Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lönerevision

Med lönerevision menas en översyn av lönen. När och hur lönerna ska ses över finns bestämt närmare i centrala ramavtal (RALS). Här får du som lönesättande chef veta rutinerna kring lönerevision.

Varje kollektivavtalsbunden arbetsgivare är skyldig att genomföra en översyn av lönerna. Tidpunkten för denna översyn finns angiven i det centrala ramavtalet (RALS) och den föregås vanligtvis av en lokal löneförhandling.  

Ramavtalen och lokala avtal

När de centrala ramavtalen om löner m.m. (RALS) har undertecknats av arbetsgivarverket och de fackliga centralorganisationerna OFR/S och SEKO ska lönerevisioner genomföras på universitetet. Med SACO-S finns det ett tillsvidareavtal gällande löner och villkor men även här gäller årlig lönerevision i samma period som med övriga avtalsbärande arbetstagarorganisationer.

Vikten av lönesamtalet

Du som är lönesättande chef ska erbjuda alla dina anställda ett lönesamtal. Därefter lämnar prefekt eller motsvarande ett förslag till ny lönesättning för de anställda inom arbetsplatsen till en utsedd löneförhandlare för hela förhandlingsområdet. Förslagen ska grunda sig på universitetets lönepolitik och efter dialog mellan den anställde och dess chef. 

Särskilda bestämmelser

Vissa löner behandlas i särskild ordning. Nedan får du läsa mer om vilka dessa är.

Doktorander

För doktorander tillämpas en särskild lönesättning enligt doktorandavtalet utifrån uppnådd etapp i forskarutbildningen.

Tjänstlediga anställda

Lön för anställd som är tjänstledig under avtalsperioden med föräldrapenning eller är sjukskriven ska tas upp till förhandling om inget annat överenskommes med motparten. Övriga helt tjänstlediga under avtalsperioden omfattas normalt inte av löneförhandlingarna. I god tid före återgång i arbete ska beslut om ny lön aktualiseras.

Förhandlingsområden

Löneförhandlingarna förs inom respektive förhandlingsområde. Förhandlingsområdena utgörs av fakulteterna och universitetsförvaltningen (universitetsgemensam förvaltning, fakultetskanslierna, internrevisionen och övriga delar av universitetet - KOM, LUB, MAX4, USV)

Ansvar för förhandlingar sker enligt delegationsordning. Det är viktigt att respektive chef har ett tydligt mandat och i vilka frågor. 

Löneförhandlingar

Lönerevisionerna sker i förhandlingar först för hela universitetet mellan universitetets förhandlingsansvariga och företrädare för de lokala fackliga organisationerna. Utgångspunkt i dessa förhandlingar bygger på övergripande beslut, riktlinjer och policys från universitetets ledning men även på synpunkter från de olika fakulteterna. Förhandlingarna resulterar i lokala avtal om förhandlingsordning där avtalsperiod, tidpunkt för lönehöjning, revisionsbelopp, särskilda satsningar etc fastställs.

De individuella löneförhandlingarna genomförs i enlighet med de anvisningar som sektionen Personal meddelar i förhandlingsinstruktioner. Varje löneförhandlare lämnar i samband med aktuell lönerevision närmare information till respektive chef om hur det konkreta förhandlingsarbetet ska gå till.

Fortlöpande dialog

En fortlöpande dialog måste föras mellan lönesättande chef och förhandlare både före och under förhandlingarnas gång. Lönesättande chefer ska delta i de direkta förhandlingarna eller om det inte är möjligt finnas tillgängliga för frågor. Förhandlarna håller kontakt med berörda chefer för att diskutera fördelning och lönesättning innan förhandlingarna påbörjas och innan de slutförs.

Respektive löneförhandlare kommer inför varje lönerevision att närmare informera om tillvägagångssättet och tidpunkt för individförhandlingar.

Efter förhandlingar på förhandlingsområdena träffas kollektivavtal om individuella löner där universitetet åtar sig att höja berörda anställdas löner från överenskommen tidpunkt. Universitetet fattar vid samma tidpunkt också beslut om lönerevision för oorganiserade arbetstagare, som inte omfattas av de kollektivavtal som sluts.

Sekretess

En lagstadgad sekretess gäller för all förhandlingsunderlag (19 kap. 6 § Offentlighets- och sekretesslagen). Förslag till löneförändringar ska inte spridas på arbetsplatsen.

Sidansvarig:

Sektionen Personal
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] pers [dot] lu [dot] se