Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rehabiliteringsprocessen

Du som chef ansvarar för att rehabilitering genomförs när någon av dina anställda blir sjuk. Här hittar du stöd som beskriver de olika stegen i rehabiliteringsprocessen, vad som ska göras, när aktivitet ska ske och vem som ska agera.

Målsättningen med Lunds universitets arbetsmiljöarbete är att skapa en miljö som upplevs utvecklande och stimulerande samt att förebygga att våra anställda utsätts för risker för arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall i arbetet. Denna målsättning har stöd i aktuell lagstiftning genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Även området rehabilitering har sin grund i denna lagstiftning.

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art för att få tillbaka funktionsförmåga och för ett gott liv. Arbetslivsinriktad rehabilitering är åtgärder som görs för att underlätta återgång till arbetslivet efter sjukfrånvaro.

Så här gör vi vid Lunds universitet

Lunds universitet har som arbetsgivare ett ansvar för att rehabiliteringsarbetet bedrivs på ett organiserat och effektivt sätt. Att ha systematiska och väl kända rutiner inom rehabilitering är en viktig beståndsdel för en hälsofrämjande arbetsplats. Universitetets rehabiliteringsprocess underlättar rehabiliteringsarbetet för dig som chef med personalansvar. Processen ger dig stöd att säkerställa att dina anställda ges förutsättningar att återgå i arbete så snart som möjligt.

Rehabiliteringsprocessen beskriver vad som ska göras, när aktivitet ska ske och vem som ska agera. Stödmaterial finns under respektive del i processen.

 

Rehabiliteringsprocessen vid Lunds universitet

 

Klicka på bilden för att se den i PDF-format. Bilden innehåller länkar till de olika stegen i rehabiliteringsprocessen. (PDF 159 kB, öppnas i ny flik)

Roller

För att ytterligare tydliggöra rehabiliteringsprocessen har en översikt över vem som gör vad skapats.

Läs mer om vem som gör vad i rehabiliteringsprocessen 

Dokumentation

I rehabiliteringsärenden är det viktigt att alla uppgifter av betydelse dokumenteras, exempelvis samtal med den anställde, beslut eller överenskommelser som görs. Syftet med dokumentationen är att kunna följa upp rehabiliteringsåtgärder, bedömningar, beslut etc. Om en anställd byter chef eller arbetsplats inom universitetet ska ansvarig chef överlämna information och dokumentation angående sjukskrivningar och eventuella rehabiliteringsåtgärder till den nya chefen.

Offentlighets- och sekretesslagen styr över hanteringen av personliga uppgifter. Alla anställda ska kunna lita på att uppgifter i ett rehabiliteringsärende inte sprids till obehöriga. Dokumentation så som arbetsförmågebedömningar, läkarintyg, utredningar etc. ska förvaras i Adato. Adato är ett sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg där du får signaler om när ett rehabiliteringsärende ska påbörjas. Adato bevakar all inrapporterad sjukfrånvaro för alla anställda och skickar aviseringar enligt universitets rehabiliteringsprocess. Dokumentation av rehabiliteringsärendet ska ske i Adato.

Som chef kan du ansöka om en behörighet till Adato.

Behörighetsansökan Adato

Logga in i Adato

Tystnadsplikt

All information rörande sjukfrånvaro omfattas av tystnadsplikt. Du som chef måste därför alltid komma överens med den anställde om vilken information som får spridas vidare.

I Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 är tystnadsplikten reglerad:

Enligt offentlighets- och sekretesslagen kan tystnadsplikt gälla för anställdas hälsotillstånd och för uppgifter om anställdas personliga förhållanden som rör ärende om rehabilitering om den anställde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Alla som i sitt arbete har information om en anställds hälsotillstånd eller personliga förhållanden omfattas av denna tystnadsplikt. (Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, kapitel 21 § 1 samt kapitel 39 §§ 1-2)

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.

Företagshälsovården

Företagshälsovården finns också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovården