Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Åtgärder

Anpassningsåtgärder

Valet av arbetsanpassningsåtgärder ska noga dokumenteras av dig som chef i rehabiliteringsplanen. Det är viktigt att den anställde får möjlighet att lämna förslag till olika anpassningsåtgärder. I de fall då du som chef anser att det saknas möjlighet till anpassning på det sätt som den anställde föreslagit, är det viktigt att du motiverar varför ett förslag till arbetsanpassning inte är möjlig.

Som stöd i din roll som chef hittar du exempel på anpassningsåtgärder här

En viss omorganisation av arbetsplatsen eller omfördelning av arbetsuppgifter kan krävas, liksom tillfällig placering under rehabilitering. Notera dock att arbetsgivaren inte behöver tillskapa nya arbetsuppgifter och inte heller har någon skyldighet att vidta åtgärder som leder till en utökning av verksamheten. Arbetsgivaren är heller inte skyldig att omplacera andra anställda för att bereda arbete åt en sjukskriven anställd.

Rehabiliteringsåtgärder

Det finns flera exempel på arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder:

Arbetshjälpmedel

Försäkringskassan kan lämna bidrag till arbetshjälpmedel som din anställde kan behöva för att kunna arbeta igen. Bidrag lämnas inte till sådant som anses som normal utrustning på arbetsplatsen.

Läs mer om arbetshjälpmedel på Försäkringskassans webbplats

Arbetsträning

Efter en längre sjukfrånvaro kan arbetsträning vara ett lämpligt sätt att starta återgång till arbetet, i huvudsak med ordinarie arbetsuppgifter. Arbetsträning får pågå i max 3 månader. Efter avslutad arbetsträning kan den anställde fortsätta sin återgång i arbete i deltidssjukskrivning när inte full arbetsförmåga har uppnåtts under tiden för arbetsträning. Arbetsuppgifterna under tiden för arbetsträningen ska vara av sådant slag att de kan utföras utan krav på prestation. Ansvaret för de arbetsuppgifterna ska ligga på någon annan. Arbetsträning som aktivitet måste alltid godkännas av Försäkringskassan innan den får genomföras. Under tiden för arbetsträning erhåller den anställde rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan.

Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömning är en utredningsåtgärd där du som chef tar hjälp av en extern konsult eller Företagshälsovården. Syftet är att ge dig en bild av den anställdes arbetsförmåga och/eller vilken typ av anpassning den anställde behöver för att kunna utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Åtgärden kan även användas då du har skäl att tro att den anställde inte kan återgå till ordinarie arbete och du behöver ett underlag inför omplacering till annat arbete inom Lunds universitet.

Prata med din närmaste personalfunktion som ger dig råd och stöd hur en arbetsförmågebedömning kan gå till.

Företagshälsovården

Företagshälsovården finns också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovården