Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lönerevision

Med lönerevision menas översyn av lönen. När och hur lönerna ska ses över är fastslaget i vårt centrala ramavtal om löner (RALS). Här får du som lönesättande chef veta rutinerna kring lönerevision.

Som kollektivavtalsbunden arbetsgivare är universitetet skyldigt att göra återkommande översyn av lönerna. Tidpunkten för denna översyn beslutas i förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna och praxis är att översyn görs årligen.

Lönerevision sker för medlemmar i Seko och OFR/S genom förhandling mellan arbetsgivare och respektive arbetstagarorganisation. För medlemmar i Saco-S och anställda som inte är medlem i någon av de avtalsbärande arbetstagarorganisationerna sker lönerevisionen genom lönesättande samtal.

Vikten av dialog med den anställde

Oavsett om lönerevision sker genom förhandling eller genom lönesättande samtal är det viktigt att du som chef har haft en god dialog med dina anställda. Lönesättningen i lönerevisionen baserar sig på den prestation och resultat enskild anställd uppvisat under verksamhetsåret. Därför är det viktigt att den anställda från början vet vad han eller hon förväntas prestera och uppnå och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön.

I anslutning till lönerevisionen ska du som chef bjuda in dina anställda till att under ordnade former diskutera årets prestationer och resultat varpå du gör en helhetsbedömning och lämnar förslag till ny lön. Förslaget ska grunda sig på universitetets lönepolitik och det du och din anställd kommit överens om i utvecklingssamtalet.

Läs mer om Lunds universitets lönepolitiska program och lönepåverkande faktorer

Läs mer om utvecklingssamtal

Särskilda bestämmelser

För doktorander fastställs ny lön i lönerevision genom förhandling mellan sektionen personal och arbetstagarorganisationerna.

Läs lokalt avtal om lönesättning av doktorander (PDF 41 kB, nytt fönster)

Anställda som är föräldralediga eller sjukskrivna i samband med lönerevisionen omfattas ändå av lönerevisionen. Skulle det på grund av frånvaron saknas bedömningsbar arbetsinsats ska dessa arbetstagare antas ha presterat som tidigare år och ny lön baseras således på senast kända prestation och resultat. Som arbetsgivare ska vi inte missgynna de anställda som är frånvarande på dessa grunder.

Övrigt helt tjänstlediga anställda omfattas inte av lönerevisionen. För dessa anställda ska en översyn av lön göras i anslutning till återgång i arbete.

Löneförhandlingar

Lönerevisionen sker i förhandlingar först för hela universitetet mellan universitetets förhandlingsansvarig och företrädare för arbetstagarorganisationerna. Utgångspunkten i dessa förhandlingar bygger på övergripande beslut, riktlinjer och policys från universitetets ledning men även på synpunkter från de olika fakulteterna. Förhandlingarna resulterar i lokala avtal om förhandlingsordning där avtalsperiod, tidpunkt för lönehöjning, särskilda satsningar etc. fastställs.

De individuella löneförhandlingarna genomförs i enlighet med de anvisningar som sektionen personal meddelar i förhandlingsinstruktioner. Varje löneförhandlare lämnar i samband med aktuell lönerevision närmare information till respektive chef om hur det konkreta förhandlingsarbetet ska gå till.

Fortlöpande dialog

En fortlöpande dialog hålls mellan lönesättande chef och förhandlare både före och under förhandlingarnas gång. Lönesättande chefer ska delta i de direkta förhandlingarna eller om det inte är möjligt finnas tillgängliga för frågor. Förhandlarna håller kontakt med berörda chefer för att diskutera fördelning och lönesättning innan förhandlingarna påbörjas och innan de slutförs.

Respektive löneförhandlare kommer inför varje lönerevision att närmare informera om tillvägagångssättet och tidpunkt för individförhandlingarna.

Efter förhandlingar träffas kollektivavtal om individuella löner där universitetet åtar sig att höja berörda anställdas löner från och med överenskommen tidpunkt. Universitetet fattar vid samma tidpunkt också beslut om lönerevision för oorganiserade anställda, som inte omfattas av de kollektivavtal som sluts.

Sidansvarig:

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se