Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Företrädesrätt till återanställning

En anställd som uppfyller villkoren för företräde till återanställning ska ses som sökande till lediga anställningar. Du som chef ska ta hänsyn till dem som har anmält anspråk på företrädesrätt inför en eventuell rekrytering. Här får du veta mer om hur detta går till.

Innehåll på sidan:


När en anställd har anmält anspråk på företrädesrätt och övriga villkor enligt nedan är uppfyllda ska du som chef ta hänsyn till detta när det finns en ledig anställning som omfattas av den anställdes anspråk. Särskilda villkor gäller för deltidsanställda och säsongsanställda.  

Villkor för företrädesrätt till återanställning

En anställd som har sagts upp på grund av arbetsbrist eller när tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS har upphört har företrädesrätt till återanställning.

Vid anställning enligt 5.1 § LAS (SÄVA) har den anställda rätt till återanställning till en ny SÄVA om den anställda har

 • sammanlagt mer än 9 månaders anställning de senaste tre åren. Här avses all anställningstid vid den anställande myndigheten, det vill säga vid Lunds universitet. Även anställningstid under tjänstledighet tillgodoräknas.
 • tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen
 • begärt att få bli återanställd genom att anmäla detta skriftligen. Anmälan görs via en länk till Varbi och kan göras när som helst under tiden då återanställningsrätten gäller.

Vid tillsvidareanställning eller anställning enligt 5.2 § LAS (vikariat) har den anställda rätt till återanställning om den anställda har

 • sammanlagt mer än 12 månaders anställning de senaste tre åren. Här avses all anställningstid vid den anställande myndigheten, det vill säga vid Lunds universitet. Även anställningstid under tjänstledighet tillgodoräknas.
 • tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen
 • begärt att få bli återanställd genom att anmäla detta skriftligen. Anmälan görs via en länk till Varbi och kan göras när som helst under tiden då återanställningsrätten gäller.

Kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS)

  Övergångsregler: Den som anställts enligt 5.1 § LAS (ALVA) innan lagändringen och där anställning pågår efter den 1 oktober 2022 har företrädesrätt enligt följande:

  • Då anställningen pågått i mer än 12 månader innan den 1 oktober 2022 ska företrädesrätten hanteras enligt tidigare – det vill säga företrädesrätt till samtliga anställningar.
  • Då anställningen varat i mindre än 12 månader men sammantaget mer än 9 månader har den anställda företrädesrätt till en ny SÄVA.

  Om företrädesrätt föreligger ska information gällande anmälan om anspråk på företrädesrätt till återanställning lämnas tillsammans med beskedet om att den tidsbegränsade anställningen upphör eller i samband med att en anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

  In English:

  Läs mer om avsluta tidsbegränsad anställning 

  Företrädesrätt till ledig anställning gäller från den tidpunkt uppsägning sker respektive då besked enligt 15 § 1 st LAS lämnas till tidsbegränsat anställd och nio månader efter den dag då anställningen upphörde. 

  Allmänt om företrädesrätt till återanställning

  • Omplaceringsskyldighet på grund av arbetsbrist eller personliga skäl (7 § 2 st LAS) gäller före samtliga företrädesrätter 
  • företrädesrätt  till högre sysselsättningsgrad för deltidsanställda gäller före en tidigare anställds eller en uppsagd anställds företrädesrätt till återanställning
  • den som avvisar ett skäligt erbjudande om återanställning hos myndigheten förlorar sin företrädesrätt.

  Återanställningsrätten inom staten 

  Vid nyanställningar på det statliga området har återanställningsrätten inte samma tvingande karaktär som på den övriga arbetsmarknaden. Detta beror på att reglerna i regeringsformen (12 kap 5 §) gäller framför återanställningsrätten. I regeringsformen anges att vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. 

  Den företrädesberättigade anställda får därmed i första hand konkurrera med sina meriter till den statliga nyanställningen. En statlig arbetsgivare kan alltså utlysa en ledig anställning trots att företrädesberättigade personer finns för att på så sätt försöka få den sakligt sett bäst lämpade för anställningen. Företrädesrätten innebär i ett sådant fall endast att den företrädesberättigade är automatiskt medsökande, det vill säga även utan egen ansökan.

  En myndighet kan å andra sidan anställa en person med företrädesrätt utan att utlysa den lediga anställningen eftersom företrädesrätt anses vara ett särskilt skäl att inte utlysa enligt 6§ anställningsförordningen (AF). Här kan det föreligga en förhandlingsskyldighet. Oavsett om man väljer att utlysa eller inte ska det alltid finnas en kravprofil upprättad för den lediga anställningen.

