Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sjukanmälan och läkarintyg

Du som chef ansvarar för att det finns rutiner för hur dina anställda ska sjukanmäla sig. Här hittar du som chef stöd i hur du tar fram rutiner för sjukanmälan och på vilket sätt du ska använda läkarintyget.

Innehåll på sidan:


Sjukanmälan – det här ska du som chef göra

En anställd som är sjuk och därför inte kan arbeta ska snarast möjligt anmäla detta. Som chef ansvarar du för att den egna arbetsplatsen har väl kända rutiner för hur en sjukanmälan ska gå till. Rutinen ska innehålla till vem och på vilket sätt anmälan om sjukfrånvaro ska ske.

Erfarenhet visar att tidig kontakt med en sjukanmäld anställd främjar återgång i arbete. Det är därför viktigt att du som chef tar en personlig kontakt genom ett omtankesamtal så snart som möjligt efter att du har fått veta att den anställde är sjuk. Syftet med samtalet är att bry sig om, inte att kontrollera. Den anställde ska känna sig behövd och välkommen tillbaka.

Chefsstöd omtankesamtal (PDF 86 kB, ny flik)

Regelverket kring sjuklön, sjukpenning och karensavdrag finns på Medarbetarwebben.

Arbetssjukdom

En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet under längre tid. Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt. Arbetsskador som uppkommit på annat sätt än genom olycksfall i arbetet klassificeras som arbetssjukdomar.

Du som chef ska anmäla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön eftersom även exempelvis konflikter på arbetsplatsen eller hög arbetsbelastning kan ha orsakat ohälsan. Alla skador ska anmälas oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte. Tänk på att anmälan ska göras i samråd med den anställde och arbetsplatsens skyddsombud.

Läs mer om hur anmälan går till

Läkarintyg – det här ska du som chef göra

Om den anställde är sjuk under en längre period än 7 kalenderdagar ska du som chef få ett läkarintyg från den anställde. Ett läkarintyg ger viktig information om vilka arbetsuppgifter den anställde klarar av samt är en viktig vägledning i valet av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Den anställde har rätt att stryka över diagnos som anges i läkarintyget. Däremot ska det tydligt framgå hur sjukdomen påverkar den anställdes förmåga att arbeta och vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen.

Om ett läkarintyg inte innehåller tillräckliga uppgifter för att bedöma om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom, behöver du som chef inte acceptera läkarintyget. Det är den anställde som ska styrka att arbetsförmågan är nedsatt. Om du inte kan bedöma rätten till sjuklön med hjälp av läkarintyget får den anställde ta kontakt med sin läkare för att få läkarintyget kompletterat.

Sjukskriven mer än 14 dagar

Inser du att den anställde troligtvis kommer att vara frånvarande i mer än 14 dagar, ta åter kontakt med den anställde och boka in ett omtankesamtal. Det kan ske per telefon men gärna genom ett besök på arbetsplatsen.

Du som chef bör i kontakt med den anställde informera om att läkarintyg även ska skickas till Försäkringskassan. I de flesta landsting kan läkaren skicka in intyget elektroniskt direkt till Försäkringskassan. I annat fall ska den anställde själv skicka originalet till Försäkringskassan. Förlängningar av läkarintyg ska fortlöpande lämnas till dig som chef och Försäkringskassan.

Vid längre sjukfrånvaro är det viktigt att du som chef håller regelbunden kontakt med den anställde under hela sjukperioden. Den anställde bör uppmuntras att besöka arbetsplatsen under sjukperioden. Anpassat efter förmåga kan den anställde delta i arbetsplatsträffar, personalsociala aktiviteter etc. En regelbunden kontakt med arbetsplatsen underlättar återgång i arbete. Om det finns särskilda skäl som talar emot kontakt mellan chef och anställd kan en annan kontaktperson utses, till exempel chefens chef eller personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

Åter i arbete

När den anställde är tillbaka i arbete registrerar den anställde sin friskanmälan i Primula. Försäkran skickas via Primula för kännedom till dig som närmaste chef samt till eventuella kontaktpersoner.

Sjukdom under semester

Om en anställd blir sjuk under pågående semester ska den anställde utan dröjsmål (dock senast vid återgången i arbete efter semestern) meddela dig som chef att den anställde vill få semestern utbytt mot sjukledighet. Sjukanmälan ska göras i Primula.

Förstadagsintyg

Du som chef har enligt Villkorsavtalet rätt att begära att den anställde lämnar läkarintyg från och med en tidigare dag än den åttonde i en sjukperiod om det föreligger särskilda skäl. Du kan anvisa till särskild läkare för detta uppdrag. Kontakta din närmaste personalfunktion för råd och stöd gällande sådant intyg.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.

Företagshälsovården

Företagshälsovården finns också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovården