Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bedömning av bisyssla

Anmäld bisyssla ska bedömas i varje enskilt fall och kan beroende på olika omständigheter leda till att bisysslan inte bedöms tillåten. Det är viktigt att den chef som gör bedömningen har tillräcklig information om bisysslan.

Om en anställd har mer än en bisyssla anmäls och bedöms dessa var för sig i SSC Primula. Observera att bisysslor sammantaget kan anses som arbetshindrande även om de var för sig bedöms vara tillåtna.

Bedömningen av vad som är en tillåten respektive otillåten bisyssla måste alltid göras utifrån ett helhetsperspektiv. Hänsyn ska då tas till bland annat bisysslans omfattning, den ekonomiska ersättning som utgår, beröringen med universitetets verksamhetsområde samt den anställdes ställning vid universitetet och i bisyssloverksamheten.

Vid varje fakultetskansli ska det  finnas en person som har särskilt ansvar för att bistå cheferna med råd och stöd i frågor relaterade till bisysslor.

Tillåtna bisysslor

Exempel på bisysslor som normalt är tillåtna:

  • politiska förtroendeuppdrag
  • fackliga förtroendeuppdrag
  • uppdrag inom vetenskapliga sammanslutningar (till exempel akademier)
  • förtroendeuppdrag inom ideella föreningar och sammanslutningar utan samband med anställningen (till exempel idrotts- eller bostadsrättsförening)
  • tillfällig medverkan i press, radio och TV
  • arbeten av enklare slag (till exempel korrekturläsning)

Tillåtna bisysslor ska alltid hållas klart åtskilda från arbetet vid universitetet och varje bisyssla ska utföras helt utanför anställningen vid universitetet, både till sitt innehåll och i tid.

Otillåtna bisysslor

Otillåtna bisysslor delas in i tre kategorier: förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande bisysslor. Förtroendeskadliga bisysslor är förbjudna enligt lag. Förbudet mot övriga typer av bisysslor är reglerat i kollektivavtal. Det är den anställde själv som ansvarar för att en bisyssla inte är otillåten.

Ansvar för bedömning av bisyssla 

Du som prefekt eller motsvarande ska begära in anmälningar om bisyssla från dina anställda och i samråd med dekan eller motsvarande komma fram till hur bisysslan ska bedömas. Om väsentlig information saknas i en anmälan finns det möjlighet att ställa kompletterande frågor via Primula.

Prefekt ansvarar även för att bedömning av bisysslan inklusive motivering registreras i SSC Primula.

För lärare gäller en utvidgad rätt att ha bisysslor inom forskning och utveckling, så kallade FoU-bisysslor, vilket inte omfattar rena undervisningsuppdrag eller andra åtagande i övrigt.

Om en anställd har mer än en anställning vid universitetet ska anmälan skickas till samtliga berörda prefekter eller motsvarande. Detta för att en bedömning ska kunna göras utifrån de på arbetsplatsen rådande förutsättningarna, vilka kan se olika ut. 

Om det uppmärksammas att en anställd utövar en otillåten bisyssla bör saken i första hand lösas genom rådgivning och samtal med den anställde.

Samtliga chefer som har delegation för att bedöma bisysslor ska ha tagit del av föreskrifter om bisysslor och tillhörande PM samt vara väl insatta i regelverket. Delegationen regleras i föreskrifter om anställdas bisysslor.

Checklistor för bedömning av bisysslor

Dessa checklistor är ett stödmaterial för att underlätta för dig som chef att bedöma om en bisyssla är tillåten eller inte. Tänk på att samtliga bisysslor ska bedömas utifrån om det finns en risk för att de är förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande.

Beslut om upphörande av bisyssla

Enligt LOA (7 c §) och kollektivavtal har arbetsgivaren möjlighet att fatta ett särskilt beslut om att en anställd ska upphöra med en bisyssla eller förbjuda den anställde att åta sig bisysslan. 

Det är viktigt att tänka på att om en anställd ska upphöra med en bisyssla som du som chef anser vara arbetshindrande eller konkurrerande ska detta förhandlas enligt 11 respektive 13 § medbestämmandelagen (MBL) innan beslut tas. Vid förtroendeskadlig bisyssla föreligger ingen förhandlingsskyldighet.

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller utsedd kontaktperson gällande bisysslor.

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se