  Handläggning av företrädesrätt vid rekrytering

  En lista över de som anmält anspråk på företrädesrätt finns i rekryteringssystemet och uppdateras varje vecka. Varje verksamhet som beslutar om anställning ansvarar för att beakta de som åberopat företrädesrätt på listan och som har tillräckliga kvalifikationer för aktuell ledig anställning. 

  I anmälan om anspråk på företrädesrätt till återanställning kan en anställd begränsa sin anmälan exempelvis till en viss fakultet. Om en anmälan är begränsad ska den anställda ses som sökande endast till de anställningar som omfattas av anmälan. Denna begränsning framgår av företrädesrättslistan.

  Företrädesrätt till ledig anställning gäller från den tidpunkt uppsägning sker respektive då besked enligt 15 § 1 st LAS lämnas till tidsbegränsat anställd och nio månader efter den dag då anställningen upphörde. Om en myndighet informerar om en ledig anställning innan nio månader har gått, har den anställda återanställningsrätt till den anställningen även om beslut om anställningen meddelas efter niomånaderstidens utgång. Du som chef ska alltså beakta om det finns någon företrädesberättigad person både inför utlysning av ledig anställning och innan beslut om anställning fattas. I yttrandet som skrivs inför beslut om anställning ska anges att företrädesrätten har beaktats.

  För att hålla företrädeslistan uppdaterad är det viktigt att

  • den som återanställer någon på listan meddelar detta till sektionen HR så att den anställda plockas bort från listan.
  • den som inte vill vara kvar på listan själva kontaktar sektionen HR och meddelar att hen vill ta bort sin anmälan.

  De som tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning ska tas bort från företrädeslistan. Detta kan dock endast göras om personen fått information om att företrädesrätten förfaller om de tackar nej. Både informationen och svaret ska vara skriftligt och det ska finnas skälig tid för den företrädesberättigade att svara. Underlaget skickas till sektionen HR som sedan tar bort vederbörande från listan.

  Kontakta sektionen HR via sektionens ärendehanteringssystem

  Förhandlingsskyldighet vid företrädesrätt 

  Det är viktigt att du som chef tänker på att det finns en förhandlingsskyldighet med samtliga fackliga organisationer, enligt 32 § LAS, om annan än företrädesberättigad anställs eller om fråga uppkommer om vem av flera företrädesberättigade som ska få återanställning. I sådant fall ska du använda dig av ett snabbprotokoll och bifoga utlysning och yttrandet för aktuell anställning. 

  Rutinbeskrivning: snabbprotokoll vid förhandling enligt 11 § MBL och 32 § LAS

  Mall: snabbprotoll förerträdesrätt enligt 32§ LAS (Word 93 kB, ny flik)

  Om det finns flera företrädesberättigade till samma anställning kan det bli aktuellt att fastställa en turordningskrets. 

  Vid tvist vid påstått brott mot återanställningsreglerna sker prövning i förvaltningsrättslig ordning genom överklagande av beslut om anställning.

  Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad för deltidsanställda

  En deltidsanställd kan enligt 25a§ LAS ha rätt till högre sysselsättningsgrad.

  Som förutsättning för denna företrädesrätt gäller att

  • arbetsgivarens behov av ytterligare arbetskraft tillgodoses genom att den anställde får högre sysselsättningsgrad.
  • den deltidsanställda har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.
  • den deltidsanställda har anmält önskemål om högre sysselsättningsgrad.

  Anställda ansöker om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad via rekryteringssystemet Varbi.

  Läs mer om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad på Medarbetarwebben.

  Det är viktigt att tänka på att det för deltidsanställda som önskar högre sysselsättningsgrad inte finns en bortre gräns för hur länge företrädesrätten gäller. Däremot gäller företrädesrätten endast under anställningsperioden för deltidsanställda med tidsbegränsad anställning. Även här kan det föreligga förhandlingsskyldighet  enligt 32 § LAS.

  Företrädesrätt vid säsongsanställning 

  En förutsättning för företrädesrätt till ny säsongsanställning är sex månaders säsongsanställning under de senaste två åren och att en anställd har tillräckliga kvalifikationer till den nya anställningen. Företrädesrätten gäller endast återanställning till samma anställningsform.

  Anmälan om företrädesrätt till säsongsanställning gör den anställda själv till sin närmaste chef och även skriftligen till sektionen HR. 

  Kontakta sektionen HR via sektionens ärendehanteringssystem

  Kontakt

  Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


  Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

  Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.