såväl anställda som chefer med personalansvar kontakt för råd och stöd.
 • Deltar i rehabiliteringsarbetet vid behov, exempelvis genom att föreslå anpassningsåtgärder och genomföra arbetsförmågebedömningar.

Behandlande läkare

 • Gör en bedömning av den anställdes arbetsförmåga.
 • Lämnar efter den anställdes medgivande uppgifter om medicinska sakförhållanden till Försäkringskassan och vid behov till Företagshälsovården.

De fackliga organisationerna

 • Kan om den anställde så önskar, fungera som ett stöd för denne i rehabiliteringsprocessen.

Försäkringskassan

 • Samordnar och har tillsyn över de åtgärder som behövs för de anställdas rehabilitering.
 • Bedömer den anställdes arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov samt rätten till ersättning.
 • Kan under pågående sjukskrivning kalla till avstämningsmöte, med den anställde, närmaste chef och Försäkringskassan. Dessutom kan andra funktioner som exempelvis behandlande läkare och facklig representant medverka.

2019-10-07